Είναι ήδη καταδικασμένοι οι σημερινοί αιρετικοί, από τις αποφάσεις των Οικουμενικών!!!+ΙΓΖ


Γ’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΚΑΝΩΝ Δ’
Και ούτος ο παρών κανών παρομοίως με τον ανωτέρω  διαλαμβάνει για τους κληρικούς εκείνους οπου ήθελαν αποστατήσει και η κατ’ ιδίαν η και δημοσίως ήθελαν τολμήσει  να φρονώσιν  η να διδάσκωσι  το δόγμα του Νεστορίου και του ομόφρονος Κελεστίου, λέγων ότι εκρίθη δίκαιον  από την αγίαν Σύνοδον, να είναι οι τοιούτοι από τον βαθμόν τους [σ.σ. της Ιεροσύνης] καθηρημένοι.  

ΚΑΝΩΝ  Ζ’
…Εκείνοι δε όπου τολμήσουν  η να συνθέσουν άλλο σύμβολο της πίστεως, η να πραβάλλουσιν αυτό  εις το φανερόν, και να προσφέρουν εις τους Ελλήνων και Ιουδαίων και αιρετικών επιστρέφοντας  προς την της αληθείας  επίγνωσιν, οι τοιούτοι ει μεν επίσκοποι ώσι, και κληρικοί, να είναι της επισκοπής  και του κλήρου απόβλητοι, ει δε λαικοί, να αναθεματίζονται. Παρομοίως δε και όσοι φανερωθούν πως φρονούν καθ’ αυτούς η διδάσκουν τους άλλους τα μιαρά και αιρετικά περί της ενανθρωπήσεως  του μονογενούς Υιού του Θεού  του Νεστορίου δόγματα, τα περιεχόμενα εις την υπ’ αυτού μεν συντεθείσαν έκθεσιν  πίστεως, κομισθείσαν  δε εις την  Σύνοδον ταύτην από τον Πρεσβύτερον Χαρίσιον και ούτοι λέγω, ει μεν επίσκοποι ώσι και κληρικοί, να είναι καθηρημένοι, και της επισκοπής  και του κλήρου  απόβλητοι, ει δε λαικοί να αναθεματίζονται, ως προείπωμεν.

Σ.σ. αυτός που συνθέτει  άλλο σύμβολο της πίστεως είναι καθηρημένος. 
Αυτός  που  καταργεί «το εν Βάπτισμα» αναγνωρίζοντας τα βαπτίσματα όλων των αιρετικών… τι είναι;;  [ 1993 Balamand  2016 Κολυμπάρι ]

Αυτός που διδάσκει το δόγμα του Νεστορίου είναι καθηρημένος. 
Αυτός που  διδάσκει  ότι οι Μονοφυσίτες, οι Παπικοί και όλες  οι αιρέσεις είναι  εκκλησίες…  τι είναι;;        Αυτός που διδάσκει ότι  η ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια, αλλά  αυτή βρίσκεται στις θρησκείες  - δαιμονολατρίες όλων των μελών του ΠΣΕ… αυτός  τι είναι;;  
Αυτός που τελεί μνημόσυνα στους Μουσουλμάνους τι είναι;;
Αυτός που αναγνωρίζει Ιεροσύνη σε επισκοπίνες Προτεστάντισες τι είναι;; 
Αυτός που αναγνωρίζει Ιεροσύνη σε Παπικούς Αγγλικανούς [ δογματικά Σοδομίτες] τι είναι;;
Κ.Ο.Κ.
Βλέπε  45ο ’ και  68ο’ αποστολικούς

Σχόλια