Νεοτερα σχόλια για τον ν. 4301/2014 που εντάχθηκαν οι ΓΟΧ. Προσέξατε τα σχόλια με τα κόκκινα γράμματα
απο το ιστολόγιο κρυφό σχολειό [ βλεπε αρθρο κανόνες του Μ. Βασιλείου ]

Επιτομη κυριοτέρων σχολίων:

Απάντηση
Απαντήσεις
 1.  
Δημήτριος Χατζηνικολάου28 Ιουλίου 2017 - 3:44 μ.μ.
Πολύ φοβοῦμαι ὅτι καί οἱ Ἐπίσκοποι τοῦ π.ἑ. ἔχουν πέσει στήν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ. Ἐάν δέν δύνανται ν' ἀντιληφθοῦν ὅτι ὁ ν. 4301/2014 ἔγινε γιά νά καταστρέψῃ τό π.ἑ., ἐφόσον θεωρεῖ ἑτεροδόξους (!!!) τούς Ὀρθοδόξους τοῦ π.ἑ. καί ἐφόσον καταργεῖ ἐνορίες πού ἔχουν κάτω ἀπό 100 μέλη (δηλαδή σχεδόν ὅλες!!!), τότε δέν μποροῦν νά εἶναι ἐκκλησιαστικοί ἡγέται. Για τίς κάρτες, τό ἐπερχόμενον σφράγισμα, τήν μετάλλαξιν τοῦ ὁμολογιακοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν σέ μάθημα ἀθεΐας καί ἀνηθικότητος κ.λπ., ἐξ ὅσων γνωρίζω, τηροῦν ἐπίσης σιγήν ἰχθύος. Ἀναμένω νά ἰδῶ ἄν θά ἐρευνήσουν μέ τήν δέουσαν σοβαρότητα τίς καταγγελίες ἑνός πιστοῦ ὅτι κάποιος ἐπίσκοπός μας διδάσκει γυμνῇ τῇ κεφαλῇ νά λάβουμε τό σφράγισμα, ὡς πρόοδον τῆς τεχνολογίας (!!!) καί νά ὑπακούουμε πρῶτα στούς νόμους τοῦ "κράτους" καί μετά στόν Εὐαγγελικόν Νόμον (!!!). Ἀκριβῶς τά ἀντίθετα, δηλαδή, ἀπό αὐτά πού θέλει ὁ Θεός! Ἐάν οἱ καταγγελίες αὐτές ἀποδειχθοῦν ἀληθεῖς καί ἡ Σύνοδος καλύψῃ τόν ἐν λόγῳ ἐπίσκοπον, τότε θ' ἀποδειχθῇ πλήρως καί πέραν πάσης ἀμφιβολίας, ὅτι ἔχει πέσει στήν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ, ὁπότε θ' ἀναζητήσουμε ἀλλοῦ ἐκκλησιαστικήν στέγην. Διότι αἰσθάνομαι γελοῖος ὑποκριτής ἀπό τήν μίαν νά ἐλεγχω καθημερινῶς τούς Οἰκουμενιστάς, καί ἀπό τήν ἄλλην ν' ἀνέχωμαι τούς δικούς μας νά κηρύττουν τίς ὡς ἄνω φοβερές αἱρέσεις, ἄν ὄντως τίς κηρύττουν. Ὁ Θεός νά μᾶς λυπηθῇ.
 1.  

Δημήτριος Χατζηνικολάου29 Ιουλίου 2017 - 7:05 μ.μ.
Ἀγαπητέ Μαρῖνε, βρίσκω πολύ εὔστοχον τήν ἀναλογίαν μέ τήν γνωστήν ρῆσιν τοῦ Τ. Παπαδόπουλου. Ἀντί ν' ἀποδεχθοῦμε ἀσμένως τήν ὑπαγωγήν μας εἰς τήν κατηγορίαν τῶ ἑτεροδόξων (ὅσοι τήν ἀπεδέχθησαν), θά ἔπρεπε νά καταβληθῇ πᾶσα δυνατή προσπάθεια ν' ἀναγνωρισθοῦμε ἀπό τό κράτος ὡς ΝΠΙΔ μέ τήν ἐπωνυμίαν "Ἐκκλησία ΓΟΧ Ἑλλάδος." Ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νά κατηχήσῃ τόν λαόν, ὁπότε δέν εἶναι ὀρθόν νά ἐμφανίζεται ὡς κοινότης ἑτεροδόξων. Αἶσχος!!! Καί ὅταν τό αἶσχος αὐτό γίνεται δεκτόν ἀπό ἐμᾶς, χωρίς νομικόν ἀγῶνα, τότε ὄντως πρόκειται δι' ἄρνησιν πίστεως. Θά ἔπρεπεν οἱ νομικοί μας νά ἰσχυρισθοῦν ὅτι οἱ ΓΟΧ εἶναι οἱ ἐν Ἑλλάδι ἀκραιφνῶς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, δογματικῶς ἡνωμένοι μέ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὅπως αὐτό ὁρίζεται ἀπό τά ἱδρυτικά του ἔγγραφα καί διακηρύξεις μέχρι τό ἔτος 1920, πρίν τήν ἔκδοσιν τῆς αἱρετικῆς Ἐγκυκλίου, ἀπό τήν ὁποίαν σαφῶς προκύπτει ὅτι τό Πατριαρχεῖον ἔπεσεν εἰς αἵρεσιν. Συνεπῶς, δέν εἶναι δυνατόν οἱ ΓΟΧ νά θεωρηθοῦν ὡς κοινότης ἑτεροδόξων. Καί γιατί παρακαλῶ νά διαλύεται τό "Θρησκευτικόν Νομικόν Πρόσωπον" (ἡ κοινότης) ὅταν τά μέλη της εἶναι κάτω τῶν 100; Τί εἶναι ὁ ἀριθμός 100 καί τίθεται ὡς κατώτατον ὅριον; Γνωρίζουν ἀσφαλῶς οἱ ἰθύνοντες ὅτι πολλές ἐνορίες τοῦ π.ἑ. στήν Ἑλλάδα ἔχουν πολύ ὀλιγώτερα τῶν 100 μέλη καί γι' αὐτό θά τίς διαλύσουν καί θά ἁρπάξουν τά περιουσιακά των στοιχεῖα.


