Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ στο Θ.Ν.Π.
Μέρος Πρῶτον
α. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα Παν τοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾿ Οὗ τὰ πάντα ἐγένετο· Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα· σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα· καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς· καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός· καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· Οὗ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν Προφητῶν. Εἰς μίαν Ἁγίαν Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν, καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. 

β. Πρὸς δὲ τούτοις, στέργω καὶ ἀποδέχομαι τὰς Ἁγίας Ἑπτὰ Οἰκουμενικὰς Συνόδους, καὶ τὰς Τοπικάς, ἃς Ἐκεῖναι ἀποδεξάμεναι ἐκύρωσαν, ἐπὶ φυλακῇ τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Ἐκκλησίας Δογμάτων ἀθροισθεῖσαι. 
γ. Ἐνστερνίζομαι πάντας τοὺς ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὡς ὑπὸ φωτιστικῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὁδηγουμένων, ἐκτεθέν τας ῞Ορους τῆς Ὀρθῆς Πίστεως, ὡς καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνας, οὓς οἱ μακάριοι Ἐκεῖνοι πρὸς τὴν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας διακόσμησιν καὶ τῶν ἠθῶν εὐταξίαν, κατὰ τὰς
Ἀποστολικὰς Παραδόσεις καὶ τὴν διάνοιαν τῆς Εὐαγγελικῆς Θείας Διδασκαλίας συντάξαντες, παρέδωκαν τῇ Ἐκκλησίᾳ. 
δ. Πάντα μὲν ὅσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων πρεσβεύουσα δογματίζει, ταῦτα πρεσβεύω κἀγὼ καὶ πιστεύω, μηδὲν προστιθείς, μηδὲν ἀφαιρῶν, μηδὲν μεταβάλλων, μήτε τῶν Δογμάτων μήτε τῶν Παραδόσεων, ἀλλὰ τούτοις ἐμμένων καὶ ταῦτα μετὰ φόβου Θεοῦ καὶ ἀγαθῆς συνειδήσεως ἀποδεχόμενος· πάντα δὲ ὅσα Ἐκείνη, κατακρίνουσα ὡς ἑτεροδιδασκαλίας ἀποδοκιμάζει, ταῦτα κἀγὼ κατακρίνω καὶ ἀποδοκιμάζω διὰ παντός.
ε. Πείθομαι προθύμως ἐν τοῖς Ἐκκλησιαστικοῖς καὶ τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ὡς Ἀνωτάτῃ Ἀρχῇ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἥτις ἀποτελεῖ τὴν συνέχειαν τῆς Μίας, Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι, καὶ τοῖς ὑπ’ Αὐτὴν κανονικοῖς Ἐπισκόποις καὶ Πρεσβυτέροις.
Ϛ. Πιστεύω καὶ ὁμολογῶ, ὅτι ἡ Ὀρθοδόξος Πίστις οὔκ ἐστιν «ἐξ ἀνθρώπων»,  ἀλλὰ ἐξ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, κηρυχθείσης ὑπὸ τῶν θείων Ἀποστόλων, βεβαιωθείσης ὑπὸ τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, παραδοθείσης ὑπὸ τῶν σοφωτάτων Διδασκάλων τῆς Οἰκουμένης, κυρωθείσης δὲ τῷ αἵματι τῶν Ἁγίων Μαρτύρων. 
ζ. Ἀποδέχομαι, σὺν ταῖς Ἀποφάσεσι τῶν Ἁγίων Ἑπτὰ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καὶ τὰς τοιαύτας τῆς Πρωτοδευτέρας Ἁγίας Συνόδου τῆς ἐν ἔτει 861ῳ· πρὸς δὲ τούτοις, ἀσπάζομαι ἀπαρεγκλίτως καὶ τὰς Ἀποφάσεις τῆς ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Φωτίου συγκληθείσης Ἁγίας Συνόδου ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 879ῳ/880ῳ, ὡς καὶ τὸν Συνοδικὸν Τόμον τῆς ἐν Βλαχέρναις Ἁγίας Συνόδου ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν ἔτει 1351ῳ ἐπὶ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ καὶ Πατριάρχου Ἁγίου Καλλίστου Α’, πεποιθὼς ὅτι αἱ Σύνοδοι αὗται ἔχουσιν οἰκουμενικὴν καὶ καθ ολικὴν ἰσχὺν καὶ αὐθεντίαν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ. 
