ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ [ σχόλιο του Δ. Χατζηνικολάου και σχόλιο του scripta manent ]ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΣΤΙΣ 28-6-2017 ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Καθηγητή (επ.) του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ., Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω και Θεολόγου, για τη διαβούλευση της συνταγματικής αναθεώρησης ως προς 1) την κατάργηση του όρκου του Προέδρου της  Δημοκρατίας, 2) την απάλειψη από το Σύνταγμα της ανάπτυξης της θρησκευτικής συνείδησης από τους σκοπούς της παιδείας, και 3) την κατάργηση από το Σύνταγμα της ρύθμισης του βασικού καθεστώτος διοίκησης της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα (επικρατούσας θρησκείας), καθώς και για την αποδοχή από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 27-6-2017 του νέου κατηχητικού μαθήματος των θρησκευτικών στην δια-θρησκειακή πνευματικότητα. 

1 σχόλιο:

Ἀξίζουν πολλά καί θερμά συγχαρητήρια στόν κ. Κυριαζόπουλον πού τολμᾶ νά λέγῃ τήν πικράν ἀλήθειαν, ὅτι αὐτήν τήν στιγμήν ἐκκολάπτεται μία ἄνευ προηγουμένου καί τρομακτικῶν διαστάσεων ΠΡΟΔΟΣΙΑ τῆς Ὀρθοδοξίας καί κήρυξις τοῦ συγκρητισμοῦ μέ τήν ὑπογραφήν τῶν συγχρόνων Ἰούδων, οἱ ὁποῖοι ξεπουλοῦν μίαν δισχιλιετῆ Ἱεράν Παράδοσιν χάριν τῶν ἀργυρίων τῶν ΕΣΠΑ! Κατά τήν κρίσιν μου, ὁ ΠΡΟΔΟΤΗΣ Ἰούδας Ἰσκαριώτης θά κριθῇ ἐπιεικέστερα ἀπό τούς συγχρόνους Ἰοῦδας, ὡς γνωρίζοντες καλύτερον ἐκείνου Ποῖον ἀκριβῶς ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ, λόγῳ τῆς δισχιλιετοῦς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά καί οἱ πιστοί πού δέχονται ἀπαθῶς αὐτήν τήν ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΝ τῶν ἀθέων πού "κυβερνοῦν" καί τήν σύμπραξιν-ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ τῶν ἐπισκόπων των, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως καί τῶν Ὀρθοδόξων τοῦ π.ἑ., εἴμεθα ὅλοι ἔνοχοι! Ποῦ εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι νά ὀρθώσουν τό ἀνάστημά των εἰς αὐτήν τήν ΕΣΧΑΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ;

Σχόλιο scripta manent: Αυτό το υπέγραψε η Εκκλησία ΓΟΧ,


 Άρθρο 7
Περιουσία νομικού προσώπου
1. Η περιουσία του θρησκευτικού νομικού προσώπου προέρχεται από τακτικές ή έκτακτες εκούσιες εισφορές των μελών του, δωρεές ή κληρονομίες, από ενισχύσεις συνδεδεμένων με αυτό ημεδαπών νομικών προσώπων της αυτής εκκλησίας ή θρησκείας και από τις προσόδους αυτής της περιουσίας. Δύναται να λαμβάνει δάνεια από νομίμως λειτουργούντα τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς επίσης και να διενεργεί εράνους, κατά τις κείμενες διατάξεις, για συγκεκριμένους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δεν δύναται να κατέχει εταιρικές μερίδες σε προσωπικές εταιρίες, δύναται όμως να κατέχει μετοχές σε κεφαλαιουχικές εταιρίες, εισηγμένες ή μη, σε ποσοστό, το οποίο δεν υπερβαίνει το εκάστοτε ποσοστό της μεγάλης μειοψηφίας, χωρίς δικαίωμα διορισμού ή ειδικότερου ελέγχου των μελών της διοίκησης του.
2. Η περιουσία του θρησκευτικού νομικού προσώπου ούτε διανέμεται ούτε μεταβιβάζεται στα μέλη του για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση διάλυσής του, η περιουσία του μπορεί να περιέρχεται σε άλλο θρησκευτικό νομικό πρόσωπο της αυτής Ομολογίας ή σε συνεστημένη Εκκλησία της αυτής θρησκείας ή Ομολογίας, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον κανονισμό του. Άλλως, περιέρχεται στο Δημόσιο και διατίθεται κατά τις διατάξεις περί εθνικών κληροδοτημάτων, για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην περιοχή όπου το νομικό πρόσωπο είχε την έδρα του.


Άρθρο 10
Διάλυση θρησκευτικού νομικού προσώπου

1. Το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο διαλύεται στις περιπτώσεις που προβλέπει ο κανονισμός του και σε περίπτωση που τα μέλη του μείνουν λιγότερα από εκατό. Με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου, το θρησκευτικό νομικό πρόσωπο μπορεί να διαλυθεί αν το ζητήσει η διοίκησή του για οποιοδήποτε λόγο και αν το ζητήσει η εποπτεύουσα αρχή ή ο αρμόδιος εισαγγελέας :
α) αν δεν έχει τουλάχιστον ένα θρησκευτικό λειτουργό για διάστημα μεγαλύτερο  των έξι μηνών,
β) αν στην πραγματικότητα επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από αυτό που ορίζει ο νόμος και
γ) αν η λειτουργία του έχει καταστεί παράνομη ή ανήθικη ή αντίθετη προς τη δημόσια τάξη. Η αίτηση εκδικάζεται κατά την εκουσία δικαιοδοσία.
2. Η εποπτεύουσα αρχή μπορεί να προβαίνει σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους για τη διακρίβωση της νόμιμης λειτουργίας του νομικού πρόσωπου, οι οποίοι περιορίζονται αποκλειστικά στη συνδρομή ή μη των λόγων διάλυσής του.


Σχόλια