Ο Ράσκας Αρτέμιος για τους κοινωνούντας με Οικουμενιστές Ιερωμένους

    Τὴν Κυριακὴ 3 Ἰουνίου 2018, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων, στὴν περιοχὴ κοντὰ στὴν πόλη Λοζνίτσα Κάσακ τῆς Σερβίας πραγματοποιήθηκε Σύναξη, ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἐπισκοπὴ Ράσκας καὶ Πριζρένης Μετόχια στήν Ἐξορία. Συμμετεῖχαν 2000 περίπου πιστοὶ ἀπὸ τὴν Ρωσία, τὴν Ρουμανία καὶ τὴν Ἑλλάδα.
     Ἀπὸ τὸ κείμενο ποὺ κυκλοφόρησε καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ ὁμάδα Ρουμάνων πιστῶν -ἱερομονάχων, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν- οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν μέρος στὴ Σύναξη (ἐδῶἐδῶ πληροφορούμαστε ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρτέμιος, σὲ ἰδιωτικὴ συνομιλία μὲ πιστούς, εἶπε τὰ ἑξῆς:      
     1. Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν χωρίζονται ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστές, ἀλλὰ ἰσχυρίζονται ὅτι ὁμολογοῦν τὴν πίστη, ὄχι ὅμως μέσω πράξεων, εἶναι ἀκόμα πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς οἰκουμενιστές, ἐπειδὴ στέλνουν τοὺς πιστοὺς πίσω στὴν κοινωνία μὲ τὴν αἵρεση.


    2. Σχετικὰ μὲ τὴν κατάσταση ἐκείνων ποὺ ἐν ἀγνοίᾳ εἶναι σὲ κοινωνία μὲ τοὺς οἰκουμενιστές, ὁ Σεβ. Ἀρτέμιος εἶπε ὅτι δὲν ὑπάρχει δικαιολογία, διότι αὐτή τους ἡ ἄγνοια σημαίνει ἀδιαφορία, ἀνάξια ἑνὸς χριστιανοῦ. Διότι ἄλλο εἶναι ὅτι δὲν ξέρετε, καὶ ἄλλο ὅτι δὲν θέλετε νὰ τὸ ξέρετε. 
Στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ (κεφ. 12), ἀναφέρεται ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ξέρουν θὰ τιμωροῦνται, ἀκόμη καὶ ἂν αὐτοὶ ποὺ ξέρουν θὰ τιμωροῦνται πιὸ σκληρὰ ἀπὸ αὐτούς.

   3. Γιὰ τὸ κρίσιμο θέμα τῆς χειροτονίας χωρεπισκόπωνΔικαιολόγησε ὅτι προχώρησε στὶς χειροτονίες χωροεπισκόπων ἐξαιτίας τῆς ἡλικίας του, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσουν  στὸ ἔργο τῆς κήρυξης τῆς πίστεως, σύμφωνα μὲ τοὺς Κανόνες καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.
   4. Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρτέμιος τόνισε ἐπίσης, ἐκεῖνο ποὺ ὅλοι μποροῦμε νὰ δοῦμε σὲ αὐτὴ τὴν ἐποχή, καὶ ποὺ εἶναι ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας: Οἱ ἐπίσκοποί μας ἀλλάζουν τὰ κείμενα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὅλα ἐκεῖνα ποὺ δὲν εἶναι στὸ πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς θὰ ἀπαγορευτοῦν. Ἤδη οἱ λόγοι ἀπὸ τοὺς Θρήνους τοῦ Ἱερεμία (ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Κύριος γιὰ τοὺς Ἑβραίους) ἔχουν ἀφαιρεθεῖ ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἐκδόσεις, καὶ ἡ ψαλμωδία τους στὶς ἐκκλησίες σύντομα θὰ ἀπαγορευτεῖ.
     5. Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς πιστοὺς ποὺ πηγαίνουν στὶς ἐκκλησίες ὅπου μνημονεύονται οἱ οἰκουμενιστὲς μὲ τὴν δικαιολογία ὅτι τίποτα δὲν ἔχει ἀλλάξει στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως καὶ τότε θὰ λάβουν θέση, ὅταν δοῦν πὼς κάτι ἔχει ἀλλάξει ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ μεγαλύτερη πονηριὰ τῶν οἰκουμενιστῶν: νὰ τὰ ἀφήσουν ὅλα στοὺς πιστοὺς –ἀκολουθίες, ἱερὲς εἰκόνες, ἐκκλησιαστικὲς διατάξεις κ.λπ.– μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ βρίσκονται σὲ κοινωνία μαζί τους, καὶ ἔτσι νὰ ἀπωλεσθοῦν.
   6. Γιὰ ἐκείνους, τώρα, ποὺ λένε ὅτι ἀναβάλλουν τὴν πραγματοποίηση τῆς ἀποτειχίσεως ἀπὸ τὴν αἵρεση, μέχρι νὰ φτάσουν [οἱ Οἰκουμενιστές] σὲ κοινὸ Ποτήριο μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ ἄλλους αἱρετικούς, ὁ Σεβασμιώτατος ἰσχυρίστηκε ὅτι δὲν ὑπάρχει στοὺς Κανόνες τοῦ Πηδαλίου διάταξη ποὺ νὰ λέει, πὼς ἡ διακοπὴ τῆς κοινωνίας πρέπει νὰ ἀναβληθεῖ μέχρι νὰ φτάσουν οἱ αἱρετικοὶ στὸ κοινὸ Ποτήριο· ἀλλὰ ἀκόμη καὶ οἱ προσευχὲς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ἀρκοῦν γιὰ νὰ διακόψει ὁ πιστὸς τὴν κοινωνία μὲ ἐκείνους ποὺ τὶς πραγματοποιοῦν.
    7. Ο Σεβ/τος Ἀρτέμιος διευκρίνισε, ἐπίσης, ὅτι δὲν ἀναφέρεται πουθενά, ὅτι τὰ Μυστήρια ἐκείνων ποὺ δὲν ἀποτειχίζονται ἀπὸ τὴν αἵρεση εἶναι ἄκυρα μετὰ τὴν κήρυξη τῆς αἵρεσης «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» ἀπὸ τοὺς ἱεράρχες. Ὁ ΙΕ΄ Κανόνας τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου δὲν μιλᾶ γιὰ τὴν ἀκυρότητα τῶν Μυστηρίων, ἀλλὰ δείχνει ὅτι ἡ διακοπὴ τῆς κοινωνίας εἶναι ἀρκετή. Πρόσθεσε ὅτι κανεὶς δὲν ἀναφέρει ὅτι στὶς ἡμέρες τοῦ Ἀρείου καὶ τοῦ Νεστορίου τὰ βαπτίσματά τους ἐπαναλήφθηκαν μέχρι τὴν συνοδικὴ καταδίκη τους.Κανών Αποστολικός 46ος :
Όποιος Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος ήθελεν αποδεχθή ως ορθόν και αληθινόν το βάπτισμα των αιρετικών, ο τοιούτος προτάζομεν  να καθαιρεθεί. Επειδή ποίαν συμφωνία έχει ο Χριστός με τον διάβολον;   Ή πιστός μετά του απίστου;

Κανών Αποστολικός 47ος :

Επίσκοπος ή πρεσβύτερος τον κατά αλήθεια έχοντα βάπτισμα, εάν άνωθεν βαπτίση. ή τον μεμολυσμένο παρά των ασεβών εάν μη βαπτίση καθαιρείσθω…

Κανών Αποστολικός 50ος :

Ει τις Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος μη τρία βαπτίσματα (3 καταδύσεις ), μιας μυήσεως επιτελέση αλλά εν βάπτισμα ( 1 κατάδυση ),  το εις τον θάνατον του Κυρίου διδόμενον καθαιρείσθω…

( σ.σ. Εάν με την 1 κατάδυση είναι άκυρο, τότε  το χωρίς καμμία, που μπορεί να σταθεί; )

Κανών Αποστολικός 68ος :

…τους γαρ παρά των τοιούτων (σ.σ. αιρετικών ), βαπτισθέντας ή χειροτονηθέντας, ούτε πιστούς, ούτε κληρικούς είναι δυνατόν. Σχόλια

 1. Ὅλοι οἱ κανόνες πού ἀναφέρετε εἰς τό σχόλιόν σας, Πάτερ μου, ὡς ἀπάντησιν εἰς τήν παρ. 7 τοῦ ἄρθρου, ἀναφέρονται σέ ΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ αἱρετικούς (βλ. τίς ἀντίστοιχες ὑποσημειώσεις τοῦ ἱεροῦ Πηδαλίου). Παρά τό γεγονός ὅτι οἱ Οἰκουμενισταί εἶναι παναιρετικοί καί συγχρωτίζονται μέ αἱρετικούς, ἐντούτοις πρέπει νά κατακριθοῦν ἀπό Πανορθόδοξον (=Οἰκουμενικήν) Σύνοδον, ἄν καί ὅποτε τό θελήσῃ ὁ Πηδαλιοῦχος τῆς Ἐκκλησίας, προκειμένου νά δύναταί τις νά ἰσχυρισθῇ σοβαρῶς ὅτι εἶναι ἀνίεροι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τό θέμα τοῦ "ραντίσματος" ἤ τοῦ "ποδόλουτρου" ἔχει καί αὐτό συζητηθῆ ἐπαρκῶς. Ἄν ὑπάρχουν ἀποδείξεις (μάρτυρες, βίντεο, φωτογραφίες) ὅτι ἕνας Χριστιανός δέν εἶχε κανονικόν βάπτισμα, τότε αὐτό πρέπει νά διορθώνεται. Δέν εἶναι τό ἴδιο θέμα, ὅμως, μέ αὐτό τῆς αὐτομάτου ἀπωλείας Χάριτος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Επειδή έχουμε γράψει τις θέσεις μας αμφότερα...

  ας μείνουμε μόνο στο τελευταίο σκέλος του αρθρου 7, αναφορικά με τον μη αναβαπτισμό
  οι κανόνες που έγραψα εκεί στοχεύουν πρωτίστως

  Τα ραντίσματα της εκκλησίας του Βορρά είναι έγκυρα η άκυρα;;
  βλέπε ενδεικτικό βίντεο στην καινούργια ανάρτηση
  https://scripta---manent.blogspot.com/2018/06/blog-post_51.html#comments

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πολύ μην γράφετε υβριστικά ή προβοκατόρικα σχόλια διότι θα διαγράφονται.