Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Άπόφαση της Ι.Σ. ΓΟΧ περί ‘Ηλεκτρονικής Ταυτότητας – Φωνή τής Όρθοδοξίας Α.Φ.903, Μάρτιος – Απρίλιος 2000 – Άρνηση παραλαβής έναντι πάσης θυσίας. !!!

… H εποχή μας είναι όντως εποχή τού Αντιχρίστου. Δέν έχει σημασία τό εάν ούτος δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής τήν ‘εμφάνισίν του. Είναι ‘εποχή ‘Αντιχρίστου, διότι αί ημέραι κατά τάς οποίας ζώμεν κυριαρχούνται ‘απολύτως υπό τού πνεύματος αυτού, καί ώς πρός τήν ‘αποστασίαν ‘από τού Θεού καί ‘από τήν θηριωδίαν καί ‘από τήν σταδιακήν ‘επιβολήν τής παγκοσμίου διακυβερνήσεως τού κόσμου. ‘Απομένει ‘ακόμη η έγερσις διωγμών κατά τής Όρθοδοξίας καί τών γνησίων αυτής τέκνων …
… Ημείς συνεπείς πρός τήν Άποστολικήν ‘εντολήν «πειθαρχείν δεί Θεώ μάλλον, ή ‘ανθρώποις» ‘αποδοκιμάζομεν ώς ‘Ορθόδοξοι ‘Ελληνες τά κρυπτογραφόμενα καί κρυπτογενόμενατού ‘αντιχρίστου ‘αριθμού 666, ή καί μελλοντικήν παρουσίασιν αυτού ‘επί τής περιέργου μορφής καί τύπου τών νέων ταυτοτήτωνΔηλούμεν δέ, ότι δέν θά παραλαμβάνωμεν τοιαύτας ταυτότητας, μέ οιανδήποτε συνέπειαν τής ‘αρνήσεως μας, έφόσον θά φέρουν: 1) ‘ηλεκτρομαγνητικήν ταινίαν μυστικού, ή ‘αγνώστου περιεχομένου, τό οποίον χαρακτηρίζεται πανθομολογουμένως ‘ηλεκτρονικόν φακέλωμα του πολίτου, 2) τά ύποπτα μυστικά σύμβολα κ.λπ., 3) τήν μή ‘αναγραφήν τού θρησκεύματος. …
…  Η ‘Ιερά Σύνοδος τής ‘Εκκλησίας, σταθμίσασα τάς έναντι θεού καί ποιμνίου αυτής ευθύνας της, διά μίαν εισέτι φοράν ‘αποδοκιμάζει καί ‘απορρίπτει τάς νέας ‘ηλεκτρονικάς ταυτότητας. Εντεύθεν συνιστώμεν πατρικώς όπως τά μέλη τής Εκκλησίας τού Χριστού ‘αρνηθούν έναντι πάσης θυσίας τήν παραλαβήν των. Επέστη ό καιρός ‘εκαστος έξ ημών νά απόδειξη τό μέτρον τής πίστεως του είς τόν Χριστόν καί τήν Όρθοδοξίαν.


Η πληροφορία  απο το ιστολόγιο ο παιδαγωγός σε σχόλιο του Σταύρου 

Σχόλιο scripta  manent:  τραγική η αλλαγή πορείας με το σήμερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πολύ μην γράφετε υβριστικά ή προβοκατόρικα σχόλια διότι θα διαγράφονται.