ΓΟΧ - ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ περί της συμφωνίας Ἑλλάδος – Σκοπίων
Μεγάλη Ἐθνικὴ Ἧττα
Ἀπαράδεκτος ἡ Συμφωνία Ἑλλάδος – Σκοπίων
Ἡ Μακεδονία μας δὲν ἐκποιεῖται

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Καλλίνικον, θεωρεῖ τὴν Κυριακήν, 17ην Ἰουνίου 2018 πολ.ἡμ., ὡς Ἡμέραν Ἐθνικοῦ Πένθους.
Διὰ τὰς ἁμαρτίας Κλήρου καὶ Λαοῦ, παρεχωρήθη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ νὰ εὑρεθῇ ἑλληνικὴ κυβέρνησις, ἡ ὁποία παρέδωσε καὶ ἐπρόδωσε τὸ ἱερὸν ὄνομα τῆς Μακεδονίας καὶ ὑπέγραψεν εἰς τὸ χωρίον Ψαράδες τῶν Πρεσπῶν τὴν ἀπαράδεκτον Συμφωνίαν μὲ τὸ κράτος τῶν Σκοπίων.
Καὶ τοῦτο, ἐνῶ ἐκρούοντο πενθίμως οἱ κώδωνες τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐνῶ ἠμποδίζοντο βιαίως οἱ ὄντως Μακεδόνες νὰ πλησιάσουν διαμαρτυρόμενοι τὸν χῶρον τῆς ἀντεθνικῆς Συμφωνίας, ὁ δὲ Ἑλληνικὸς Λαὸς μὲ συντριπτικὴν πλειοψηφίαν (73,2 %) ἦτο καὶ εἶναι πλήρως ἀντίθετος πρὸς τὴν ἐκποίησιν αὐτὴν τῆς Μακεδονίας μας.
πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως κατάκριτος αὐτὴ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἀποτελεῖ Μεγάλην Ἐθνικὴν Ἧτταν, ἐφ’ ὅσον παρεσιωπήθησαν καὶ ἠγνοήθησαν τιτάνιοι καὶ ἱστορικοὶ ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους μας καὶ παρεγνωρίσθησαν θυσίαι καὶ ποταμοὶ αἱμάτων διὰ μέσου τῶν αἰώνων, εἰς τὴν πανεθνικὴν προσπάθειαν διεκδικήσεως τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητος τῆς Μακεδονίας ἔναντι Ὀθωμανῶν, Βουλγάρων-Κομιτατζήδων καὶ Νεοτούρκων.
Εἶναι πασιφανὲς καὶ εἰς τὸν τελευταῖον νοήμονα Ἕλληνα Πατριώτην καὶ μάλιστα Ὀρθόδοξον Χριστιανόν, ὅτι ὄπισθεν τῆς ἀντεθνικῆς αὐτῆς Συμφωνίας Ἑλλάδος-Σκοπίων, διασταυρώνονται τὰ συμφέροντα μιᾶς ἀγνοούσης τὴν βούλησιν τοῦ Λαοῦ ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ἐπιδιώξεις τῆς Δύσεως εἰς τὴν περιοχὴν τῶν Σκοπίων καὶ οἰκονομικαὶ ἐπιδιώξεις τῆς τοπικῆς διαπλοκῆς.
Ἀλλ’ ὅμως, ἡ συνείδησις τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ οὐδέποτε θὰ συναινέσῃ εἰς τὴν ἐκποίησιν 5.000 ἐτῶν Ἱστορίας καὶ οὐδέποτε θὰ προδώσῃ τοὺς τίτλους τῆς Πολιτισμικῆς Κληρονομιᾶς Αὐτοῦ, ἐφ’ ὅσον αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὴν πνευματικὴν Ἐθνικὴν Περιουσίαν Αὐτοῦ.
Οὐδεμία ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἔχει τὴν ἄδειαν νὰ διαχειρίζεται τὴν Ἐθνικὴν Ἰδιοκτησίαν μας, Ἱστορικὴν καὶ Πολιτισμικήν, καὶ νὰ ἐκποιῇ Αὐτὴν ἔναντι μάλιστα πινακίου φακῆς καὶ δυτικῶν ἀνταλλαγμάτων, πρὸς καλυτέραν δῆθεν ρύθμισιν τοῦ ὑπερόγκου δημοσιονομικοῦ χρέους ἑνὸς χρεωκοπημένου κράτους.
Ἀποτελεῖ μεγάλην ἐντροπὴν διὰ μίαν ἑλληνικὴν κυβέρνησιν νὰ ἐνδίδῃ εἰς τὰς ἀλυτρωτικὰς διεκδικήσεις τῶν Σλαβο-Ἀλβανῶν τῶν Σκοπίων, οἱ ὁποῖοι καπηλεύονται ποικιλοτρόπως τὴν Μακεδονίαν μας, ἐνῶ ὡς γνωστὸν οὐδέποτε ὑπῆρξε «μακεδονικὸν ἔθνος», «μακεδονικὸς πολιτισμὸς» καὶ «μακεδονικὴ γλῶσσα».
Οὐδεὶς πολιτισμένος Λαὸς δύναται νὰ ἀνεχθῇ τὴν πλαστογράφησιν τῆς Ἱστορίας αὐτοῦ καὶ μάλιστα ὁ Ἑλληνικὸς Λαὸς εἶναι ἀδύνατον καὶ ἀδιανόητον νὰ δεχθῇ, ὅτι τὸ μωσαϊκὸν ἐθνοτήτων τῆς γείτονος ἔχει ἀποκτήσει, μάλιστα μὲ τὴν ὑπογραφὴν ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, ἐντὸς μόλις ἑξήκοντα ἐτῶν ἐθνολογικὴν ταυτότητα, στηριζόμενο εἰς χαλκευμένα ἱστορικὰ στοιχεῖα.
Λαός μας, σεβόμενος τὸ ἱερὸν αἷμα τοῦ Παύλου Μελᾶ καὶ τῶν λοιπῶν Μακεδονομάχων, καλεῖται νὰ ἀντιδράσῃ μὲ κάθε νόμιμον μέσον, ἀτομικὰ καὶ συλλογικά, προκειμένου νὰ ἀνατραπῇ ἡ ἀνθελληνικὴ καὶ ἀνιστόρητος Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
6/19η Ἰουνίου 2018
+Νηστεία Ἁγίων Ἀποστόλων