 1.  
Κέ Χατζηνικολάου, είναι ανοσιούργημα η εθελουσία εγγραφή των μελών των γνησίων Ορθοδόξων στο τμήμα των αντιχρίστων του Υπουργείου Παιδείας, κατά τον διαχωρισμό διοικήσεων ετεροδόξων και ορθοδόξων σύμφωνα με το Σύνταγμα.
Και ξέρετε ποιό είναι το αισχρότερο; Ότι ντρέπονται, κρύβονται δεν το λένε ξεκάθαρα ότι οι ΓΟΧ είναι στο τμήμα των αντιχρίστων, το 3032 γραφείο, και η αλήθεια είναι ότι μίλησα με την Κα Ευσταθιάδου,στο τηλέφωνο και μου είπε ότι, "δεν το λέμε ότι οι ΓΟΧ έχουν υπαχθεί στο τμήμα των ετεροδόξων και ετεροθρήσκων....
γιατί θα γίνει χαμός..."!!!
Περισσότερη τσίπα έχουν οι κρατικοί υπάλληλοι πού ντρέπονται να πούνε αυτό που αποφάσισαν οι ΓΟΧ!!!
Και ακούγοντας αυτό από το σπίτι μου, έγινα έξαλλος, και έτρεξα στο 3032 γραφείο του Υπουργείου Παιδείας, καί ούρλιαξα ότι είναι ανήθικο και απαράδεκτο οι Ορθόδοξοι που έχουν κάνει τόσους αγώνες για την Πίστη και την ελευθερία της Εκκλησιαστικής ζωής, να έχουν εγγραφή στο τμήμα αυτό, και αφού η προϊσταμένη του τμήματος η Κα Αναστασοπούλου με άκουσε που τής την είπα, μού είπε ότι έχουν δικαίωμα, και ότι ιδία τους επιλογή ήταν.
Στο τέλος με έβγαλε από το γραφείο αφού δημιούργησε μία έντεχνη κόμπλα, και με απέστειλε στον διευθυντή του τμήματος τον Κο Πιτταδάκη, όπου παραδέχτηκε ότι οι ΓΟΧ είναι εγγεγραμμένα μέλη του τμήματος των ετεροδόξων τού 3032.
Φρίξον Ήλιε Στέναξον Γή, οι Ορθόδοξοι να απεμπολούν όλους τους αγώνες επί 90 έτη για να αναγνωριστούμε ως Ορθόδοξοι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Συντάγματος και τώρα στα έσχατα να ταυτίζονται με τους διώκτες της Κρατούσας Εκκλησίας που κατηγορούσαν τους ΓΟΧ ως ετεροδόξους...

Κύριε Ριτσούδη,
σε λάθος γραφείο ουρλιάξατε. Εκεί που πήγατε , απλά κάνουν τη δουλειά τους.
Στην Κάνιγγος έπρεπε να ουρλιάζετε. Και να τους πείτε ότι θα ουρλιάξετε και μέσα στα μαγαζιά τους, εκεί που πηγαίνουν οι αδαεις γριούλες που λένε "παλαιό" και κλαίνε. Στις μοναχές στην Πεύκη που νομίζουν ότι οι ΓΟΧ είναι έτοιμοι να δώσουν και τη ζωή τους ακόμα για την ορθοδοξία ("ορθοδοξία ή θάνατος"), ενώ οι ίδιοι δηλώνουν ότι είναι μία κοινότητα και όχι εκκλησία της Ελλάδος (όπως διαφημίζουν στους γέρους και αδαείς πελάτες τους), τη στιγμή που οι λύκοι αιρετικοί εξαιρούνται διατάξεων όπως βλέπουμε στο...
Άρθρο 13
Αναγνώριση νομικής προσωπικότητας της εν Ελλάδι Καθολικής Εκκλησίας, λοιπών υφιστάμενων Εκκλησιών και νομικών προσώπων τους
1. Αναγνωρίζονται ως ίδια νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται στα άρθρα 3 και 12, έστω και αν δεν υφίστανται οι ελάχιστοι αριθμοί πιστών ή θρησκευτικών νομικών προσώπων που προ− βλέπονται στα προηγούμενα άρθρα, ως εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου η «Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα» που εδρεύει στην Αθήνα και έχει ως ανώ− τατη αρχή την «Ιερά Σύνοδο της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.)» και ως θρησκευτικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οι θρησκευτικές κοινότητες (Επισκο− πές, Ενορίες, Μονές) με τις κάτωθι επωνυμίες, οι οποί− ες είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την Καθολική Εκκλησία και των οποίων η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία διέπεται από το κανονικό δίκαιό της:.......(ακολουθεί ο εκτενέστατος κατάλογος 8 σελίδων των ορμητηρίων των λύκων-αιρετικών ανά την Ελλάδα).

Αν δεν υπάγονταν οι ΓΟΧ στο τμήμα ετεροδόξων , όλα τα υπόλοιπα είναι εντάξει με το νομοσχέδιο;

Μήπως τελικά η ένωση του 2014 έγινε μόνο και μόνο για να ....;;;;Τα έχουν καλά με τον καίρσαρα.....ΜΠΑΣ ΚΑΙ γίνουν ένα με την μοιχαλίδα "μητέρα εκκλησία της Ελλάδος" που ως τώρα τους φέρεται ...ως μπάσταρδο, ένα νόθο παιδί που η θέση του είναι στο ορφανοτροφείο να περιμένει "υιοθεσία";;;

Συμβόλαια με τον διάβολο δεν πρέπει να κάνουμε, διότι δεν έχει μπέσα.

Θ.Α

Απαντήσεις
 1. Αγαπητέ Θ.Α.,
  ευχαριστώ για την απάντηση. Την θεωρώ όχι τυχαία και πολύ εύστοχη. Όμως ακούστε και τον αντίλογο.

  Καταρχήν η κρατική εξουσία είναι υποχρεωμένη στη χρηστή διαχείριση όλων των Ελλήνων πολιτών σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος και της Δημόσιας Διοίκησης.
  Αυτό σημαίνει ότι το Υπουργείο φτιάχτηκε για να υπηρετήσει τον Έλληνα νόμιμο φορολογούμενο πολίτη και να τού επιτρέπει την ελεύθερη Εκκλησιαστική Ζωή, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Συντάγματος, και τη χάρτα των ευρωπαϊκών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  Το Υ.Π. εντελώς παράνομα, αντίχριστα, και καταχρηστικά, ενώ υπεραμύνεται της θρησκευτικής ελευθερίας όλων των αντιχρίστων στην Ελλάδα σύμφωνα με το 4301 ν.δ., τους γνησίους Ορθοδόξους δεν τους δέχεται εγγεγραμμένους στην Διοίκηση Ορθοδοξία, κατά τον διαχωρισμό σε δύο διοικήσεις σύμφωνα με το Σύνταγμα, σε Ορθοδόξους και αντιχρίστους, και υποχρεωτικά , φασιστικό τον τρόπο, οριοθετεί μόνο την Κρατούσα Εκκλησία.
  Η Κρατούσα μισθοδοτομούμενη Εκκλησία, παρανόμως κατέχει αυτή τη θέση, την αναγνώρισή της σύμφωνα με το άρθρο 3 του Συντάγματος, αρθρο που γράφτηκε το 1865 και παραμένει στην ίδια μορφή μέχρι σήμερα, και επιπλέον η Κρατούσα Εκκλησία, δεν τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες της Εκκλησίας, και από νομικής απόψεως,
  καθώς το Β. Δ. του 1923 περί αλλαγής πολιτικού ημερολογίου, και όχι αλλαγής Εκκλησιαστικού, παραμένει εν ισχύει μέχρι σήμερα, ουδέποτε έχει καταργηθεί.
  Εν κατακλείδι αγαπητέ Θ.Α. ορθώς ούρλιαξα στις υπεύθυνες του γραφείου, γιατί καταρχήν στην πρώτη επικοινωνία όταν μπήκα μέσα, αναφερόντουσαν ψευδώς στις ερωτήσεις μου και με δόση ειρωνείας, ότι δηλαδή οι ΓΟΧ δεν είναι εκεί, χωρίς όμως να λένε που είναι, και μόνο όταν της είπα ότι το θέλω γραπτώς, τότε αρνήθηκαν με έβγαλαν έξω, και με παρέπεμψαν στον προϊστάμενο της θρησκευτικής διοίκησης των ετεροδόξων.
  Συμπεριφορά ανάρμοστη, απαράδεκτη, και βέβαια όλη η συνομιλία, υπάρχει καταγεγραμμένη στο κινητό μου, με το voice recorder, βέβαια παράνομη ενέργεια, αλλά πολύ ουσιαστική καί χρήσιμη.

  Κατά δεύτερον, προ οχταμήνου, είχα καταθέσει δύο επώνυμες αιτήσεις ηλεκτρονικά, στη γενική γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας,
  να μου βεβαιώσουν εγγράφως με σφραγίδες και υπογραφές, ότι οι ΓΟΧ, τα Θρησκευτικά νομικά πρόσωπα που ιδρύθηκαν στο πρωτοδικεία Πειραιά και Θηβών, (κατέθεσα τις αποφάσεις αυτές), βρίσκονται στο τμήμα των ετεροδόξων ετεροθρήσκων, ήτοι των αιρετικών, και φυσικά τις έπνιξαν αυτές τις αιτήσεις, ουδέποτε απάντησαν, και βέβαια ήταν καθόλα παράνομη ενέργεια του τμήματος 3032.
  Ήθελα λοιπόν να τυπώσω αυτή την απάντηση και να την μοιράσω φυλλάδια έξω από τις Εκκλησίες, να διαβάσουν όσοι έχουν υπογράψει, να δούνε που βρίσκονται οι υπογραφές τους.

  Είναι αυτονόητο, ότι ουδέποτε μού απάντησε σε αυτό το αίτημά μου, το αρμόδιο τμήμα 3032, και φυσικά καταλλήγω, ότι ως νόμιμος φορολογούμενος πολίτης που πληρώνω τους φόρους μου κανονικά, δεν έχουν δικαίωμα σε αυτή την παράνομη συμπεριφορά, και φυσικά ουδόλως κάνουν σωστά τη δουλειά τους, όπως γράφετε αγαπητέ Θ.Α.
  Τους χρειαζόταν και το ευχαριστήθηκα, και βέβαια εάν πηγαίναμε πολλοί μαζί, σε τύπο διαδήλωσης μερικές χιλιάδες εξω από το Υπουργείο δεν θα συμπεριφερόντουσαν έτσι...

  Όσο για την Ιεραρχία ΓΟΧ, τους απέστειλα επιστολές με τις σχετικές διαφωνίες για τη δημιουργία θρησκευτικών κοινοτήτων, και δεν σας πάει ο νούς το τι εισέπραξα!!!

  Πολλά και μεγάλα θαυμαστικά.

  Κατέχω σε αρχείο τις έγγραφες απαντήσεις τους.

  Ένα μόνο θα πώ..

  Φρίξον Ήλιε Στέναξον Γή...

  Και θα παρακαλούσα, η ανωνυμία αγαπητέ Θ.Α, δεν βοηθάει στον δημόσιο διάλογο, στα θέματα αιρέσεων...
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, να προσθέσω κι εγώ τι απάντηση μου έδωσε επίσκοπος ΓΟΧ όταν τον ρώτησα για το θέμα αυτό :

Μου είπε λοιπόν, ότι εφόσον το εκκλησιαστικό δίκαιο είναι ανώτερο από το κρατικό δίκαιο, και εφόσον όταν κατέθεσαν τα χαρτιά για να υπαχθούν στο νομοσχέδιο δήλωσαν σε αυτά την ομολογία πίστεως των ΓΟΧ (όπως αναφέρεται στην επίσημη σελίδα στο Internet ) τότε δεν υφίσταται το θέμα της προδοσίας της πίστεως.

Θα ήθελα τα σχόλιά σας.
+ΙΓΖ
Στην αρχαια Εκκλησία οι λιβελοφόροι υπέγραψαν οτι θυσίασαν στην Αθηνά αλλά δεν ειχαν θυσιάσει. Αποτέλεσμα κόλαση.
Σε αντισιαστολή στους Μακαββαίους ειπαν το ιδιο, να πουν οτι εφαγαν κρεας, αλλα να μην φάνε, και ολοι ξερουμε την συνεχεια.
· 
Επίσης μια άλλη ερώτηση :

Δεδομένου ότι, εδώ και αρκετά χρόνια, το ελληνικό κράτος έχει πλήρως ασπασθεί την αθεΐα και την ειδωλολατρεία, μήπως πρέπει να δούμε αντίστροφα το θέμα ;

Μήπως σε ένα τέτοιο κράτος, η δήλωση ότι είμαστε "ετερόδοξοι" σε συνδιασμό με την "Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ" (http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/ekklisiologika/800-omologia-pistews) είναι όντως ομολογία ορθοδόξου πίστεως ;

Κάθε σχόλιο ευπρόσδεκτο.
· 
Ἀγαπητέ μου ἀδερφέ ἐν Κυρίῳ, Κυριάκο,

Ἐφόσον τό ποιός εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανός ὁρίζεται μέ σαφήνειαν στόν Ν. 4301/14, ἤτοι αὐτός πού εἶναι δογματικῶς ἡνωμένος μέ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἡ μάχη πρέπει νά δοθῇ ἐκεῖ. Ἡ Ὁμολογία Πίστεως δέν μᾶς καλύπτει, διότι ποτέ δέν μπορεῖ νά εἶναι πλήρης, ἀλλά καί νά ἦτο, πάλιν ποιός θά ἠσχολεῖτο, ποιός θά τήν ἔκρινε γιά τήν πληρότητα καί τήν Ὀρθοδοξίαν της, καθ' ἥν στιγμήν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ὑπογράφουμε νά ὑπαχθοῦμε στόν νόμον ὡς κοινότης ἑτεροδόξων; Οὔτε, βεβαίως, μποροῦμε νά βασισθοῦμε σέ λογοπαίγνια, τοῦ τύπου "ἐσεῖς εἶσθε αἱρετικοί, ἄρα ὀρθῶς θεωρεῖτε ἑτεροδόξους ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους." Αὐτά εἶναι χαριτωμένα γιά ἰδιωτικές συζητήσεις, ἀλλά τώρα ἀπαιτεῖται σοβαρός ἀγών καί παραστάσεις πρῶτα στήν Σύνοδον καί μετά στό Κράτος. Τό π.ἑ. ἔχει ἐκλεκτόν λαόν καί θά εἶναι ὅλοι σύσσωμοι σ' αὐτόν τόν ἀγῶνα. Ὁ π. Μεθόδιος, ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου, πρίν ἀπό λίγο μοῦ ἐδήλωσεν τηλεφωνικῶς ὅτι συμφωνεῖ ἀπολύτως μέ ὅσους ἀντιτιθέμεθα στόν Ν. 4301/14, στήν Κάρταν τοῦ Πολίτου καί στά ὑπόλοιπα πού δέχονται ὅσοι συμπλέουν μέ τήν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ καί θά ἤθελε ν' ἀκουσθῇ αὐτό, γι' αὐτό καί τό δημοσιοποιῶ.
· 
Μην αμφιβάλλετε ότι επικροτώ και θαυμάζω την παρρησία σας να πάτε στο υπουργείο. Και λόγω της ενημέρωσής σας πάνω στο θέμα, και της εγρήγορσης την οποία επιδεικνύετε, αλλά και λόγω του ότι γνωρίζω τι σημαίνει να μπαίνεις μέσα σε οχυρό αντιχρήστων.

Είναι μία συμμορία ανταρτών οι οποίοι έχουν ρόλο να απωθούν κάθε στοιχείο που απειλεί τη "δημοκρατία" τους. Μερικοί από αυτούς που είναι εκεί μέσα έπρεπε να μην βλέπουν το φως της μέρας έξω από τα κάγκελα....

Επομένως...είστε ενας Νίκος Κούρκουλος στην ταινία "Θέμα Συνειδήσεως" του Νίκου Φώσκολου.

Αυτοί είναι αυτοί που είναι...μήπως αυτοί θα έπρεπε να είναι πιο ειλικρινείς και διάφανοι από τους πνευματικούς πατέρες ΓΟΧ; Ποιός είναι ο θεματοφύλακας, ο άγρυπνος φρουρός......που ΕΠΙΣΚΟΠΕΙ ώστε να μην περάσει ο εχθρός και κατασπαρράξει τα πρόβατα; Αυτός που εξ αρχής και τελικά, μας λέει άλλα αντί άλλων και αποπροσανατολίζει.

Ήμουν στο νεο ημερολόγιο. Μιλούσα, διαμαρτυρόμουν ...και έπαιρνα "αποστομωτικές απαντήσεις" από τους ιερείς που με έστελναν υπό την επιφάνειαν της γης. Γείωση κατά το κοινώς λεγόμενον.
Ήμουν στο παλαιό, στους ΓΟΧ που είστε μάλλον κι εσείς, και μία Κυριακή πρωί μου είπαν να πάω να δηλωθώ ως ΓΟΧ...

Και δεν ξαναπάω σε ναό που ανήκει σε αυτή τη σύνοδο, όπου οι αρχιερείς συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο που περιγράφετε κι εσείς, τον οποίο κάθε νοήμων άνθρωπος αποστρέφεται.

ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΜΑΙ , ΔΕΝ ΕΊΜΑΙ ΜΕΡΟΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ, αφού ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ ΣΤΟΥΣ ΓΟΧ.

Εκκλησιάζομαι ελεύθερα, χωρίς να φοβάμαι ότι αύριο θα μου πάρουν την εκκλησία, διότι είναι λίγα τα άτομα.
Δεν έχω λογισμούς και δεν βλέπω πια "φαντάσματα", αφού δεν δίνω πια εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που ή δεν ξέρουν τι κάνουν ή δεν θέλουμε να ξέρουμε τι κάνουν.
FINITO


Θ.Α.


· 
+ΙΓΖ
προς προβληματισμό
Όταν το εσφιγμένου δίνει την γραμμή, μην υπογράφετε, τούτο σημαίνει ότι είναι κάτι άσχημο για την εκκλησία ΓΟΧ.
Συνεπώς η Σύνοδος ΓΟΧ εχει υπογράψει εναντίον της Εκκλησίας ΓΟΧ . Αυτό σημαίνει αίρεση άρα είσαι υποχρεωμένος να κόψεις Γέροντα.
Εάν πάλι δεν είσαι σίγουρος ότι το Θ. Νομοσχέδιο είναι κάτι άσχημο για την εκκλησία τότε με ποιο δικαίωμα εναντιώνεσαι στην εκκλησία ΓΟΧ που υπάγεσαι με το να δίνεις εντολή να μην υπογράψει κανείς;
Δεν μπορούν να ισχύουν και τα δυο.

Για την κάρτα πολίτη το εσφιγμένου εχει πάρει θέση. Να μην την παρει κανείς γιατι δεν θα τον κοινωνήσουμε.
Τοτε πως συνάδει να εισαι στην εκκλησία ΓΟΧ η οποία πιστεύει το ακριβώς αντίθετο, με επίσημες ανακοινώσεις;
· 
+ΙΓΖ
Αυτό τό Νομοσχέδιο συγκαλύπτει τόν αυριανό Διωγμό και θά οδηγήσει την Εκκλησία μέ μαθηματική ακρίβεια στήν σκλαβιά της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Δημιουργήθηκε γιά να υποτάξει άνευ όρων τήν Εκκλησία και νά τήν δέσει στό άρμα της Παγκοσμιοποίησης μέσω Τραπεζικών Δανείων και μη κυβερνητικών οργανώσεων βλέπε άρθρα 7 – 9 – 10 ).
Αρθρο 16
Δεν θα μπορούμε πλέον να μιλάμε για Ορθοδοξία, διότι δυστυχώς εμείς θα θεωρούμεθα υπό πάντων σχισματικοί και αιρετικοί και μάλιστα με την υπογραφή μας.
Με την υπεύθυνη δήλωση, ομολογείς ενυπόγραφα, ότι πιστεύεις τ’ απροσδιόριστα και βλάσφημα κατασκευάσματα που προσδιορίζει ο νόμος στην ερμηνεία του, εφόσον στη δήλωση είσαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιείς τον προσδιορισμό θρησκευτική κοινότητα.
Ο Ορθόδοξος Χριστιανός έχει παραλάβει συγκεκριμένη Αγία Ομολογία κατά τις επιταγές των Αγίων πατέρων και δεν μπορεί να αλλάξει την Ομολογία του για κανένα λόγο. Διαφορετικά χαρακτηρίζεται εκτός Αγίας Εκκλησίας.
Η βλάσφημη ομολογία ότι ο Πιστός ανήκει στην εκ του νόμου ορισθείσα Θρησκεία, αντικρούεται στην Δεσποτική εντολή:
“Οὐδεὶς δύναται, δυσὶ κυρίοις δουλεύειν” άρα ουδείς δύναται να έχει και δύο ομολογίες Πίστεως. Μία για τον Νόμο και μια για τον εαυτόν του.

Κάθε άνθρωπος μιας μέσης θεολογικής μορφώσεως γνωρίζει ότι ο όρος «θρησκεία» δηλώνει ανθρώπινο δημιούργημα! Ομαδοποιεί θρησκειακώς την Εκκλησία του Χριστού με «εταίρους», δηλ. θρησκείες Σέκτες που έχουν έντονο και πολλές φορές καταστροφικό δαιμονικό χαρακτήρα, ενώ συγχρόνως βάζει τον Χριστιανισμό, δηλ. την αγία Ορθοδοξία, στο ίδιο διαθρησκειακό καλάθι - γραφείο ετεροδόξων και αλλοθρήσκων -με όλες τις άλλες θρησκείες- Σέκτες της Ελλάδας!

Η Ορθόδοξη θεολογία κηρύττει ότι η Εκκλησία σώζει τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος την Εκκλησία,
Η Εκκλησία δεν αναβαθμίζεται ως θρησκευτική κοινότητα, όπως λένε χείλη αρχιερέων, αυτό είναι βλασφημία.
Θρησκευτική κοινότητα σημαίνει Σέκτα.
ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ
· 

Και άλλο ένα θέμα που ήθελα να θέσω, που σε αυτό θα ήθελα και τη γνώμη του αγαπητού Δασκάλου.

Ένας νόμος (όπως π.χ. ο Ν. 4301/14 ) είναι ένα κρατικό-συμβατικό κείμενο, η ερμηνεία του οποίου πρέπει να βασίζεται στη συμβατική γραμματική και ετυμολογία και όχι σε δογματικούς όρους.

Επομένως (κι εδώ θέλω τη βοήθεια του Δασκάλου)η λέξη ετερόδοξος έχει την ερμηνεία της, την ετυμολογία της αλλά και το αντίθετό της που στη συγκεκριμένη περίπτωση του νόμου 4301/14, πιστεύω ότι είναι το ομόδοξος και όχι το ορθόδοξος (όρος με δογματικό περιεχόμενο).

Έτσι, όταν λέμε για παράδειγμα την λέξη ετερο-φυλόφιλος γνωρίζουμε ότι το αντίθετό της είναι ομο-φυλόφιλος και όχι ορθο-φυλόφιλος.

Επομένως και με βάση τα παραπάνω, είναι δυνατόν να ισχυριστούμε ότι είμαστε ομόδοξοι με την κρατική "εκκλησία", το αφεντικό της οποίας (η άθεη ελληνική κυβέρνηση) την ΘΕΩΡΕΙ ορθόδοξη ;

ΥΓ: Ο Γέροντας Μεθόδιος είναι ένας ηγούμενος ο οποίος κρατάει Θερμοπύλες, τον τιμούμε και τον σεβόμαστε απεριόριστα, αλλά δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι κατέχει το αλάθητο σε όλες τις περιπτώσεις.
Αγαπητέ μου Κυριάκο, περί της ερμηνείας της έννοιας "ετερόδοξος" είναι ακριβώς όπως τα λες.
Περί του Νόμου και τα σχετικά με αυτόν, θα γράψω σχετικά κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον την άποψή μου, η οποία βασίζεται σε εντελώς διαφορετική οπτική, χωρίς να στέκεται τόσο στον τύπο των εννοιών (εκκλησία, κοινότητα, σωματείο), όσο στην ουσία των πραγμάτων. Κοντολογίς το πρόβλημα για μένα δεν είναι αν ένα ουσιαστικά άθεο κράτος (το οποίο οσονούπω θα αλλάξει και το Σύνταγμά του επί το... αθρησκότερο) θα μας αναγνωρίζει σαν την Εκκλησία του Συντάγματος, σαν ένα αστικό σωματείο ή σαν μία κοινότητα (ας θυμηθούμε πως και στην αρχή ως τέτοια μας αναγνώριζε = Ελληνική Θρησκευτική Κοινότητα των Γ.Ο.Χ.). Το πρόβλημα είναι αλλού και πιο ουσιαστικό. Είναι στο κατά πόσον έχουμε συνειδητοποιήσει ότι Εκκλησία του Χριστού σημαίνει αγώνας ενάντια στον κόσμο και όχι θεραπαινίδα του κόσμου...

Αγαπητοί,
ο διαχωρισμός ορθόδοξος -ετερόδοξος δεν γίνεται σύμφωνα με τον νόμο 4301, αλλά σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος όπου το αρθρο 3 με την σημερινή μορφή γράφτηκε το 1865 και είναι έξω από κάθε Οικουμενισμό και κάθε άλλο όρο που μπορεί να αλλοιώνει την ερμηνεία του.
Αργότερα ενσωματώθηκε στο Σύνταγμα το άρθρο 13, που κατά την ερμηνεία του Χρήστου Ανδρούτσου αφορά θρησκείες ανεκτές, δηλαδή όλες τις αντίχριστες θρησκείες στην Ελλάδα, εκτός της Μίας Αγίας Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Η παραπάνω επιβεβαίωση έρχεται από τις εγκυκλίους του Υ.Π. πού ρητώς προσδιορίζει τον διαχωρισμό στο τελευταίο οργανόγραμμά του, συμφώνως δηλαδή Συντάγματος, και όχι άλλης αυθαίρετης ερμηνείας, ή κατά το δοκούν του οποιοδήποτε νομοθέτη ή και Εκκλησιαστικού ακόμη.
Ουδεμία αμφιβολία λοιπόν υπάρχει, ότι το κράτος συνεχίζει και σήμερα την ίδια τακτική με εκείνη που ασκούσε, αμέσως μετά την εισαγωγή του νέου εορτολογίου, όπου Κρατική Εκκλησία και Κρατική εξουσία, ήθελαν να κατηγορούν τούς Ορθοδόξους, αιρετικούς και ετεροδόξους, παραποίηση εξουσίας κλπ .
Η σημερινή αντίχριστη τακτική μάς διώκει με ένα έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους της απόφασης 150/1972 καθώς συνεχίζουν να μας ονομάζουν ετεροδόξους ετεροθρήσκους, που όμως Ω! Τής φρικαλεότητας, δεν λαμβάνουν υπόψη την νεώτερη απόφανση του ΣτΕ της Ολομέλειας 1444/1991, που μας κατονομάζει ομοδόξους, της Αγιας Ορθοδόξου Εκκλησίας που αναγνωρίζεται από το άρθρο 3 του Συντάγματος.
Και επίσης, δεν λαμβάνουν υπόψη τους αγώνες των Ορθοδόξων που θέλησαν την ελευθερία στην Εκκλησιαστική ζωή, και που ποτέ δεν συμβιβάστηκαν με την αντίχριστη κρατική και Εκκλησιαστική γραμμή του άρθρου 13 των θρησκειών του Συντάγματος.
Απεναντίας οι αγώνες αυτοί καρποφόρησαν με δικαστικές αποφάσεις, ΣτΕ Ολομέλεια, και Α. Π. και μας δικαίωσαν ως Ορθόδοξοι κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος.

Σε συνέχεια του ανωτέρου συλλογισμού είναι και ότι η Εκκλησία ΓΟΧ Ελλάδος στην ανακοίνωση περί της υπαγωγής στις αρχικές διατάξεις του 4301, αφενός απέκρυψε την υπαγωγή στο τμήμα ετεροδόξων, και αφετέρου ουδέποτε εξήγησε για ποιό λόγο αποφάσισαν ότι δεν εμπίπτουν πλέον στις διατάξεις του άρθρου 3 Συντάγματος, παρά εξήγησαν μόνο τα οικονομικά ωφέλη του νόμου, και η κατοχύρωση ονόματος ΓΟΧ.
Ο καθένας ας σκεφτεί εάν είναι πονηρίες ή όχι.
Το επόμενο επιχείρημα είναι το τι λένε αυτές οι αρχικές διατάξεις του 4301, και πως μπορεί να εμπίπτει σε Ορθοδόξους αφού είναι πασιφανέστατες φωτογραφικές διατάξεις ΠΣΕ.
Μιλάνε για θρησκείες που έχουν αλήθεια (για όλες είναι η αναφορά αυτή). Μπορεί να υπάρχουν κόκκοι αλήθειας σε τόννους ψεύδους και βλασφημίας;
Τέλος οι έννοιες ορθόδοξος και ετερόδοξος στην Ελλάδα σύμφωνα με το προλογισμένο ρις το ονομα Της Αγιας Τριάδας Σύνταγμα, δεν επιφέρει ούτε αμφισβητήσεις ούτε διφορούμενες απόψεις, υπάρχουν οι Συνταγματολόγοι που το βεβαιώνουν.
Και όπως η Ζωή μας και οι όλες ερμηνείες είναι με κέντρο τον Χριστό και όχι με το διάβολο, έτσι και ο Χριστιανός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ετερόδοξος ή αιρετικός, με κέντρο αναφοράς τό διάβολο.

Άρα δεν μπορεί να υπάρχει αλλοίωση και παρερμηνεία το τι σημαίνει Χριστιανός, και ετερόδοξος επίσης στον αντίποδα...
Αγαπητέ Κυριάκος Βαρβέρης σχετικά με την απάντηση Επισκόπου που έλαβες και που καταθέτεις στο σχόλιο 9:48 θα ήθελα τα παρακάτω.

Το Δίκαιο είναι ένα, δεν υπάρχει ανώτερο και κατώτερο και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος υπεραμύνεται το οικόπεδο της Χήρας όπως τα θέματα της Πίστεως, δεν δίστασε να θυσιαστεί για αυτή την "φθηνή" υπόθεση.
Το Δίκαιο όταν είναι δίκαιο υπηρετεί τον Δεσπότης μας Χριστό και ας αναφέρεται για πέτρες καί χωράφια, και το άδικο όταν είναι άδικο υπηρετεί τον διάβολο.

Η ομολογία της Πίστεως στα χέρια, δεν αθωώνει τον αιρετικό όταν εκείνος είναι εγγεγραμμένος στο νομοσχέδιο του διαβόλου με την υπογραφή του, υπεύθυνη δήλωση.
Πρέπει να εξαλειφθεί ο έγγραφος παράγοντας της έγγραφης στο αντίχριστο τμήμα, και μετά να γίνει Ορθόδοξος όπως επί μεγάλου Βασιλείου κάποιος για τον έρωτα μιας κοπέλας, έκανε έγγραφη συμφωνία με το διάβολο, και ο Άγιος Βασίλειος δεν αρκέστηκε μόνο στην μετάνοια, αλλά και στην αφαίρεση της εγγραφης συμφωνίας με την υπογραφή του που κατείχε ο διάβολος. Μονο όταν πήρε το χαρτί στα χέρια του από το διάβολο ελευθερώθηκε.
Η όποια εγγραφή και υπαγωγή στο σύστημα τού διαβόλου, εχει την έννοια του χαράγματος του αντιχρίστου, και όσες ομολογίες και να κρατάει κάποιος στα χέρια και στα πόδια, το χάραγμα δεν ακυρώνεται.