η. Ἐπὶ δὲ τούτοις, στέργω καὶ πείθομαι εἰς τὰς Ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων Πανορθοδόξων Συν όδων, συγκληθεισῶν ἐν ἔτεσι 1583ῳ, 1587ῳ καὶ 1593ῳ, αἵτινες ἀπέστερξαν καὶ κατεδίκασαν τὴν εἰσδοχὴν εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τοῦ λεγομένου ΓρηγοριανοῦΦραγκ­ικοῦ-Νέου­Ἡμερολογίου,­θεσπισθέντος ὑπὸ τοῦ πάπα Γρηγορίου ΙΓ’ ἐν ἔτει 1582ῳ.
θ. Ἐπὶ πλέον, ἀποδέχομαι καὶ ἀναγνωρίζω ὡς Οἰκουμενικὰ καὶ Καθολικὰ Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τόν τε Πατριαρχικὸν Τόμον τοῦ 1756 περὶ τοὺ βαπτίσματος τῶν ἑτεροδόξων, καὶ τὸ Συνοδικὸν Σιγγίλιον τοῦ 1848 τῶν Ἁγιωτάτων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς, ὡς καὶ τὸ Συνοδικὸν Σιγγίλιον τοῦ 1872 ἐπὶ καταδίκῃ τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ.
Μέρος Δεύτερον
α. Θεωρῶ τὸν Οἰκουμενισμόν ὡς συγκρητιστικὴν παναίρεσιν, τὴν δὲ συμμετοχὴν εἰς τὴν λεγομένην Οἰκουμενικὴν Κίνησιν, ἀρξαμένην εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ Κ’ αἰῶνος, ὡς ἄρνησιν τῆς γνησίας Καθολικότητος καὶ Μοναδικότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πεποιθὼς ὅτι ὁ ἀποδεχόμενος καὶ συμμετέχων εἰς τὴν αἵρεσιν ταύτην εἶναι πεπτωκὼς περὶ τὴν Πίστιν καὶ ἐκκλησιαστικῶς ἀκοινώνητος. 
β. Ὡσαύτως, ἀπορρίπτω καὶ οὐδόλως ἀποδέχομαι τὸ ἐν ἔτει 1920ῳ Διάγγελμα τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως «Πρὸς τὰς ἁπανταχοῦ Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ», ὡς περιέχον ἓν πλῆρες Σχέδιον πρὸς ἐφαρμογὴν ἐν τῇ πράξει τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ προβλέπον τὴν Ἡμερολογιακὴν­Ἑορτολογικὴν Μεταρρύθμισιν, προετοιμασθεῖσαν ὑπὸ τοῦ οὕτως ἀποκληθέντος Πανορθοδόξου Συνεδρίου τοῦ 1923 καὶ  ἐφαρμοσθεῖσαν ἐν Ἑλλάδι ἐν ἔτει 1924ῳ, τοιουτοτρόπως δὲ  παραβιάσασαν τὰς Ἀποφάσεις τῶν τριῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τοῦ ΙΣΤ’ αἰῶνος. 
γ. Ἐν συνεπείᾳ πρὸς τὰ ἀνωτέρω, θεωρῶ ἐπίσης ὡς πεπτωκότας περὶ τὴν Πίστιν τοὺς ἐξ Ὀρθοδόξων συμμετασχόντας εἰς τὴν ἵδρυσιν τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν» ἐν ἔτει 1948ῳ καὶ ἀποτελοῦντας ἔκτοτε ἐνεργὰ μέλη αὐτοῦ, καλλιεργοῦντας οὕτω τὸν λεγόμενον Διαχριστιανικὸν καὶ Διαθρησκειακὸν Οἰκουμενισμόν.
 δ. Τέλος, ἀρνοῦμαι καὶ δὲν ἀποδέχομαι τὰς λεγομένας Πανορθοδόξους Διασκέψεις (1961 κ.ἑ.), αἵτινες προετοίμασαν τὴν κατακριτέαν, ἄκυρον καὶ ἀνυπόστατον «ἄρσιν τῶν Ἀναθεμάτων Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ἐκκλησίας» ἐν ἔτει 1965ῳ, ἔκτοτε δὲ αὗται καλλιεργοῦσιν ἐν οἰκουμενιστικῇ προοπτικῇ τὸ ἔδαφος διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς οὕτω καλουμένης Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου, πρὸς τελικὴν ἀποδοχήν, καθιέρωσιν καὶ δογματοποίησιν τῆς συγκρητιστικῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Scripta manent: ο όρος θ΄ με τα κόκκινα γράμματα σημαίνει ότι η εκκλησία ΓΟΧ  ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ  ΕΠΙΧΥΣΗ  ΚΑΙ  ΡΑΝΤΙΣΜΑ  ….ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ;;;

