Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Οφειλόμενες απαντήσεις επειδή κι εμείς με το πάτριο είμαστε
Δεν επιθυμούμε να  εμβολίσουμε  διάλογο τρίτων, αλλά στο μέτρο που μας αφορά,  γράψαμε  αυθόρμητα την αποψή μας.
Οι  ερωτήσεις του π. Ευθυμίου Τρικαμηνά και οι  απαντήσεις  ενός  κληρικού με το πάτριο και φίλου του ιστολογίου με κόκκινα γράμματα.


«Τὸ ἴδιο συμβουλεύει καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος τοὺς Ὀρθοδόξους· ὅταν πεθάνει ὁ Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως, εἴτε Ὀρθόδοξος εἴτε αἱρετικός, οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ μὴν χρονοτριβοῦν ὡς πρὸς τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἐπισκόπου καὶ ἔτσι νὰ προλαβαίνουν οἱ αἱρετικοὶ νὰ χειροτονοῦν τὸν ἰδικόν τους Ἐπίσκοπο. Ἐφ’ ὅσον, ὅμως, κατέχει τὴν ἐπισκοπικὴ ἕδρα αἱρετικὸς Ἐπίσκοπος, οἱ Ἅγιοι πάντες διδάσκουν τὴν ἀποτείχισι ἀπὸ αὐτὸν καὶ τίποτε ἄλλο»

Στην αρχαία Εκκλησία   οι λαικοί είχαν το δικαίωμα να εκλέξουν επίσκοπο,
ούτε  ειχαν διαδραματισθεί όλα όσα  εχουν γίνει μέχρι σήμερα, γι αυτό και οι κινήσεις  ήταν  ανάλογες.
Σήμερα δεν έχουμε έναν  αιρετικό επίσκοπο, αλλά Παγκόσμια  αίρεση
Σήμερα μπορούν οι λαικοί ορθόδοξοι να  χειροτονήσουν ορθόδοξο επίσκοπο;
Και αν υποθέσουμε ότι με θαυμαστό τρόπο αυτό γίνει. Τότε ο ορθόδοξος  επίσκοπος είναι υποχρεωμένος  την επόμενη μέρα να αποτειχιστεί από αυτούς που τον χειροτόνησαν επειδή είναι οικουμενιστές.
Οπότε  κυκλογυρίζουμε…

Ρωτάμε:  Για να έχουμε κληρικό ορθόδοξο, θα πρέπει πρώτα να στον στείλουμε να χειροτονηθεί στους βλάσφημους οικουμενιστές, και μετά να αποτειχιστεί και να  μας λειτουργήσει;;

Η αρχαία Εκκλησία είχε παράδοση για Οικουμενική Σύνοδο κάθε 70 χρόνια [ μέσο όρο ] οπότε  σωστά  οι Πατέρες  περίμεναν τις εξελίξεις, για πράγματα πρωτόγνωρα. Εμείς αντιθέτως γνωρίζουμε  τα πάντα για τις  αιρέσεις  των τελευταίων 1700 ετων,  καθώς  έχουμε  1200 χρονια  αποχή απο  κοσμοϊστορικά γεγονότα Οικουμενικών Συνόδων, ενώ  η τελευταία Πανορθόδοξη  στην Κρήτη  επικύρωσε όλες τις αιρέσεις

Τέλος , η Εκκλησία  συνεχίζει  τον δρόμο της με τον έναν η τον άλλον τρόπο.

  «Θέλομε νά μᾶς ἀναφέρετε σέ ποία διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν ἱερῶν Κανόνων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων στηρίζεται ἡ ἐν καιρῷ αἱρέσεως ὕπαρξις καί λειτουργία τῶν Συνόδων τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου». 


