Τι γάρ μοι και τους έξω κρίνειν;… τους δε έξω ο θεός κρίνει ( Α’ Κορ. Ε’ 12 – 13 ) « ως δούρειος ίππος»

+Ιερομονάχου Καλλίστου Τζουλακίντζε
+Ιερομονάχου Γρηγορίου  ΖιώγουO Δούρειος ίππος κάποιων οι οποίοι ερμηνεύουν  την Καινή Διαθήκη κατά το δοκούν  καθώς παρέδωσαν  τους  Οικουμενιστές στο έλεος και την μακροθυμία του Θεού.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία των ΓΟΧ έχει διαφορετική άποψη.                   
Τους αμετανόητους Αιρετικούς Οικουμενιστές τους αφόρισε από την μερίδα του Χριστού,  με τα Αναθέματα του 1983 της ΡΟΕΔ και του 1998 των ΓΟΧ.  
Τέλος οι ίδιοι αφόρισαν τον εαυτόν τους με τις υπογραφές τους στην Ληστρική του 2016 καθώς  αναγνώρισαν κατεγνωσμένες αιρέσεις και  το ΠΣΕ το οποίο  ανατρέπει όλο το Ευαγγέλιο, και την Σταυρική Θυσία του Χριστού.

Τι γάρ μοι και τους έξω κρίνειν;…  τους δε έξω ο θεός κρίνει 
( Α’ Κορ. Ε’  12 – 1)                         
 ερμηνεία:
Έξω ονομάζει εδώ ο Απόστολος τους Έλληνας και  απίστους και εθνικούς ως έξω όντας της του Χριστού πίστεως και της Εκκλησίας των Χριστιανών. Εσω δε ονομάζει τους Χριστιανούς. Λέγει λοιπόν ότι εγώ δεν έχω κανέναν λόγον, ούτε καμμίαν φροντίδα και πρόνοιαν  δια τους εξωτερικούς εθνικούς, διατί αυτοί είναι έξω των νόμων του Χριστού. Όθεν  περιτόν είναι να λέγω τας προσταγάς του θεού εις εκείνους  όπου είναι έξω της αυλής και Εκκλησίας του Χριστού. Επειδή κατά τον αυτόν πάλιν τούτον Παύλον,                      
 « όσα ο νόμος λέγει τοις εν τω νόμω λαλεί   ( Ρωμ.  3- 19 ) »
Μερικοί μεν εις το ουχί βάζουν στιγμήν, έπειτα αναγινώσκουν το λοιπόν ως από άλλην αρχήν χωρίς ερωτηματικόν ούτω « τους έσω υμείς κρίνετε ». Επειδή γαρ είπεν ανωτέρω ο απόστολος ότι τι αρμόζει είς εμέ να κρίνω τους εξωτερικούς και απίστους;  Ακολούθως λέγει, Ουχί, αντί του, δεν είναι εδικόν  μου να κρίνω εγώ εκείνους.                                           
 Μερικοί δε αναγινώσκουν την περίοδον, συνάπτοντες το ουχί με τα λοιπά ερωτηματικώς.      
 « Ουχί τους έσω υμείς κρίνετε; »  Αντί του, δεν χρεωστείτε εσείς οι Χριστιανοί να κρίνετε τους έσω και ομοπίστους  σας Χριστιανούς; Ναι, χρεωστείτε.   Τους δε εξωτερικούς και απίστους ο θεός θέλει κρίνει   ο φοβερότερος κριτής από λόγου σας. Και λοιπόν εάν οι έσω Χριστιανοί κρίνονται από εσάς, βέβαια με την ημερωτέραν κρίσιν την εδικήν  σας, θέλουν γλυτώσουν από την φοβερωτέραν  κρίσιν του θεού.

Συνεπώς ο  Παύλος  εννοεί τους ειδωλολάτρες και ΟΧΙ τους αιρετικούς. 
[ ερμηνεία αγίου Νικοδήμου]                             


Σχόλια