7 σχόλια:

 1. ο όρος θ΄ με τα κόκκινα γράμματα σημαίνει ότι η εκκλησία ΓΟΧ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΧΥΣΗ ΚΑΙ ΡΑΝΤΙΣΜΑ ….ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ;;;

  Πείθομαι προθύμως ἐν τοῖς Ἐκκλησιαστικοῖς καὶ τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ, ὡς Ἀνωτάτῃ Ἀρχῇ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, ἥτις ἀποτελεῖ τὴν συνέχειαν τῆς Μίας, Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἐν Ἑλλάδι, καὶ τοῖς ὑπ’ Αὐτὴν κανονικοῖς Ἐπισκόποις καὶ Πρεσβυτέροις.


  Eπομένως η Εκκλησία των ΓΟΧ είναι η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά δέχεται έγκυρα Μυστήρια σε παρασυναγωγές μία εκ των οποίων είναι η αποκαλούμενη Εκκλησία της Ελλάδος!

  ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ;;;

  Εν Χριστώ,
  Κωνσταντίνος Αργυρακόπουλος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Απολύτως
  Αλλωστε η δημοσίευση της άνω ομολογίας ΓΟΧ στοχεύει στα ήξεις αφήξεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αὐτό πού ἀναφέρεται στήν παρ. ε του Α' Μέρους τῆς "Ὁμολογίας Πίστεως" ἀποτελεῖ αἵρεσιν, καθότι ἀνάγει τήν εὐπείθειαν πρός τήν Σύνοδον εἰς θέμα Πίστεως!!! Νομίζω ὅτι εἶναι κάτι ἀνάλογον μέ τό "ἀλάθητον τοῦ πάπα."

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 4. Ο Απόστολος Παύλος :

  "Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες·"

  Ποια αίρεση κήρυξαν "γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ᾿ ἐκκλησίας" οι Επίσκοποι ΓΟΧ ? Σε ποιο μέρος και πότε (ημερομηνία και ώρα ) ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. «Πῶς οὖν ὁ Παῦλός φησι• Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε; Ἀνωτέρω εἰπών, Ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν, τότε εἶπε, Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε. Τί οὖν, φησίν, ὅταν πονηρὸς ᾖ, καὶ μὴ πειθώμεθα; Πονηρός, πῶς λέγεις; εἰ μὲν πίστεως ἕνεκεν, φεῦγε αὐτὸν καὶ παραίτησαι, μὴ μόνον ἄν ἄνθρωπος ᾖ, ἀλλὰ κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών• εἰ δὲ βίου ἕνεκεν, μὴ περιεργάζου.» (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, P.G. τ. 63, Πρός Ἑβραίους, Ὁμιλία 34, σ. 231-232).

   Λοιπόν, ἀγαπητέ μου Κυριάκο, ἔχουμε καί λέμε:

   1. Ἡ ἐξύψωσις τῆς εὐπειθείας πρός τήν Σύνοδον εἰς δόγμα πίστεως ἀποτελεῖ αἵρεσιν. Ἀκόμη καί ὅταν αὐτή ἡ Σύνοδος εἶναι ἡ Ἱεραρχία μιᾶς Ἐκκλησίας πού ἀποτελεῖ τήν συνέχειαν μίας τοπικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πάλιν εἶναι αἵρεσις, διότι ἀλάθητος εἶναι μόνον ἡ σύνολος Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία.

