Να τι κατάφεραν οι "μισθωτοί" Ποιμένες: Τελικά «η Εκκλησία δέν έχει λόγο γιά τό τί θά περιλαμβάνη τό μάθημα των Θρησκευτικών»!Ἐξελίξεις στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Μιά εἰλικρινής καί σταθερή ἄποψη, πού δικαιώθηκε
Πρωτοπρ. Θωμά Βαμβίνη
Μετά τίς τελευταῖες ἐξελίξεις γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα, τό συμπέρασμα εἶναι τό ἑξῆς:
–Ἡ Πολιτεία προχώρησε στήν ἔκδοση δύο νέων Ὑπουργικῶν Ἀποφάσεων (μιᾶς γιά τά Δημοτικά καί τά Γυμνάσια καί μιᾶς γιά τά Γενικά καί τά Ἐπαγγελματικά Λύκεια) μέ τό περιεχόμενο τοῦ φακέλλου τῶν μαθητῶν γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, βάσει τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν.

–Ἡ ἀρχική πρόταση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Μάρτιος 2016) νά γίνη διάλογος ὡς πρός τά μέχρι τότε ἰσχύοντα Ἀναλυτικά Προγράμματα Σπουδῶν καί ὅποιες ἀλλαγές νά συζητηθοῦν μέ βάση αὐτά, ἐξέπεσε.
–Ἡ δεύτερη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας (Ὀκτώβριος 2016 καί Μάρτιος 2017) περί Διαλόγου Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιερέων μέ τό ΙΕΠ (Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς) γιά τήν ἀλλαγή τῶν Προγραμμάτων τῶν Θρησκευτικῶν, δέν εὐοδώθηκε, ἀφοῦ ὁ «διάλογος» ἔγινε πάνω στά Νέα Προγράμματα Σπουδῶν καί δέν εἶχε κανένα οὐσιαστικό ἀποτέλεσμα.
–Ἐφέτος γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά Σχολεῖα θά χρησιμοποιηθοῦν οἱ φάκελλοι τῶν Μαθητῶν βάσει τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν, ὅπως προβλέπεται ἀπό τίς σχετικές Ὑπουργικές Ἀποφάσεις, καί τοῦ χρόνου θά χρησιμοποιηθοῦν καί τά ἀνάλογα βιβλία πού θά καταρτισθοῦν ἀπό τό ΙΕΠ χωρίς καμμία ἄλλη δυνατότητα προτάσεως ἀπό τήν Ἐκκλησία, πλήν τοῦ «να δει μόνο, εάν στέκει η δογματική απόδοση των αποσπασμάτων, που έχουν να κάνουν με την ορθόδοξη πίστη» (Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος ΙΕΠ). Δηλαδή, ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει λόγο γιά τό τί θά περιλαμβάνῃ τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, ἀλλά μόνον σέ ὅ,τι ἀναφέρεται στήν δογματική της διδασκαλία, ἡ ὁποία θά προσφέρεται στούς μαθητές μαζί μέ ὅλες τίς ἄλλες χριστιανικές ὁμολογίες καί τίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου.
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἐξελίξεων, ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ στάση, τά ἐπιχειρήματα, ὁ λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου στό θέμα αὐτό ἦταν «προφητικά» καί οἱ ἐξελίξεις δικαίωσαν τίς ἀπόψεις του, πού ἦταν ἀποτέλεσμα μελέτης, ἀλλά καί συζητήσεων μέ εἰδικούς ἐπιστήμονες.

πατερικη παραδοση

Σχόλια