Και  ποιος σας είπε ότι συμφωνούμε με τα σχίσματα  των ΓΟΧ τα οποία έγιναν από  προσωπικούς λόγους  και από  δαιμονισμένους  φίλαρχους;
Η Εκκλησία ΓΟΧ Καλλινίκου έχει αποστολική διαδοχή από την ΡΟΕΔ  Φιλαρέτου
Ως εκ τούτου  Δεν υπάρχουν  άλλες  νόμιμες Σύνοδοι, αλλά σχίσματα  και οι ιδρυτές αυτων  έχουν πιστοποιημένη κόλαση. [ Κατωτέρω  περισσότερες εξηγήσεις - να μην επαναλαμβανόμαστε ]
Η εγκύκλιος του 1920  προειδοποίησε ότι μέσα στην οικουμενιστική λαίλαπα που επίκειται, θα είναι και η αλλαγή του ημερολογίου, και από εκει ξεκίνησε ο πόλεμος εναντίον της ορθοδοξίας. Ο  λόγος  λοιπόν που επιβλήθηκε η αλλαγή του ημερολογίου   είναι το όλο ζήτημα...  Τέλος  δεν ήταν καθολική απόφαση της Εκκλησίας, αλλα ένα πραξικόπημα δυο Μασόνων.


      «Α) Δι’ ἐμὲ ὄντως δὲν εἶναι θέμα πίστεως τὸ ἡμερολόγιο καὶ δι’ αὐτὸ ἔχω ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ οἱονδήποτε εἶναι ἀποτειχισμένος ἀπὸ τὴν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἴτε τοῦ Νέου, εἴτε τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου (π.χ. μὲ τοὺς Ἁγιορεῖτες Ἀποτειχισμένους ἀπὸ τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ μὴ ἐντεταγμένους σὲ κάποια Σύνοδο τῶν Γ.Ο.Χ.). Διὰ τοὺς Γ.Ο.Χ. ὅμως τὸ ἡμερολόγιο εἶναι θέμα πίστεως καὶ δι’ αὐτὸ δὲν ἔχουν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ οἱονδήποτε Ἀποτειχισμένο τοῦ Ν.Η. καὶ βέβαια, μὲ οἱονδήποτε Ἀποτειχισμένο τοῦ Π.Η., ἐφ’ ὅσον δὲν ἀνήκει στὴν ἴδια Σύνοδο τῶν Γ.Ο.Χ. Τί εἴδους, λοιπόν, ἑνότητα θὰ ἔχωμε, ἐφ’ ὅσον δὲν ἔχομε τὴν ἴδια πίστι; Προφανῶς, λοιπόν,θὰ ἔχωμε ἡμερολογιακὴ ἑνότητα, τὴν ὁποία κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο θέτουμε ὑπεράνω τῆς ἐκκλησιαστικῆς.»

Χρειάζεται  σαφώς  εκκλησιαστική ενότητα , αλλά και ημερολογιακή  για να μην υπάρχει ταραχή και σύγχυση. Για ποια ενότητα μιλάμε όταν θα έρθει ο  δείνα Ιερέας με το Π Η να λειτουργήσει  μαζί σας με το Ν Η.
Μόνο σ’ αυτό απαντήστε μας:  Σε  Ποιόν άγιο  θα βγάλετε μερίδα στην προσκομιδή;

  «Β) Ἂν ἐγὼ ὑποτεθῆ ὅτι ἀκολουθήσω τὸ Π.Η., θὰ ἔχω ἀσφαλῶς ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ Ἀποτειχισμένους τοῦ Ν.Η. καὶ βέβαια δὲν θὰ τοὺς συμβουλεύσω ποτὲ νὰ ἀλλάξουν τὸ Ἡμερολόγιο, διότι ἁπλούστατα δὲν τὸ θεωρῶ θέμα πίστεως. Αὐτὸ ὁπωσδήποτε καὶ ἀναντίρρητα θὰ εἶναι μέγα πρόβλημα γιὰ τοὺς Γ.Ο.Χ. καὶ ἀσφαλῶς θὰ διακόψουν πάραυτα τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μαζί μου, διότι δι’ αὐτοὺς αὐτὸ εἶναι θέμα πίστεως.»

