Οι «Αριστίνδην Σύνοδοι» των 1918 & 1923, ο Οικουμενιστικός ενθρονιστήριος λόγος του Παπαδόπουλου το 1923 και άλλα δεινά....


1918: Ο Μελέτιος Μεταξάκης  διορίζεται ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ Μητροπολίτης Αθηνών, από "Αριστίνδην Σύνοδο" - Αριστίνδην Σύνοδος είναι εκείνη που τα μέλη της έχουν επιλεγεί αυθαίρετα από την Πολιτεία, δηλαδή θεσμός ξένος προς την Ορθοδοξία -, κοσμική εξουσία χρώμενος (η βενιζελική εξουσία τον επέβαλε αργότερα και Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως) κατά παράβαση του Γ΄ Κανόνος της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου. 

1923: Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος διορίζεται ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ Μητροπολίτης Αθηνών, από πενταμελή "Αριστίνδην Σύνοδο" με τρεις ψήφους και ενώ εκρεμμούσαν εναντίον του σοβαρές κατηγορίες.

Ο Αμβρόσιος Ελευθερουπόλεως ήταν ένας από τους πιο τίμιους Ιεράρχες της Επίσημης Εκκλησίας. Παρουσιάζουμε αποσπάσματα από ομιλία του ενώπιον της Αριστίνδην Συνόδου (δημοσιεύθηκε στον "Ορθόδοξο Τύπο" στα φύλλα 202 και 203):


"ΑΡΝΟΥΜΑΙ να μετάσχω της εκλογής δια λόγους συνειδήσεως.

Η παρούσα Σύνοδος είναι αντικανονική ως μη μετεχόντων πάντων των επισκόπων της Ελλαδικής Εκκλησίας...

Οι ιεροί Κανόνες θέλουν και αξιούν όπως υπό πάντων των Επισκόπων εκάστης Εκκλησίας αναδεικνύεται ο Προκαθήμενος και όχι υπό μερίδος αυτών...

Σας ερωτώ, άγιοι Αδελφοί: Είμεθα όντως και απολύτως κανονικοί; Έχομεν άσπιλον κανονικότητα; Απαντώ στεντορείως: ΟΧΙ, ΟΧΙ, ΟΧΙ! Είμεθα και ημείς αντικανονικοί, πρώτον, διότι όλοι φέρομεν εν εαυτοίς προπατορικόν αμάρτημα αντικανονικότητος, ως προελθόντες, αμέσως ή εμμέσως, εκ της Ιεραρχίας, την οποία εδημιούργησεν η αντικανονική πενταμελής Αριστίνδην Σύνοδος του 1922, η οποία ανέδειξεν Αρχιεπίσκοπον τον Χρυσόστομον Παπαδόπουλον, και μάλιστα διά τριών μόνο ψήφων... δεύτερον, διότι εις την παρούσαν Σύνοδον παρακάθηνται Ιεράρχαι, εκλεγέντες υπό της Αριστίνδην Συνόδου του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού... τρίτον, διότι οι ημίσεις περίπου εκ των Συνέδρων της παρούσης Συνόδου είναι συναυτουργοί των μετά το 1967 γενομένων... τέταρτον, διότι το σύνολον των μελών της παρούσης Συνόδου, ή τουλάχιστον η συντριπτική πλειονότης, έλαβον χειροτονίαν Διακόνου ή Πρεσβυτέρου ή και αμφοτέρας εις ηλικίαν κατωτέραν της υπό των ιερών Κανόνων οριζομένης...

Επαναλαμβάνω τους λόγους των τηλεγραφημάτων μου: "Εν τη Εκκλησία της Ελλάδος ουδείς Ιεράρχης ευρεθήσεται καθαρός από ρύπου αντικανονικότητος" και "Εάν αντικανονικότητος παρατηρήσεις εν ημίν, Κύριε, Κύριε, τίς υποστήσεται..."; Προσφυέστατα εγράφη προχθές εις ημερησίαν εφημερίδα των Αθηνών, ότι αν θέλη η Πολιτεία να εύρη Επισκόπους ανεπιλήπτου κανονικότητος, ίνα αυτοί αναδείξουν τον νέον Αρχιεπίσκοπον, μία λύσιν έχει: Να ζητήσει παρά του Θεού όπως στείλει και πάλιν εις την γην τους 12 Αποστόλους!"


Η ποινή που ορίζουν οι Ιεροί Κανόνες για τους διορισμένους από την εκάστοτε κοσμική εξουσία ιεράρχες  (δηλ. «Αριστίνδην Σύνοδος») και όσους κοινωνούν μετ' αυτών είναι ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ!



Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ὡς μητροπολίτης ᾿Αθηνῶν, κατὰ τὴν ἐνθρόνισίν του (Μάρτιος 1923), ἀναφερόμενος στὴν <<ἕνωσιν τῶν λοιπῶν ᾿Εκκλησιῶν καὶ χριστιανικῶν κοινοτήτων μετὰ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας>> καὶ στὸν <<καθορισμὸν κοινῆς βάσεως τῶν σχέσεων>> μεταξύ των, ἀναμφισβήτητα παραπέμπει στὴν συγκρητιστικὴ θεολογία τῆς ᾿Εγκυκλίου τοῦ 1920, ὅταν διακηρύσση τὰ ἀκόλουθα: 

«Δέον νὰ συγχρονισθῆ ἡ Ἐκκλησιαστικὴ δρᾶσις πρὸς τὴν ζωὴν τῆς κοινωνίας, ἀπὸ τῆς ὁποίας φαίνεται σήμερον ἀπομεμακρυσμένη… Ζητοῦντες δὲ τὴν ἕνωσιν τῶν λοιπῶν Ἐκκλησιῶν καὶ χριστιανικῶν κοινοτήτων μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δέον, πρὸ παντὸς νὰ ἐπιδιώξωμεν τὴν πραγματικὴν ἑνότητα καὶ ἀδιάλειπτον ἐπικοινωνίαν καὶ συναντίληψιν τῶν δογματικῶς συνηνωμένων αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, τὸν συντονισμὸ τῶν ἐνεργειῶν αὐτῶν ὑπὸ τὴν πνευματικὴν πάντοτε ἡγεσίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τὸν καθορισμὸν κοινῆς βάσεως τῶν σχέσεων πρὸς τὰς ἑτεροδόξους Ἐκκλησίας καὶ χριστιανικὰς κοινότητας… Πρὸς τοιαύτην συνεργασίαν καὶ ἀλληλεγγύην δὲν εἶναι ἀναγκαία προϋπόθεσις ἡ δυσεπίτευκτος, δυστυχῶς, δογματικὴ ἕνωσις διότι ἀρκεῖ ἡ ἕνωσις τῆς ἀγάπης τῆς χριστιανικῆς, ἥτις ἄλλως τε, δύναται νὰ προλειάνη τὴν ὁδὸν πρὸς τὴν τελείαν ἕνωσιν τὴν πρὸς αὐτὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀνταποκρινομένην…»

πηγη




εν τουτω νικα


μας εστάλη το σχόλιο 
Αν δεν θεωρείται ικανή αιτία αποτειχίσεως η κήρυξη Οικουμενισμού γυμνή τη κεφαλή εκ μέρους του Παπαδόπουλου και μάλιστα στον ενθρονιστήριο λόγο του,

και αν τελικά δεν ικανοποιήθηκαν οι προϋποθέσεις αποτειχίσεως με την σύμπραξη της τότε λοιπής ιεραρχίας στις επιταγές των μασόνων με την προδοτική συγκατάβασή της στην πραξικοπηματική επιβολή της ημερολογιακής μεταρρύθμισης, η οποία ήταν ενταγμένη στο σχέδιο εμβολισμού της Ορθοδόξου συνειδήσεως και αντιστάσεως ώστε να αφομοιωθεί ο οικουμενισμός εν είδει μιθδριδατισμού,

τότε πραγματικά καταλήγουμε χωρίς να θέλουμε να θίξουμε κανέναν στο ου με πείσεις καν με πείσης.

Όλα αυτά τα αναφέρω διότι δεν πρέπει να λειτουργούμε ισοπεδωτικά προς τους αδελφούς ΓΟΧ (χωρίς να σημαίνει ότι αυτοί είναι αλάνθαστοι πλην όμως διέσωσαν την Ορθοδοξία) όταν τελικά άλλοι είναι οι υπαίτιοι όπως αποδεικνύεται μέσω αναρίθμητων αδιάσειστων στοιχείων.

Θα παρακαλούσα όλους τους αδελφούς και πατέρες, επειδή ίσως κάποια πράγματα μπορεί να μην τα είχαν αξιολογήσει ορθώς, λόγω της πολυετούς (100 έτη) αντιπαλαιοημερολογιτικής προπαγάνδας, να εξετάσετε εκ νέου τα στοιχεία που συν Θεώ προσκομίζω.

Όλα αυτά τα δημοσιεύουμε προς ενημέρωση και προβληματισμό όλων και όχι για να κάνουμε διάλογο ή να έρθουμε σε αντιπαραθέσεις.
Εμείς διάλογο σε τέτοια ζητήματα δεν κάνουμε καθώς δεν είναι τίποτα υπό διαπραγμάτευση.
Είμαστε αποτειχισμένοι  και συμμορφωνόμαστε μόνο με όσα αποφάσισαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι οι Άγιοι και οι πραγματικά Ορθόδοξοι Πατριάρχες και ιεράρχες.


Καθείς είναι ελεύθερος να ακολουθήσει ό, τι του προστάζει η προαίρεσή του.
Καλή μετάνοια σε όλους μας , ενότητα εν Αλήθεια.
Εύχεστε και για εμένα.



Κωνσταντίνος από το κανάλι στο youtube «ἵνα ὦσιν ἕν»

Σχόλια