   2. Ἡ παρερμηνεία τῆς ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως, ὅτι δῆθεν τό χάραγμα δέν θά εἶναι εἰς ἐξωτερικόν σημεῖον τοῦ σώματος, ἀλλά δῆθεν θ' ἀφορᾶ τόν ἐσωτερικόν κόσμον τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ αἵρεσιν. Διότι ἡ Ἀποκάλυψις λέγει ὅτι χωρίς τό χάραγμα δέν θά δύναται κανείς νά πωλῇ καί ν' ἀγοράζῃ. Λοιπόν, θά πηγαίνουμε στήν ἀγοράν κι ἐκεῖ θά ὑπάρχῃ ἀνιχνευτής τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου;

   3. Ὁ ἑκουσίως ἀποδεκτός ἐπίσημος χαρακτηρισμός τῶν ΓΟΧ ὑπό τῆς κοινωνίας ὡς ἑτεροδόξων εἶναι αἵρεσις. Οἱ μάρτυρες δέν ἐδἐχοντο ἐπ' οὐδενί τοιούτους χαρακτηρισμούς καί ἐπροτίμων τόν θάνατον.

   4. Ὁ σφετερισμός τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου ὑπό μιᾶς τοπικῆς ἱεραρχίας εἶναι αἵρεσις. Δέν ἔχει τό δικαίωμα μία τοπική ἱεραρχία, χωρίς κἄν πανορθόδοξον ἀναγνώρισιν, νά καθορίζῃ τά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας, νά λέγῃ ὅτι μόνον αὐτή εἶναι "ἡ Ἐκκλησία" καί ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας, νά κηρύττῃ ἄκυρα τά μυστήριά τους κ.λπ.

   5. Ἡ σύμπλευσις μέ τό ἀντίχριστον κράτος καί τήν δαιμονικήν Νέαν Τάξιν Πραγμάτων, τήν ὁποίαν κάποιοι ἀρχιερεῖς κηρύττουν εὐθαρσῶς ἀπό ἄμβωνος ὡς ὀρθήν καί παραμένουν ἀτιμώρητοι, εἶναι αἵρεσις. Βεβαίως, ἡ ἀνάρτησις κάποιων κειμένων διαμαρτυρίας εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Συνόδου κατά τῆς ἀνατροπῆς τῶν πάντων ὑπό τῶν κρυπτο-Σατανιστῶν πολιτικῶν, δέν δύναται σοβαρῶς νά ἐκληφθῇ ὡς πραγματική ἀντίστασις, ἀλλά μᾶλλον ὡς στάχτη στά μάτια καί οὐσιαστική σύμπλευσις. Ὑπάρχουν καί ἄλλα, ἀλλά σταματῶ ἐδῶ.

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ Δημήτριε :

   1) Γιατί συσχετίζουμε την έννοια της ευπείθειας με το αλάθητο ? Δήλωσε κάνεις Επίσκοπος ότι όταν δογματίζει από καθέδρας έχει το αλάθητο ?

   Σχετικά με την Αποκάλυψη του Ιωάννη :

   https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7

   Μπήκε και βγήκε από τον Κανόνα της Καινής Διαθήκης 3 φορές. Γιατί άραγε δεν διαβάζετε στην Εκκλησία όπως το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος ?

   Παρ'όλα αυτά ο καθένας μας όταν έρθει η ώρα θα δράση κατά συνείδηση και όχι με το τι ακριβώς "διδάσκει" ο κάθε Επίσκοπος.

   3)" Ὁ ἑκουσίως ἀποδεκτός ἐπίσημος χαρακτηρισμός τῶν ΓΟΧ ὑπό τῆς κοινωνίας ὡς ἑτεροδόξων εἶναι αἵρεσις. "

   Από πότε ο ετεροπροσδιορισμός είναι αίρεση ? Επίσης η κοινωνία νομίζει ότι η κρατική-αιρετική "εκκλησία" της Ελλάδος είναι Ορθόδοξη. Αυτό σημαίνει ότι είναι αλήθεια ?

   Διαγραφή
  3. Ἀγαπητέ μου Κυριάκο:

   1. Ὅταν ἡ εὐπείθεια πρός τήν Σύνοδον γίνεται θέμα πίστεως καί μπαίνει στήν "Ὁμολογίαν Πίστεως," αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Σύνοδος εἶναι ἀλάθητος! Διότι ἄν τό ἐνδεχόμενον ἡ Σύνοδος νά πέσῃ εἰς αἵρεσιν ἐθεωρεῖτο πιθανόν νά συμβῇ, τότε πῶς θά ἐζητεῖτο ἀπό τούς πιστούς νά πείθωνται καί μάλιστα "προθύμως" ἀπό αὐτήν;