Η Εκκλησία προυποθέτει Υπακοή  και πνευματική Ομόνοια και ΟΧΙ ΑΝΑΡΧΙΑ.
Εχετε σκεφθεί την περίπτωση  να έχετε εσείς λάθος και  να μην  μπορείτε να εννοήσετε…    αυτό  σημαίνει ότι η Εκκλησία θα πρέπει  να  υπακούσει  στην δική σας δοξασία;
Θέμα πίστεως  είναι  η παραδοθείσα πίστις γραπτή και άγραφη  και η Εκκλησία έχει 1700 χρόνια παράδοση για  Ιουλιανό ημερολόγιο και όχι  τα Μασονικά πραξικοπήματα του 1924.
Θυμίζω την απάντηση που έδωσε ο ουρανός το 1925 με την εμφάνιση του Σταυρού...

  « Γ) Ἂν ἐγὼ ὑποτεθῆ ὅτι ἀκολουθήσω τὸ Π.Η. θὰ δημιουργήσω ἀμέσως μέγα πρόβλημα στοὺς πνευματικούς μου ἀδελφοὺς καὶ σὲ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἐξομολογοῦνται σὲ ἐμένα, διότι ὅλοι αὐτοὶ ἀκολουθοῦν τὸ Ν.Η. καὶ θὰ ἐπέλθη εἰς αὐτοὺς σύγχυσις θεωρητικὰ καὶ πρακτικά.»

Ποια παράδοση της Εκκλησίας γράφει ότι συνεχίζω ένα λάθος επειδή δεν θέλω να συγχύσω  τα πνευματοπαίδια μου; Μα Αυτή ακριβώς είναι η δουλειά σας  Πάτερ, να τους  εξηγήσετε.                       
Τέλος σας είπε κανείς ότι ο Χριστός ενδιαφέρεται για  τους πολλούς η για τους λίγους;                
Η αλήθεια είναι  μονόδρομος και όποιος θέλει ας  ακολουθήσει.

  « Δ) Ἂν ἐγὼ ὑποτεθῆ ὅτι ἀκολουθήσω τὸ Π.Η. κατ’ οὐσίαν δὲν θὰ ἔχω καμιὰ ἑνότητα μαζί σας, ἐφ’ ὅσον δὲν ἐνταχθῶ εἰς τὴν Σύνοδό σας καὶ δὲν ἐνστερνιστῶ τὴν ἴδια πίστι περὶ τοῦ Ἡμερολογίου μὲ τὴν ἰδικήν σας, θὰ ζημιώσω δὲ τὰ μέγιστα τὸν ἀντιαιρετικὸ ἀγῶνα, θὰ σκανδαλίσω ἐν τῇ πράξει ὅλους τοὺς Ἀποτειχισμένους τοῦ Ν.Η. καὶ θὰ δυσκολεύσω τὰ μέγιστα ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν αἵρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,  ἐφ’ ὅσον θὰ θεωρήσουν ὅτι, Ἀποτείχισι δὲν σημαίνει  ἐκκλησιαστικὴ ἀπομάκρυνσι ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον καὶ  ἀλλαγὴ Ἡμερολογίου.»

Δεν σας υποχρέωσε κανείς να ενταχθείτε  στους ΓΟΧ. Ενταχθείτε  με την  παράδοση της Εκκλησίας . Η ορθοδοξία προϋποθέτει  ακεραιότητα στην πίστι και όχι εκπτώσεις.


