Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Απόσπασμα από την ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Π. Νικολάου Δημαρά, περί «εγκύρων» μυστηρίων των Ν/των, η οποία είναι προμετωπίδα στην σελίδα ΓΟΧ

«ὉἹερεύς,ὁκατ’ ἐξοχὴν φύλαξ τῆς κανονικῆς εὐταξίας ἐν τῇ
Ἐκκλησίᾳ»

[ θα το βρείτε στην ετικέτα εκκησιολογικά στο τέλος της σελίδας]


Μέ τήν σιγουριά πού μᾶς δίνει ἡ συμμετοχή στό σῶμα τοῦ
Χριστοῦ καί στήν κοινωνία τῶν ἁγίων μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι οἱ αἱρετικοί Οἰκουμενιστές, οἱ Λατινόφρονες καί οἱ Νεοημερολογίτες -δέν συμμετέχουν στό σῶμα αὐτό
-δέν μετέχουν στήν μοναδική ἐμπειρία τῆς ἀλήθειας
-δέν εἶναι μέλη τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας.Εἶναι ἐκτός τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.Ἐνῶ τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, τό Σῶματοῦ Χριστοῦ, ἀγκαλιάζει ὅλες τίς ἐποχές καί τούς ἁγίους(τούς Ὀρθοδόξους), ἔχει ἀποβάλει καί οὐδέποτε ἀποδέχεται τούςξένους καί ἀντίθετους στήν ἹεράΠαράδοση καί στήν ἑνιαία πίστη αἱρετικούςΟἰκουμενιστές και Νεοημερολογίτες.
Ἡ Καθολική-Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία συναναθεματίζει καί
τούς αἱρετικούς Λατινόφρονες καί Οἰκουμενιστές τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας σέ κάθε ἐνορία, προϊσταμένου τοῦ πνευματικοῦ της ἱερέωςἤ ἐπισκόπουτήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.Τό ἀνάθεμα ἐνεργεῖται ἀπό τό πλήρωμα τῶν
πιστῶνπροϊσταμένων τῶν ἱερέων καί τῶν ἀρχιερέων,
πού διατρανώνουν ἐπί ἕνα σχεδόν αἰῶνα συνεχῶς τήν ἑνιαία πίστη καί ἀναθεματίζουν μέχρι σήμερα τούς αἱρετικούς.
Αὐτό εἶναι ὑποχρέωση τῶν Ὀρθοδόξωνκυρίως ἱερέων καί
ἀρχιερέωνκαί αὐτό κάνουν, γιατί ὁ μή λέγων τοῖς αἱρετικοῖς
ἀνάθεμα, ἀνάθεμα ἔστω,κατά τόν Ὅρον τῆς ἁγίας Ε ́ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τό Συνοδικό
σελ 18

Δ. Ἡ διδασκαλία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων
Ὀφείλουμε οἱ ὀρθόδοξοι ἱερεῖς τῆς Γνήσιας Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ μας να συνειδητοποιήσουμε και να διακηρύξουμε
παντοῦ ὅτι οἱ αἱρετικοί στεροῦνται τῆς πνευματικῆς καί
ἀποστολικῆς διαδοχῆς καθ’ὅτι δεν εἶναι μέτοχοι στήν
διαχρονική ἀλήθεια τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί
ἑπομένως ἔχασαν την κοινωνία με την Καθολική Ἐκκλησία το Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ἐξ ὀνόματος τοῦ ὁποίου δεν μποροῦν
να ἐνεργοῦν και ὁποιαδήποτε ἐνέργειά τους εἶναι ἄκυρη.
Κατ' ἐξοχήν ἄκυρα εἶναι τά ὅποια μέτρα τυχόν λάβουν,
γιά νά διώξουν ὀρθοδόξους Ἱερεῖς, Ἐπισκόπους καί μοναχούς ἤ ἁπλούς πιστούς πού τούς ἐλέγχουν καί διακόπτουν τήν κοινωνία μαζί τους κατά τόν ΙΕ ́ Ἱερόν Κανόνα τῆς ΑΒ ́ Ἱερᾶς Συνόδου καί τόν 31ο Ἀποστολικόν!
Αὐτό συμβαίνει πρῶτον λόγῳ τῆς μη κοινωνίας τους μέ
Την ἀλήθεια και την ἑνιαία πίστη τῶν Πατέρω,ἀλλά κατ’ἐξοχήν και κυρίως γιατί ἐνεργοποιοῦν τα ικαθηκόντως και ἀπό μᾶς τους ἱερεῖς και τους ἀρχιερεῖς ἐπί ἕνα αἰῶνα τά ἀναθέματα τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων
ἀπό τις τοπικές μας καθολικές τοπικές ἐκκλησίες,πού βρίσκονται
σε ἐσωτερική μυστική ἑνότητα μεταξύ τους και σε κοινωνία μέ
το σῶμα τῶν ἁγίων πάντοτε, ἀλλά κυρίως την Α ́ Κυριακή  τῶν
Νηστειῶν την Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας
Ὅπως ἐπίσης αὐτό συμβαίνει ἀναφορικά με τούς
Νεοημερολογίτες-Οἰκουμενιστές γιατί οἱ πρῶτοι
ἀποσχισθέντες τῆς ἀληθείας πῆραν μέν την χάρη
ἀπό την καθολική Ἐκκλησία ἀλλά οἱ ἴδιοι κατασταθέντες
αἱρετικοί και ἀποκοπέντες ἀπό το σῶμα τῆς Ἐκκλησίας
ὄντες αὐτοκατάκριτοι δεν μποροῦσαν πλέον νά
μεταδώσουν την χάρη κατά τον 1ο Κανόνα τοῦ
Οὐρανοφάντορος Μεγάλου Βασιλείου και στεροῦνται
κάθε ἱερατικῆς δικαιοδοσίας Συνόδων ἀπό τίς
Τοπικές μας καθολικές τοπικές ἐκκλησίες
Σελ 21