scripta manent δεν  είδαμε κανέναν ΓΟΧ επίσκοπο και κληρικό στην Βουλή  

εμείς ήμασταν εδώ, εσείς;;
βιντεο Greeks Protest Against M
  ο π. Γρηγόριος κατεβαίνει τελευταίος
 είναι στο τελευταίο κοντινό πλάνο
                             ο π. Γρηγόριος μπροστά στα ματ - στο 35
 

Σχόλια

 1. "Ὁ Λαός μας, σεβόμενος τὸ ἱερὸν αἷμα τοῦ Παύλου Μελᾶ καὶ τῶν λοιπῶν Μακεδονομάχων, καλεῖται νὰ ἀντιδράσῃ μὲ κάθε νόμιμον μέσον, ἀτομικὰ καὶ συλλογικά, προκειμένου νὰ ἀνατραπῇ ἡ ἀνθελληνικὴ καὶ ἀνιστόρητος Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν."

  Ἐάν μέν ἔχετε ἀναλάβει κάποιαν πρωτοβουλίαν καί μπαίνετε μπροστά γιά νά τήν ὑλοποιήσετε, τότε τό κείμενον αὐτό ἀξίζει συγχαρητηρίων. Θά μπορούσατε, π.χ., νά μαζέψετε μερικές χιλιάδες λαοῦ καί νά ὑπάγῃ σύσσωμος ἡ Σύνοδος εἰς τήν "Βουλήν" γιά νά ἐπιδώσῃ Ἐξώδικον εἰς τούς "βουλευτάς," ὅτι θά μηνύσετε δι' ἐσχάτην Προδοσίαν ὅποιον ψηφίσει τήν ἐπαίσχυντον "συμφωνίαν." Ἄν δέν προτίθεσθε νά ΠΡΑΞΕΤΕ κάτι, τότε παίζετε χαρτοπόλεμον! Πῶς ν' ἀντιδράσῃ ὁ λαός ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΔΕΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Περιμένω να δω φωτογραφίες των γοχ επισκόπων Β.Ελλάδος απο την αποψινή διαμαρτυρία στον λευκό Πύργο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επιτρεψε μου να σου πω ως αποτειχισμενος κι αντι-ιουδα'ι'στης Γ.Ο.Χ. οτι υπαρχουν εβραοσιωνιστικοι δακτυλοι ΚΑΙ στο πατριο εορτολογιο, και μαλιστα σε υψηλες θεσεις.
   Οπωσδηποτε αυτοι ειναι λιγοι, αλλα αρκετοι ετσι ωστε να τηρειται μια αινογματικη απαθης σταση της εκκλησιας μας σε οτι αφορα τα εθνικα ζητηματα.(κι οχι μονο αυτα)

   Ενω απ`τη μια μερια εχουμε αγωνιστες ιερεις που δινουν πραγματικες μαχες στις ενοριες τους απεναντι σε νεωτεριστες μητροπολιτες του ν/η , οι οποιοι χρησιμοποιουην ακομη και...παγανιστες χρυσαυγιτες εναντιον ιερεων (με την αστυνομια στο πλα'ι' τους) , απ`την αλλη δε λειπουν οι επιθεσεις απο λαθρομεταναστες και απλυτοαριστερους ενατιον εκκλησιων και πιστων ! Ολ`αυτα και πολλα ακομη , ουδεις ασχολειται η τα αναφερει ετσι ωστε να γνωριζει το ποιμνιο τι ρολο παιζουν διαφοροι υψηλοβαθμοι ρασοφοροι που συναγελαζονται με ομολογους τους του ν/η σε δεξιωσεις , συμποσια κι αλλα "ωραια" που μονο σε ρασοφορους δεν αρμοζουν.