  « Ε) Τέλος, ἂν ὑποτεθῆ ὅτι ἀκολουθήσω τὸ Π.Η. θὰ εἶμαι ἀναγκασμένος νὰ ἀκολουθήσω δύο Ἡμερολόγια, ἕνα διὰ τὶς θρησκευτικὲς ἑορτὲς καὶ ἕνα διὰ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἀνθρώπους, μὲ τὴν πολιτεία, τὰ σχολεῖα, τὶς τράπεζες καὶ ὅλη τὴν καθημερινότητα, διότι ὅλα αὐτὰ λειτουργοῦν μὲ τὸ Ν.Η.  Θὰ εἶμαι ἀναγκασμένος, ὅταν εἶναι ἐκκλησιαστικὴ ἀργία, ἐγὼ νὰ ἐργάζομαι, καὶ ὅταν δὲν εἶναι δι’ ἐμένα ἐκκλησιαστικὴ ἀργία, ἐγώ νὰ κάθωμαι (π.χ. Εὐαγγελισμός, Κοίμησις τῆς Θεοτόκου, Χριστούγεννα, Φῶτα κ.λπ.). »

Αυτό  το πρόβλημα δεν το δημιουργήσαμε εμείς, αλλα η κρατούσα εκκλησία. Περαιτέρω δεν νομίζουμε  ότι είναι τραγικό το  θέμα που σας προβληματίζει.

  « ΣΤ) Εἰλικρινά, ἀδελφοί, δὲν βλέπω κάποιο οὐσιαστικὸ ὄφελος, τὸ ὁποῖο θὰ μὲ ὁδηγοῦσε νὰ προβληματιστῶ εἰς τὸ νὰ ἀκολουθήσω τὸ Π.Η., τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία, οὔτε θὰ ἐπετύγχανα διὰ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου τὴν ἑνότητα μαζί σας, ἀλλὰ ἀπεναντίας θὰ ἔχανα καὶ τὴν ἑνότητα μὲ ὅλους τοὺς Ἀποτειχισμένους τοῦ Ν.Η., σὺν ὅλες τὶς ἄλλες ἐπιπτώσεις τὶς ὁποῖες προανέφερα.»

Επαναλαμβάνουμε, δεν  σας επέβαλε κανείς να ενωθείτε με  τους  ΓΟΧ, εδώ συζητάμε για το ημερολόγιο…   ξαναγράφουμε ότι αυτή είναι  η δουλειά σας, να εξηγήσετε  όλη την αλήθεια  στους αποτειχισμένους.

 « Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας νὰ ἀναφέρω τὸ ὅτι, μήπως θὰ ἔπρεπε ἐσεῖς, ὄχι νὰ ἀλλάξετε τὸ Π.Η. τὸ ὁποῖο ἀκολουθεῖτε, ἀλλὰ ἁπλῶς νὰ μὴ τὸ θεωρῆτε θέμα πίστεως καὶ σωτηρίας καί, ὡς ἐκ τούτου, ἀπαράβατο ὅρο ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος καὶ κοινωνίας, τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία δὲν εἴμεθα ἐμεῖς ὑπεύθυνοι διὰ τὴν διαμορφωθεῖσα κατάστασι καί, ὅπως κι ἐσεῖς ἀναφέρατε, δὲν εἶναι ἰδική μας ὑπόθεσις ἡ διόρθωσις αὐτῆς τῆς καταστάσεως, ἀλλὰ μιᾶς Πανορθοδόξου Συνόδου».

Πότε  έγινε Οικουμενική η Πανορθόδοξος Σύνοδος και αποφάσισε για Νέο ημερολόγιο ώστε να το ακολουθήσουμε;;
Αντιθέτως  οι 7 οικουμενικές, οι τοπικές και  όλη η Εκκλησία 1700 χρόνια ακολουθούν  το Ιουλιανό.
Εσείς είστε ανώτερος από όλους αυτούς;;  Αυτό και μόνον ως προβληματισμό.