Ἱερόν Πηδάλιον,
Κανών 47ος τοῦ Μεγάλου Βασιλείουσελ. 617-618.
Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τήν Ἁγία Ζ ́ Οἰκουμενικήν Σύνοδον πού δέν κάνει
διάκριση σέ δῆθεν κεκριμένους καί μή αἱρετικούς ὅπως ὐποστήριξαν στό παρελθόν κάποιοι.

«Ἡ αἵρεσις χωρίζει ἀπὸ τῆς ἐκκλησίαςπάντα ἄνθρωπον.»

̔Η Ἁγία Σύνοδοςεἶπεν:
«Τοῦτο εὔδηλόν ἐστιν.»

Στὸ τέλος τῆς Πρώτης Πράξεως, Ἡ ἁγία σύνοδοςεἶπε:
«Ἀναγνώτωσαν οἱ προϊστάμενοι ἐπίσκοποι τοὺς οἰκείους λιβέλλους
ὡς νυνὶ προσελθόντες τῇ καθολικῇ ἐκκλησίᾳ.»

Ταράσιος ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης εἶπεν:
«Ἀναγνώτωσαν ἐπειδὰν τῶν ζητουμένων δύο κεφαλαίων ἀκριβῶς ἐξετασθῇ ὑπόθεσις περὶ τε τῶν προσερχομένων ἐξ αἱρέσεως τῇ ἁγίᾳ καθολικῇ ἐκκλησίᾳκαὶ τῶν ὑπὸ αἱρετικῶν χειροτονηθέντων.»
Καὶ μετ ̓ ὀλίγον πάλιν,
Ταράσιος ὁ ἁγιώτατος πατριάρχηςεἶπεν:
«Τὰς ὁμολογίας γνῶντεςδιὰ τῆς ἀναγνώσεως τῶν λιβέλλων,ἐν ἑτέρᾳ
συνελεύσει ἡ αὐτῶν ἀποδοχὴ γενήσεται,εἰ οὐκ ἔστιν ἕτερον αὐτοῖς τὸ
κωλῦον.»

Ἔνθ. ἀνωτ. Ἱερόν Πηδάλιον,σελ. 586.

Ἡ ἀνωτέρω στάση κατά την διαφύλαξη τῆς ὀρθοδόξου
Πίστεως και τῆς διακοπῆς τῆς κοινωνίας τῶν αἱρετικῶν
ἦταν ἡ στάση πού τηροῦσαν οἱ τοπικές Ὀρθόδοξες
Ἐκκλησίες και Ἐνορίες με τους ἐπισκόπους τους
Και τους ἱερεῖς τους διαχρονικά ὅταν κηρυσσόταν αἵρεση
Ἀναθεμάτιζαν συνεχῶς τήν αἵρεση καί τούς αἱρετικούς.
Στή συνέχεια, ὅταν συνεκαλεῖτο Οἰκουμενική ἤ Πανορθόδοξη Σύνοδος, ἡ Σύνοδος, μπορεῖ νά δεχόταν κατ'οἰκονομίαν κάποιους ἀπό τούς βρισκομένους σέ κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς, ἄν:
-ὁμολογοῦσαν τήν Ὀρθόδοξη Πίστη
-ἀναθεμάτιζαν τήν αἵρεσηκαί
-ἐφ' ὅσον ἔφερναν ἐπαρκῆ δικαιολογία γιά τήν στάση τους,
-(ὄχι ὅμως πάντοτε, βλ.γιά παράδειγματίς Συνόδους Ἀφρικῆς καί Ρώμης)
- ἀλλά ποτέ δέν δέχονταν τούς πρωτάρχας τῆς αἱρέσεως.
Ὅλες οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι θεωροῦσαν πάντοτε τούς
αἱρετικούς ἐκτός τῆς ἀληθείας, καί ἑπομένως καί ἐκτός τῆς
καθολικῆς Ἐκκλησίας.
Ἀπό σῶμα Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων ἀναθεματίσθη
καν ὁ Οἰκουμενισμός καί οἱ Οἰκουμενιστές στό Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ ἀπό τήν ὀρθόδοξη Σύνοδο τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς τό 1983
προϊσταμένου τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου καί ἀπό τούς Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας μας ἐν Συνόδῳ ἐπί τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας κυροῦ Χρυσοστόμου τό 1998
σελ 22

Σχόλιο scipta manent: ευχαριστούμε τον Κυριάκο Βαρβέρη για την επισήμανση των κειμένων 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πολύ μην γράφετε υβριστικά ή προβοκατόρικα σχόλια διότι θα διαγράφονται.