.
· 
Ἐκτός ἀπό τά ἄλλα ἀντίχριστα καί ἀνθελληνικά σχέδια πού διεκπεραιώνουν οἱ Σατανισταί (ξεπούλημα τῆς χώρας, οἰκονομικήν ἐξαθλίωσιν, Οἰκουμενισμόν, ἰσλαμοποίησιν, ἀντικατάστασιν τοῦ πληθυσμοῦ μέ μουσουλμάνους, διδασκαλία τῆς ἀθεΐας καί τῆς ἀνηθικότητος στά σχολεῖα κ.λπ.), φέρνουν ὁσονούπω καί τήν "Κάρταν τοῦ Πολίτου," τήν ὁποίαν ἐδῶ καί χρόνια ἀγωνίζονται νά μᾶς δώσουν. Ἐάν στήν Ἑλλάδα ὑπῆρχαν ἄξιοι ἐκκλησιαστικοί ἡγέται, θά ἔκαναν πολλές κληρικολαϊκές συνάξεις διά τήν ἐνημέρωσιν τοῦ λαοῦ, καί κατόπιν σύσσωμοι, κλῆρος καί λαός, ΘΑ ΑΝΕΤΡΕΠΟΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ. Ἐάν ἐδήλωναν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ὅτι ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ, τότε οἱ Σατανισταί ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΛΜΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΗΝ ΦΕΡΟΥΝ!!! Ἡ στρατηγική αὐτή εἶναι ἐπιστημονικῶς ἀποδεδειγμένη καί ὀνομάζεται preemption. Ἀλλ' ἐκτός ἀπό κάποια ψιθυρίσματα, δέν ἀκούσαμε τίποτε ἄλλο! Tό συμπέρασμα πού ἀπορρέει ἀπό τήν ἐκκωφαντικήν σιωπήν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν εἶναι ὅτι τά ἔχουν συμφωνήσει μέ τούς ΠΡΟΔΟΤΑΣ πολιτικούς, τοὐτέστιν ὑπέπεσαν στήν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ, ὅπως ἡ ἐπίσημος ἐκκλησία τῆς Ρωσίας πού «τά ἔκανε πλακάκια» μέ τούς ἀθέους Κομμουνιστάς. Τό 2013 ἐκυκλοφόρησεν ἀπό τά "Ἀττικά Νέα" τῆς Κ. Σουφλῆ ἕν ἀνώνυμον κείμενον, τό ὁποῖον προεμήνυε "Θλῖψιν τῆς Ἐκκλησίας" καί προέβλεπεν ὅτι θά προδώσουν οἱ ἐπίσκοποι τόσον τοῦ νέου ὅσο καί τοῦ παλαιοῦ ἑορτολογίου. Ἡ Κα Σουφλῆ ἔγραψεν ὅτι οἱ συγγραφεῖς τοῦ κειμένου ἦσαν Ἀγιορεῖται. Τό κείμενον ἐπαληθεύθη πλήρως μέ τήν ψευδο-σύνοδον τοῦ Βαρθολομαίου, μέ τόν "ἀντιρατσιστικόν νόμον" τοῦ 2014, ὁ ὁποῖος καταργεῖ τό Εὐαγγέλιον καί τήν ἐλευθερίαν τῆς ἐκφράσεως, μέ τόν ν. 4301/2014, ὁ ὁποῖος διαλύει τό π.ἑ., μέ τήν ἐπιταχυνομένην ἰσλαμοποίησιν κ.λπ. Εἴδατε καμμίαν ἀντίστασιν ἀπό τούς ἐκκλησιαστικούς ἡγέτας; Ὄχι! Τοὐναντίον, μᾶς προτρέπουν ν' ἀπεμπολήσουμε τούς ἀγῶνες τῶν προγόνων μας καί νά δεχθοῦμε ἐπισήμως τόν χαρακτηρισμόν τοῦ ἑτεροδόξου!!! Ἀλλ’ οἱ πρόγονοί μας ἐκέρδησαν δικαστικούς ἀγῶνες καί τήν ἐπίσημον ἀναγνώρισιν ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μέ τό ἐπιχείρημα καί τήν ἔμπρακτον ὁμολογίαν ὅτι ἐμεῖς εἴμεθα οἱ γνήσιοι Ὀρθόδοξοι στήν Ἑλλάδα. Τώρα γιατί παραδίδουν ἀμαχητί αὐτό τό δεδικασμένον καί τρέχουν νά ὑπαχθοῦν στόν ν. 4301; Δυστυχῶς, οἱ ἡγέται τοῦ π.ἑ. οὔτε κἄν τήν Ἱ.Μ. Ἐσφιγμένου ὑπεστήριξαν κατά τόν πρόσφατον ἀπηνῆ διωγμόν της! Εἶναι, συνεπῶς, φανερόν ὅτι (1) τόσον οἱ ἐπίσκοποι τοῦ ν.ἑ. ὅσον καί οἱ τοῦ π.ἑ. ἔχουν πέσει εἰς τήν φοβεράν αἵρεσιν τοῦ Σεργιανισμοῦ, ἡ ὁποία προετοιμάζει τήν ἐπικράτησιν τοῦ Ἀντιχρίστου, καί (2) ὅτι μία "Ὁμολογία Πίστεως" στό χαρτί οὐδεμίαν ἀξίαν ἔχει!

Σχόλια