   Ενας εξ`αυτων των μητροπολιτων , κοσμαγαπητος κατα τ`αλλα ειναι ο Πειραιως Γεροντιος . Πραος και πραγματικα ευχαριστος σε καθε συνομιλια με το ποιμνιο του , παραστεκεται ποικιλλως στις νοτιο-δυτικες συνοικιες και δειχνει μεριμνα για τους πιστους γοχ , ενω στο παρασκηνιο ο αξιοσημειωτος πλουτισμος της μητροπολης του προερχεται απο (ποιος ξερει ακριβως) διαφορες δοσοληψιες , με το ν/η και πιθανωτατα με γνωστα κεντρα εντολων.

   Ακριβως ετσι κινουνται και μερικοι ακομη προβατοσχημοι λυκοποιμενες στο πατριο, κρατωντας το σε υπνωση και απραξια , αφου ειναι πλεον αισθητη η ανυπαρκτη επισημη παρουσια τους σε καθε κινητοποιηση . Φυσικα , ο γοχ Αρχιεπισκοπος επιτρεπει καποιες φορες στους ιερεις του να παρευρισκονται στις συγκεντρωσεις για εθνικα η χριστιανικα θεματα , ομως ΟΥΔΕΠΟΤΕ τα τελευταια 15 χρονια υπηρξε ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ. προς ολους τους ιερεις και το ποιμνιο ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ απεναντι στα καθε ειδους εθνικα κελευσματα των ΠΡΟΔΟΣΙΩΝ του εθνους !

   σ.σ. Δεν γεννηθηκα γοχ ! Υστερα απο 10ετη ερευνα , ενδυναμωση της πιστης μου , προσπαθειες πνευματικης ζωης (με μεγαλες χρονικες καμπες) κι οδοιπορικο σε Ιεροσολυμα , Αγιον Ορος κι αλλου , επελεξα στα 30 μου να φυγω απ`το νεωτεριστικο ν/η των οικουμενιστων καινοτομων αποστατων λογω των υβρεων κι αιρεσεων που εξεφρασαν οι κεφαλες του ! Ουδεις λογικος ακολουθει λογω και εργω αντιχριστους , διεφθαρμενους ρασοφορους που εκφραζουν την μεγαλη αποστασια (πατριαρχες αρχιεπισκοποι και λοιποι ΑΝΑΞΙΟΙ ) ! Σταδιακα και μετα το χρισμα μου ως γοχ ο αγωνας εγινε σκληρος ετσι ωστε να κατανοησω πολλα και να διδαχθω , ενω νιωθω καθημερινως στο πετσι μου τι εστι εκπαιδευση εκ Θεου , και πολεμος με καθετι δαιμονικο.

   Διαγραφή
 3. Γράφει στο ανωτέρω κείμενο, "ὁ δὲ Ἑλληνικὸς Λαὸς μὲ συντριπτικὴν πλειοψηφίαν (73,2 %) ἦτο καὶ εἶναι πλήρως ἀντίθετος πρὸς τὴν ἐκποίησιν αὐτὴν τῆς Μακεδονίας μας.."

  Και αναρωτιέμαι από πού έχουν τα στοιχεία αυτής της δημοσκόπησης, καθώς θεωρώ πώς το 100 % των Ελλήνων, ήταν, είναι, και θα είναι, αντίθετοι στη διαβολική τούτη συμφωνία, διότι απλούστατα Έλλην που είναι υπέρ αυτής της εκποίησης, ΔΕΝ είναι Έλλην αλλά Βάρβαρος, και ας εχει Ελληνική υπηκοότητα και ας ομιλεί την Ελληνική.

  Οτι γράφουν, τα γράφουν για τη θέαση, και όσο οι ΓΟΧ έχουν μαντρώσει τα πνευματικοπαίδια τους στο μαντρί των αιρετικών του Κρατικού Υπουργείου Παιδείας, για να έχει ύπαρξη και νομική κατοχύρωση ή ίδρυση των σεκτών ΘΝΠ, και νά γεύονται τα αργύρια του Κράτους, όπως το μειωμένο ένφια, μην περιμένετε ούτε αντίδραση ούτε Φώς, καί αυτά που γράφουν τα γράφουν για κάποιους, που ψάχνουν να βρούνε καραμέλες ανάμεσα στα χαλάσματα, για να βαυκαλίζονται, στα δόκανα τής προσωπολατρείας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου