Διευκρινήσεις για το αρθρο περι ραντίσματος στο αγιον ορος


 
 Κατ’ ἀρχὰς ἀποροῦμε ποὺ τὸ ἱστολόγιο «Ὁμολογία», ἀνέλαβε ἐργολαβικῶς, ἂν καὶ ὑποστηρίζει τὴν Ἀποτείχιση, νὰ ὑποστηρίξει ἕναν, ὄχι μόνον Οἰκουμενιστὴ Ἐπίσκοπο (ἐδῶ), ἀλλὰ καὶ διώκτη τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Φωτίου Βεζύνια, ποὺ διέκοψε τὸ Μνημόσυνό τοῦ Λαγκαδᾶ, ἀκριβῶς λόγῳ τῆς Οἰκουμενιστικῆς του δράσεως! Οὔτε ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Ἰωάννη Τασιᾶ νὰ ἦταν ἡ «Ὁμολογία»!

 
    Ἂν δὲν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα μὲ τὸ βάπτισμα ποὺ ἔκανε διὰ τῆς κανάτας ὁ Λαγκαδᾶ Ἰωάννης, δεοντολογικά, αὐτὸς ἔπρεπε νὰ δώσει ἐξηγήσεις, ὥστε νὰ τὶς δημοσιεύσουμε καὶ νὰ ἀρθεῖ ὁ σκανδαλισμὸς τῶν πιστῶν. Μάλιστα, τότε, θὰ ἔπρεπε καὶ νὰ τὸν ἐπαινέσουμε. Γιατί, ἂν ὁ κ. Ἰωάννης ἔκανε ὀρθόδοξα τὸ μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, καὶ δὲν θέλησε δι’ αὐτοῦ νὰ «περάσει» κάποια μηνύματα, γιὰ ὁμοιότητες παλαιότερων πρακτικῶν (ποὺ ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ) μεταξὺ τοῦ Ὀρθοδόξου βαπτίσματος καὶ τοῦ βαπτίσματος τῶν Παπικῶν διὰ τῆς κανάτας, τότε ἀξίζει συγχαρητηρίων. Κι ἀξίζει συγχαρητηρίων, γιατὶ δι’ αὐτῆς τῆς πράξεως ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν «ὁδηγία» τοῦ Φαναρίου ποὺ λέγει, ὄχι μόνο νὰ μὴν γίνεται βάπτισμα τῶν προσερχομένων ἀπὸ τὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ, ἀλλὰ καλύτερα νὰ μὴν προσέρχονται στὴν Ὀρθοδοξία, ἀφοῦ σὲ λίγο θὰ γίνει ἡ ἕνωση τῶν "ἐκκλησιῶν"!
     Ἀντί, ὅμως, νὰ ἀπολογηθεῖ ἢ νὰ δώσει ἐξηγήσεις ὁ κ. Ἰωάννης, ἀπολογεῖται τὸ ἱστολόγιο «Ὁμολογία». (Δὲν γνωρίζει τὸ τηλέφωνό μας, νὰ μᾶς ἐνημερώσει γιὰ τὸ τυχὸν λάθος μας;). Κι ὄχι μόνο ὑποστηρίζει ἕναν Οἰκουμενιστῆ, ἀλλὰ ἐπιλέγει νὰ ἐξαπολύσει ὕβρεις ἐναντίον ἀποτειχισμένων! Δὲν θὰ τὸ ἀκολουθήσουμε στὸν κατήφορο τῶν ὕβρεων, ἁπλῶς θὰ τὶς ἐπισημάνουμε, δηλώνοντας ἁπλὰ τὴν διαμαρτυρία μας.
    Γιὰ τὸ ἱστολόγιο, λοιπόν, «Ὁμολογία» ἐμεῖς ποὺ διαχειριζόμαστε τὴν «Πατερικὴ Παράδοση» καὶ ἀναρτήσαμε τὴν σχετικὴ ἀνάρτηση (ἐδῶ), εἴμαστε ἀποβλητέοι ὡς ψεῦτες, διότι «ἀγαποῦμε καὶ ποιοῦμε τὸ ψεῦδος» (δῶ). Εἴμαστε «κακόηθες» ἱστολόγιο ποὺ πάσχουμε ἀπὸ ὑπνοβασίες! Εἴμαστε ψεῦτες ἐσκεμμένα, διότι δημοσιεύσαμε τὸ κατὰ τὰ λατινικὰ πρότυπα βάπτισμα ποὺ ἔκανε ὁ μητροπολίτης Λαγκαδᾶ Ἰωάννης! Δὲν ἔπρεπε νὰ ἀναδημοσιεύσουμε τὴν εἴδηση (ποὺ δημοσίευσαν ἄλλα ἱστολόγια), ἀλλὰ ἔπρεπε (κατὰ τὴν «Ὁμολογία») νὰ πάρουμε τηλέφωνο τὸν Οἰκουμενιστὴ Μητροπολίτη Λαγκαδᾶ –ποὺ ὑπερασπίζεται ὁλόψυχα τὸν αἱρεσιάρχη Πατριάρχη καὶ τὴν κακόδοξη Σύνοδο– γιὰ νὰ ἐξακριβώσουμε, ἂν αὐτὰ πού ...βλέπουμε ἰσχύουν, παρότι στὴν δημοσίευση ὑπῆρχαν εἰκόνες ποὺ ἀπεδείκνυαν τὸ γεγονὸς τῆς κανάτας! Ἄραγε, πρὶν ἀπὸ κάθε ἀνάρτηση ποὺ κάνει ἡ «Ὁμολογία», παίρνει πρῶτα ἕνα ἢ πολλὰ ἀνάλογα τηλέφωνα τὰ πρόσωπα ποὺ ἐμπλέκονται, γιὰ νὰ διαπιστώσει, ἂν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα; Αὐτὸ ἐπιβάλλεται νὰ γίνεται (κι ἐμεῖς πολλάκις τὸ κάνουμε), ὅταν ὑπάρχουν ἀμφιβολίες.
    Ἐπειδή, λοιπόν, τολμήσαμε νὰ ἀναδημοσιεύσουμε τὴν εἴδηση στὸ ἱστολόγιό μας γιὰ τὸν κ. Τασσιᾶ (τὸν ὁποῖον ἔνθερμα ὑποστηρίζει ὁ ἀποτειχισμένος ἱστολόγος), μᾶς κατηγορεῖ ὅτι στὸ ἱστολόγιό μας δὲν «εὐδοκιμεῖ ἡ ταπείνωση», ποὺ εὐδοκιμεῖ στὸ δικό του ἱστολόγιο, γι’ αὐτὸ καὶ εἴμαστε κακοήθεις, ἐνῶ ὁ ἴδιος ποὺ ἀρνεῖται νὰ δημοσιεύσει καὶ ἐπιλέγει νὰ ἀποκρύπτει τὶς Οἰκουμενιστικὲς πράξεις τοῦ μητροπολίτη κ. Ἰωάννη Τασιᾶ (καὶ βέβαια εἶναι δικαίωμά του ἡ ἐπιλογὴ αὐτή) εἶναι ἐντάξει μὲ τὴν συνείδησή του καὶ τοὺς ἀναγνῶστες του! Καὶ δὲν εἴμαστε ἁπλὰ κακοήθεις, ἀλλὰ ἔχουμε καὶ «δαιμονικὴ κακοήθεια» καὶ ἐπὶ πλέον γινόμαστε «αἰσχροὶ συκοφάντες», κι αὐτὸ εἶναι «ἁμάρτημα ἀσυγχώρητο» κατὰ τὴν «Ὁμολογία», ἁπλά -μόνο καὶ μόνο- ἐπειδὴ δημοσιεύσαμε ἕνα γεγονός, χωρὶς καμιὰ ὕβρη!
   Ἢ μήπως ἐνόχλησε τὸν ἱστολόγο, ἐπειδὴ ἀπομαγνητοφωνήσαμε καὶ δημοσιεύσαμε (μαζὶ μὲ τὴν βάπτιση) καὶ τοὺς παρακάτω ἐμετικοὺς καὶ κακόδοξους ἐπαίνους τοῦ κ. Ἰωάννη στὸν αἱρεσιάρχη, ποὺ κι αὐτοὺς ἀποσιώπησε;
    Εἶπε γιὰ τὸν κ. Βαρθολομαῖο ὁ Λαγκαδᾶ Ἰωάννης:
    «Τὸ γεγονὸς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, εἶναι ἕνα γεγονὸς γιὰ τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ καυχόμεθα ὅλοι μας. Καὶ εἶναι ἕνα προσωπικὸ ἐπίτευγμα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τὸ ὁποῖο θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ἐντάξουμε στὰ κορυφαῖα γεγονότα καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία συμπληρώσεως 25 χρόνων εὐκλεοῦς Πατριαρχίας. Βέβαια ὁ ἴδιος εἰσέπραξε κριτικές, οἱ ὁποῖες ὅμως στὴ βάση τους καὶ στὴ δομή τους εἶναι ἄδικες… Μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι συναντηθήκαμε τόσοι πολλοὶ Ἐπίσκοποι, Ὀρθόδοξοι, καὶ ἀνταλλάξαμε ἀσπασμὸν ἀγάπης καὶ εἰρήνης, …εἶναι ἕνα μεγάλο καὶ σπουδαῖο γεγονός. Ὀφείλω νὰ τονίσω εὐθέως καὶ σαφῶς ὅτι τὸ περιεχόμενο τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς τῆς Συνόδου ὑπῆρξε ἀπολύτως καὶ σαφέστατα Ὀρθόδοξο καὶ ὁμολογιακό δίδοντας τὴν μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως πρὸς τὸν σύγχρονο κόσμο καὶ ἀνοίγοντας τὴν πύλη πρὸς τὸν διάλογο… πρὸς τὴν συνύπαρξη ἐν ταυτῷ, ἐν Χριστῷ δηλαδή, ὅλων τῶν ἀνθρώπων… Οἱ διαδικασίες διεξήχθησαν σὲ πνεῦμα ἀπολύτου ἐλευθερίας…» (ἐδῶ).
   Θὰ περιμένουμε κάποια ἐνημέρωση ἀπὸ τὴν μητρόπολη Λαγκαδᾶ, γιὰ τὴν ὀρθοδοξότητα ἢ ὄχι τοῦ βαπτίσματος, κι ἂν ἐκδοθεῖ θὰ τὴν ἀναρτήσουμε.
"Πατερικὴ Παράδοση"

Σχόλιο scripta manent:  το ιστολόγιο ομολογία δεν εχει ανεβάσει σχόλια τα οποία  προφανώς δεν μπορεί ν’ αντικρούσει 

Σχόλια