   2. Ἡ Ἱερά Ἀποκάλυψις εἶναι Κανονικόν βιβλίον τῆς ΚΔ (βλ. Πηδάλιον, Ἑρμηνεία τοῦ ΠΕ' Ἀπ. Κανόνος, σ. 113-114). Συνεπῶς, δέν πρέπει ν' ἀμφισβητῆται καί μάλιστα ἀπό τήν ἴδια τήν Ἐκκλησία. Ἡ κατά συνείδησιν πορεία ἴσχυε γιά τήν π.Χ. ἐποχήν. Στήν μ.Χ. ἐποχήν ἔχουμε ὁδηγούς τήν Ἁγίαν Γραφήν καί τούς Πατέρες.

   3. Ἐκπλήσσομαι σφόδρα πού χρησιμοποιεῖς τόν ὅρον "ἑτεροπροσδιορισμός," πού χρησιμοποίησε ὅλως ἀνακριβῶς καί ἡ Σύνοδος στίς ἀποφάσεις τῆς 18-9-2017. Ποιός ποτέ εἶπεν, ἤ ἔστω ὑπενόησεν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία προσδιορίζεται ἀπό τό Κράτος καί ὄχι ὑφ' Ἑαυτῆς; Οὐδείς! Αὐτό πού λέμε ὅσοι ὑπεγράψαμε τήν Ἐπιστολήν πρός μή μνημονευτάς Ἁγιορείτας τόν παρελθόντα Αὔγουστον εἶναι: ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟΝ ΝΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΤΗΝ ΡΕΤΣΙΝΙΑΝ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘ' ΗΝ ΣΤΙΓΜΗΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ (= Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΓΟΧ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ; Ἔργον τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ὁμολογία, ἡ κατήχησις τῶν ἀδαῶν καί τῶν αἱρετικῶν πού ἔρχονται στήν Ὀρθοδοξίαν, καθώς καί ἡ ἱεραποστολή; Λοιπόν, μέ τήν ταμπέλλαν τοῦ "ἑτεροδόξου" πού ἔβαλε οἰκειοθελῶς θά ἐπιτελῇ αὐτό τό ἔργον; Νά πᾶμε λίγο πιό πέρα; Οἱ ΓΟΧ πού ἐδέχθησαν νά γίνουν ΘΝΠ καί νά ὑπαχθοῦν στόν Ν.4301, οὐσιαστικῶς ἔχουν πέσει καί στήν αἵρεσιν τοῦ ἑτεροπροσδιορισμοῦ!!! Διότι στό ἄρθρον 12 ὁ Ν. 4301/2014 ὁρίζει τί εἶναι Ἐκκλησία!!! Καί ἄν δέν μποροῦσαν νά ἱδρύσουν καί τρίτον ΘΝΠ (λόγῳ τοῦ περιορισμοῦ τοῦ ἐλαχίστου ὁρίου τῶν 300 μελῶν) ἤ ἄν κατόπιν ἀποσύρουν τίς ὑπογραφές των πολλοί καί μείνουν λιγώτερα ἀπό 100 μέλη σ' ἕνα τοὐλάχιστον ἀπό τά τρία ἱδρυθέντα ΘΝΠ, ὁπότε θά διαλυθῇ καί ἄρα θά μείνουν λιγώτερρα ἀπό τρία ΘΝΠ, τότε, συμφώνως μέ αὐτό τό ἄρθρον, ΔΕΝ θά εἶναι πλέον Ἐκκλησία!!! Λοιπόν, ποιός ἔχει πέσει στήν πλάνην τοῦ ἑτεροπροσδιορισμοῦ, οἱ συντάκται τῆς Ἐπιστολῆς ἤ οἱ ὑπογράφοντες τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς 18-9-2017; Τό παράδειγμα αὐτό τῆς ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ καί ἡ μετατροπή τοῦ ἄσπρου εἰς μαῦρον καί τοὔμπαλιν, πού σέ ὡδήγησε νά πιστέψῃς τήν συκοφαντίαν ἐναντίον ἡμῶν, θά πρέπῃ νά σέ προβληματίσῃ πολύ, ἀδελφέ μου.

   Διαγραφή

Παρακαλώ πολύ μην γράφετε υβριστικά ή προβοκατόρικα σχόλια διότι θα διαγράφονται.