  «Τέλος, ἐγὼ πιστεύω ὅτι τὰ μεγαλύτερα δεινὰ εἰς τοὺς Γ.Ο.Χ. τὰ ἐπέφεραν ἡ ὕπαρξις καὶ δημιουργία τῶν Συνόδων· καὶ αὐτὲς οἱ Σύνοδοι σήμερα εἶναι ἡ αἰτία γιὰ τὴν ὁποία οἱ Γ.Ο.Χ. οὔτε μεταξύ των δύνανται  κατά τό δή λεγόμενον «νὰ τὰ βροῦν», οὔτε βεβαίως μὲ τοὺς Ἀποτειχισμένους τοῦ Ν.Η.»

Τα σχίσματα  των αθεολόγητων και δαιμονισμένων που κομμάτιασαν την Εκκλησία τα καταδικάζουμε   εμείς  πρώτοι. Πως  να τα βρούν οι δαιμονισμένοι, αφού το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι  το κολοκύθι στο κεφάλι;
Από την άλλη, οι αποτειχισμένοι του Ν Η κατάλαβαν  για οικουμενισμό,  αλλά δεν κατάλαβαν  ότι  ακολουθούν το Παπικό ημερολόγιο, και για ποιον λόγο έγινε το σχίσμα.


   «Κατ’ ἀρχάς, ἀδελφοί, ἡ ἑνότητα μεταξύ μας θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχη διὰ τῆς Ἀποτειχίσεως ἀπὸ τὴν αἵρεσι. Τὸ ὅτι ἀποτειχιζόμεθα ἀπὸ τὴν αἵρεσι καὶ συγχρόνως δὲν ἔχουμε μεταξύ μας ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία σημαίνει, ἢ ὅτι δὲν ἔχουμε τὴν ἴδια πίστι, ἢ ὅτι τὰ πάθη μας καὶ οἱ μικρότητές μας μᾶς ἐμποδίζουν πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτό. Στὴν προκειμένη δὲ περίπτωσι πιστεύω ὅτι δὲν ἔχουμε τὴν ἴδια πίστι, ἐφ’ ὅσον ἐσεῖς θέτετε σὰν βασικὸ καὶ ἀναντικατάστατο θέμα ἑνότητος τὸ ἡμερολόγιο, ἐνῶ ἐμεῖς δὲν τὸ ἀντιλαμβανόμεθα κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο. Ἔπειτα, τὴν ὕπαρξι τῶν Συνόδων, ἐμεῖς τὴν θεωροῦμε ἐκτροχιασμὸ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξο ἐν καιρῷ αἱρέσεως Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας καί, βεβαίως θέμα πίστεως, ἐνῶ ἐσεῖς ἀντιθέτως, ἔχετε ἄλλη ἄποψι.»

Ακριβώς  τα πάθη και οι μικρότητες είναι το θέμα, αλλά εμείς δεν σας λέμε να κάνετε υπακοή στις δικες μας μικρότητες, αλλά να ακολουθήσετε  την παράδοση της Εκκλησίας - 1700 ετών.
Η ύπαρξη της Μοναδικής Συνόδου ΓΟΧ [ τα δαιμονικά σχίσματα δεν μας ενδιαφέρουν]                   δεν λέγεται εκτροχιασμός  από την ορθοδοξία αλλά ΑΓΩΝΑΣ διότι χωρίς επίσκοπο δεν θα υπήρχαν Ιερείς, και χωρίς Ιερείς δεν θα υπήρχαν πιστοί, καθώς  θα επέστρεφαν  στανικώς στην αίρεση προκειμένου να βαπτισθούν  κλπ    
Η Εκκλησία δεν είναι στείρα γυναίκα, και  σκοπός  είναι η σωτηρία των ανθρώπων, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν Ιερείς  και για να υπάρχουν Ιερείς θα πρέπει να υπάρχει επίσκοπος  να τους χειροτονήσει - τόσο δύσκολο είναι πια να το καταλάβετε;;
Και κάτι ακόμα: εάν υποθέσουμε ότι  δεν υπάρχουν Ιερείς, επειδή δεν υπάρχουν επίσκοποι [ με το δικό σας σκεπτικό της αποτείχισης και πέραν τούτου ουδέν]
ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ  για Τις αναρίθμητες ψυχές που θα πεθάνουν  αβάπτιστες και ακοινώνητες ποιος την έχει;;
Η μήπως  θα δηλώνουμε αποτειχισμένοι από την αίρεση, αλλά  θα  εκκλησιαζόμαστε και θα  κοινωνάμε στην αίρεση για να σωθούμε;;
Η υπάρχει  Θεός εκει μέσα - η υπάρχει διάβολος, τρίτη λύση δεν υπάρχει  [ όπως εχει γίνει της μόδας η διδασκαλία να κοινωνάς Χριστό στους οικουμενιστές...]
Και αν δεν υπάρχει Χριστός, τότε ούτε άγιο Πνεύμα υπάρχει και αν δεν υπάρχει άγιο Πνεύμα τότε  δεν υπάρχουν ούτε σωτηριολογικά μυστήρια.
Και κάτι τελευταίο:
Με τον επίσκοπο Αρτέμιο  απο την Σερβία που έκοψε, αλλα ακολουθεί το Πάτριο - Ιουλιανό -    και δεν εχει επαφή με ΓΟΧ,  γιατί δεν έχετε  πνευματική επικοινωνία;;;

     «Τελειώνοντας θὰ σᾶς ὑποβάλλωμε τὶς ἀκόλουθες ἐρωτήσεις.
Γιατί τὸ Ἰουλιανὸ Ἡμερολόγιο, τὸ ὁποῖο ἀκολουθεῖτε, σταματήσατε νὰ τὸ ὀνομάζετε Ἰουλιανὸ καὶ τὸ ὀνομάζετε «Πάτριο»; Μήπως τὸ ἐθέσπισαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἢ κάποια Σύνοδος; Μήπως ἡ Ἁγία Γραφὴ ἢ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ὡμίλησαν δι’ αὐτό; Μήπως οἱ ἱεροὶ Κανόνες ὡμίλησαν δι’ αὐτό, ἢ μήπως ἐπεβλήθη σταδιακὰ διὰ τῆς πολιτείας καὶ τὸ ὀνομάζετε «Πάτριο», διὰ νὰ ἀποσιωπήσετε τὴν εἰδωλολατρική του προέλευσι; »

Η  ειδωλολατρική προέλευση  του Ιουλιανού ημερολογίου δεν εχει καμία σχέση διότι  υπήρχε πριν την ενανθρώπιση του Χριστού.
Εάν σας ενοχλεί η λέξη Πάτριο, τότε να την σταματήσουμε, κανένα πρόβλημα.
Εσείς όμως γιατί αποσιωπάτε  την Παπική προέλευση του Νέου; Γιατί δεν λέτε ότι ακολουθείτε  το Παπικό ημερολόγιο, αλλά το βαφτίσατε Νέο;  Και για να ακριβολογούμε να λέτε ότι ακολουθείτε το μισοπαπικό μιας και 5 μήνες τις Κυριακές  είστε με το Ιουλιανό εκόντες άκοντες.

« Ἂν ἡ ὀνομασία αὐτή, τὴν ὁποία τοῦ ἀποδώσατε, δὲν εἶναι τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀλλὰ αὐθαίρετη καὶ σκόπιμη, τότε θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ὀνομάσωμε μὲ περισσότερη προσέγγισι στὴν ἀλήθεια τὸ Μακεδονικὸ Ἡμερολόγιο ὡς Ἀποστολικὸ καὶ τὸ Αἰγυπτιακὸ Ἡμερολόγιο ἐξ ἴσου «Πάτριο», ἐφ’ ὅσον τὸ ἀκολουθοῦσαν οἱ μεγάλοι φωστῆρες καὶ Οἰκουμενικοὶ διδάσκαλοι, Ἀθανάσιος ὁ Μέγας καὶ ὁ ἅγιος Κύριλλος, μετὰ μάλιστα τὴν πρώτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, καὶ βέβαια ἐπὶ αἰῶνες ὅλη ἡ μοναχικὴ πολιτεία τῆς Αἰγύπτου μὲ τοὺς καθηγητὰς τῆς ἐρήμου Μ. Ἀντώνιο, Παχώμιο κ.λπ.»

Η Εκκλησία αποφάσισε  για πολλά πράγματα  στην πορεία της, και ένα από αυτά είναι και η τήρηση του Ιουλιανού ημερολογίου και όχι του Μακεδονιανού η του Αιγυπτιακού.
Η Εκκλησία αποφάσισε επίσης για  τον  νηπιοβαπτισμό,  για  τον τρόπο που θα μεταλαμβάνουν οι λαικοί,  για 40ήμερες  νηστείες,   για αντίδωρο μετα από 700 χρόνια κλπ
Τα παραπάνω  δεν υπήρχαν στην αρχαία Εκκλησία, αλλά θεσμοθετήθηκαν στην πορεία.

 «Γιατί δὲν ὡμιλήσατε καὶ δὲν ὁμιλεῖτε οἱ Γ.Ο.Χ. διὰ τὴν ἁγιοποίησι τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, ἐνῶ ἔχετε καταφερθῆ δριμύτατα γιὰ ἄλλες πρόσφατες ἁγιοποιήσεις (π.χ. π. Παϊσίου, π. Πορφυρίου) καὶ ἔτσι μᾶς ἀφήσατε νὰ πολεμοῦμε μόνοι μας δι’ αὐτὴν τὴν Μασωνικὴ καὶ αἱρετικὴ ἁγιοποίησι μὲ τὰ θηρία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Εἰς τὴν περίπτωσι τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης σᾶς προσφέραμε ἄφθονα καὶ ἀναρίθμητα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα χωρὶς κόπο θὰ μπορούσατε νὰ τὰ χρησιμοποιήσετε καὶ νὰ ἀποδείξετε μὲ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα τὶς προθέσεις καὶ τὴν γραμμὴ τῶν Οἰκουμενιστῶν. Ἔτσι μᾶς δίδετε τὴν ἐντύπωσι ὅτι πολεμᾶτε ἐπιλεκτικὰ καὶ προγραμματισμένα καὶ κυρίως κατευθυνόμενα καὶ μόνο ὅσα ἐσεῖς ἀνακαλύψατε καὶ δι’ ὅλα τὰ ἄλλα δὲν δίδετε σημασία »

Διότι  οι Παίσιος και Πορφύριος  δεν είναι δυνατόν να  αγίασαν στον οικουμενισμό. 
Εάν  μπορεί κάποιος να αγιάσει στους οικουμενιστές, τότε  γιατί να αποτειχιστεί;;
Και  εμείς πάλι  με ποιό επιχείρημα  θα τον πείσουμε;;

Τέλος σας  γράφουμε και τούτο,


Ιδού  τι είχε δηλώσει  ο  Χρυσόστομος Παπαδόπουλος  πρίν  γίνει αρχιεπίσκοπος:


"Επειδή άπασαι αί ανεξάρτητοι και Αυτοκέφαλοι Εκκλησίαι, διατελούσιν ηνωμέναι δια τον δογμάτων και των Συνοδικών και Αποστολικών Κανόνων και Παραδόσεων, δεν δύναται μια επιμέρους ορθόδοξος Εκκλησία να χωρισθή των άλλων και να αποδεχθεί μονομερώς το Γρήγοριανόν ημερολόγιο, χωρίς να λογισθή αυτή ως Σχισματική απέναντι των άλλων" 

Προφανώς καταλάβατε τι έγινε στην συνέχεια και ακολούθησε η κολοτούμπα...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πολύ μην γράφετε υβριστικά ή προβοκατόρικα σχόλια διότι θα διαγράφονται.