ΓΟΧ - Ἀνακοίνωσις περί λαϊκῶν Ἱεροκηρύκων
Ἀριθμός Πρωτ. 2693
Ἐν Ἀθήναις, 16 – 02 / 01 – 03 – 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
γαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος, ἀποβλέπουσα εἰς τήν ἐναρμόνησιν τοῦ θείου Κηρύγματος ἐντός τῶν ὁρίων τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας, κατ’ ἐπανάληψιν προηγουμένης Ἀνακοινώσεως ἀπὸ 8/21 - 12 – 2000, ἀπαγορεύει διὰ τῆς παρούσης εἰς οἱονδήποτε λαϊκὸν τὸ κηρύττειν ἐπ’ ἐκκλησίᾳ, παρ’ ἐκτὸς μόνον εἰς τοὺς ἔχοντας γραπτὴν ἄδειαν ὑπὸ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου.
Διὰ τὴν χορήγησιν τοιαύτης ἀδείας ἀπαιτεῖται ἔγγραφος αἴτησις τοῦ Ἐφημερίου, προτείνοντος τὸν ἔχοντα τοιαύτην ἱκανότητα, καθὼς καὶ συστατικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Πνευματικοῦ πατρὸς τοῦ Ἱεροκήρυκος, εἰς τὴν ὁποίαν νὰ βεβαιοῦται ὅτι ὁ μέλλων κηρύττειν εἶναι ἐνεργὸν μέλος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
Μετ’ εὐχῶν, δι’ εὐλογημένην καὶ καρποφόρον Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν.
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

scripta manent: τουτέστιν εφεξής, δεν θα ακουστεί κιχ, μιας και θα μπούν στα ανάλογα πόστα οι ευθυγραμμισμένοι... 

Σχόλιο Κ. Β. 

Σε ελεύθερη μετάφραση : ΣΚΑΣΕ, ΔΩΣΕ ΤΟΝ ΟΒΟΛΟ ΣΟΥ,  ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΠΑ ........

"ἀπαγορεύει διὰ τῆς παρούσης εἰς οἱονδήποτε λαϊκὸν τὸ κηρύττειν ἐπ’ ἐκκλησίᾳ"

Θα πρέπει να μας εξηγήσει λοιπόν η Ιερά Σύνοδος τι ακριβώς εννοεί με τον όρο Εκκλησία !

Τι εννοούν λοιπόν ?

1) Μήπως ταυτίζουν το κτίσμα του Ιερού Ναού με την ευρύτερη έννοια της Εκκλησίας ?

2) Μήπως ταυτίζουν την έννοια της Εκκλησίας με τον ορισμό του άρθρου 12 του Ν.4301/14 ?

Άρθρο 12
Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο
1. Εκκλησία είναι η ένωση τουλάχιστον τριών θρη­σκευτικών νομικών προσώπων της αυτής θρησκείας, η οποία έχει επισκοπική ή συνοδική ή άλλη κεντρική δομή, λειτουργεί βάσει του κανονισμού της και διοικεί­ται από εκλεγμένα ή διορισμένα, ατομικά ή συλλογικά όργανα. Για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας και την εγγραφή της στο ειδικό βιβλίο, απαιτείται η κατάθεση κοινής αίτησης των θρησκευτικών νομικών προσώπων στο πρωτοδικείο της έδρας της Εκκλησίας, στην οποία επισυνάπτονται η συστατική πράξη, οι Ομο­λογίες πίστεως και των τριών θρησκευτικών προσώπων, τα ονόματα των μελών της διοίκησης, η οποία αποτε­λείται απαραίτητα και από θρησκευτικούς λειτουργούς των μελών της και ο κανονισμός της. Οι διατάξεις που ισχύουν για τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα εφαρμό­ζονται ανάλογα και για τις Εκκλησίες. Η επωνυμία της περιέχει οπωσδήποτε και την ένδειξη «Εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο».

Εξηγείστε μας Άγιοι Αρχιερείς τι ακριβώς φοβάστε ?

ΥΓ:

Ακόμη και οι ειδωλολάτρες Αθηναίοι έλεγαν : Τίς ἀγορεύειν βούλεται;

(περιώνυμη πρόσκληση με την οποία καλούσε ο κήρυκας (στην εκκλησία του δήμου της αρχαίας Αθήνας) τους Αθηναίους ποιος θέλει να μιλήσει, να λάβει τον λόγο).

Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος αυτή την ελευθερία του λόγου χρησιμοποίησε για να διδάξει το Λόγο του Θεού, στους ειδωλολάτρες Αθηναίους !

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις