Που είναι η Εκκλησια και τα σωτηριολογικά μυστήρια;+ΙΓΖ

Που είναι η Εκκλησια και τα σωτηριολογικά μυστήρια;
Η δική μας θέση είναι η κάτωθι:Όπου δεν υπάρχει Χριστός εκεί δεν υπάρχει ούτε το Άγιον Πνεύμα, διότι ο Χριστός ζει έν τη Εκκλησία διά του Αγίου Πνεύματος, το οποίον αποτελεί την ψυχήν της και η Εκκλησία ζεί διά του Αγίου Πνεύματος έν τω Χριστώ, ο οποίος αποτελεί την κεφαλήν  της.  Ο οργανισμός της Εκκλησίας έχει κεφαλήν τον Χριστόν. Τούτο σημαίνει ότι η κεφαλή είναι κεφαλή του Σώματος και το Σώμα είναι της Κεφαλής, ώστε να είναι αχώριστα το έν από το άλλο, και το έν πλήρωμα του άλλου.
Το Άγιον Πνεύμα αρχιτεκτονεί την αποστολική Εκκλησία, και ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Εκκλησίας του Χριστού μόνον διά του Αγίου Πνεύματος. Όπου είναι το Άγιον Πνεύμα εκεί είναι ο Χριστός και όπου είναι ο Χριστός εκεί είναι και το Άγιον Πνεύμα.

Διαίρεσις, της Εκκλησίας  σε ασθενείς  και υγείς  είναι πρωτίστως ένα πράγμα οντολογικώς αδύνατον.  Δεν υπήρξε ποτέ διαίρεσις της Εκκλησίας, και δεν είναι δυνατόν να υπάρξη.  Κατά καιρούς απεσπάσθησαν και εξεβλήθησαν από την μοναδικήν αδιαίρετον Εκκλησίαν  αιρετικοί και σχισματικοί, οι οποίοι έκτοτε έπαψαν να αποτελούν μέλη του θεανθρωπίνου σώματός της. 
Η Ορθοδοξία με την λέξη αίρεση ξεχώρισε την αλήθεια από το ψέμα, οριοθετώντας  τα  σύνορα  της Εκκλησίας του Χριστού.
Η Εκκλησία του Χριστού   είναι μόνο μία   και μοναδική.  Εν τω Κυρίω Ιησού δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν πολλά σώματα, κατά τον ίδιον τρόπον δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν  εν αυτώ πολλές Εκκλησίες.  Εν τω θεανθρωπίνω αυτού σώματι η Εκκλησία είναι μία και μοναδική, όπως ο Θεάνθρωπος, ο  Χριστός, είναι ένας και μοναδικός
Λέγοντες εις μίαν Εκκλησίαν  εννοούμε το ένα  και μοναδικό  θρησκευτικό καθίδρυμα το επί της γης, υπό του Σωτήρος Χριστού και του Αγίου Πνεύματος καθιδρυθέν και εγκαινιασθέν, στο οποίο  κεφαλή είναι ο Χριστός.
Οι μη αναγεννηθέντες δια της θείας χάριτος, της ενεργούσης και μοναδικής  Μίας, Καθολικής  και Αποστολικής Εκκλησίας  ουδεμίαν Εκκλησίαν αποτελούσιν, ούτε ορατήν, ούτε αόρατον.
“Ει  μη Πνεύμα παρήν, ουκ αν συνέστη η Εκκλησία. Ει δε συνίσταται η Εκκλησία εύδηλον ότι Πνεύμα πάρεστιν”.
“Όσοι γαρ Πνεύματι Θεού άγονται, ούτοι εισίν υιοί Θεού (...) Αυτό το Πνεύμα συμμαρτηρεί τω πνεύματι ημών, ότι εσμέν τέκνα Θεού, ει δε τέκνα και κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού.” (Ρωμ. η΄14-17). Όλη αυτή η αγιοπνευματική βιοτή επιτυγχάνεται μόνο δια της μυστηριακής ζωής της γεννημένης δια του Αγίου Πνεύματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Το Πνεύμα το Άγιον αποτελεί την πηγή του ανακαθαρμού, της αναγέννησης και εξαγιασμού των πιστών. 

Στην Καινή Διαθήκη, η Χάρις του Αγίου Πνεύματος υποσχέθηκε από τον Θεό να δοθή σ' όλους αυτούς που θα πιστεύσουν στον Ιησού Χριστό (Ησαΐου 44,3 Πραξ. 11,17). Ιδιαίτερα δόθηκε στους Αγίους Αποστόλους (Ιωάν. 20,22 Πράξ. 1,8).

Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία, διότι σωτηρία είναι η Εκκλησία, διότι σωτηρία είναι ή αποκάλυψη της οδού για τον καθένα που πιστεύει στο όνομα του Χριστού. Αυτή η αποκάλυψη βρίσκεται μόνο στην Μια Εκκλησία του Πιστεύω.
Κατά σταθερή διδασκαλία της Εκκλησίας έξω απ’ αυτήν δεν υπάρχει σωτηρία. Extra ecclesiam nulla salus. Αυτός είναι ο καθιερωμένος τύπος προς έκφραση της μεγάλης αυτής αλήθειας. Στην  Μια Εκκλησία υπάρχει ο Σωτήρας και λειτουργεί η λυτρωτική χάρη του.

Πολλές  αιρέσεις  ισχυρίζονται, ότι αποτελούν «Εκκλησίες». Αλλ' εάν ο όρος «Εκκλησία» διατηρεί κάποιο νόημα, τότε  πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας τι εννοούμε.   Είναι δηλαδή η  Εκκλησία απλώς ένα σύνολο ανθρώπων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι;  Τι είδους  δεσμό μπορεί να έχουν αυτές οι «εκκλησίες » με τους Αποστόλους; Εμείς  πιστεύουμε ότι  με  τον ορισμό Εκκλησία, εννοούμε το Μοναδικό Σώμα, στο οποίο ο Ιησούς αποτελεί την κεφαλή.
Οι ειδωλολάτραι, οι άπιστοι και αποστάται που υπάγονται στον Οικουμενισμό  είναι ποτέ δυνατόν να αποτελούν το Σώμα του Χριστού και να έχουν την Χάρι του Αγίου Πνεύματος;;;
ΟΧΙ βέβαια. Οι αιρετικοί και σχισματικοί δεν έχουν την Θεία Χάρι διότι αμάρτησαν ενώπιον του Αγίου Πνεύματος και έχει αποδειχθή η κακία της απιστίας των, που είναι ενάντια προς την αληθινή πίστι του Χριστού.
«Ούτοι εισίν οι αποδιορίζοντες, ψυχικοί, Πνεύμα μη έχοντες» (Ιούδα 19-20).


Δια ταυτα:
Τα συμπεράσματα βγαίνουν απο μόνα τους, αλλέως βγάλτε τα εσεις κατά το δοκούν.

Σχόλια