Oἱ οἰκουμενιστὲς γιορτάζουν τὴν δεκαετὴ ἀλληλοαναγνώριση τοῦ κοινοῦ βαπτίσματος!
Gemeinsam Türöffner für Gottes Wirklichkeit sein: ACK traf sich zur Mitgliedversammlung
Οἱ "λειτούργισσες"(!!!) καὶ οἱ λειτουργοὶ στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Μάγκντεμπουργκ γιὰ τὴν ἀλληλοαναγνώριση τοῦ βαπτίσματος, Foto: ACK
Μετάφραση τοῦ κειμένου τῆς ἐργασιακῆς ὁμάδας «Ἐκκλησιῶν» τῆς Γερμανίας:
(30.03.2017). «Ἡ Βάπτιση ἀποτελεῖ τὸν κινητήριο μοχλό, ὥστε οἱ Χριστιανοὶ νὰ ἀνοίξουν τὸν δρόμο γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς Ἀλήθειας τοῦ Θεοῦ. Αὐτὰ εἶπε ὁ ἐπίσκοπος γιὰ τὴν κοινὴ Karl-Heinz Wiesemann (Speyer), πρόεδρος τῆς ἐργασιακῆς ὁμάδας χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Γερμανίας μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν δέκα χρόνων ἀναγνώρισης τοῦ Βαπτίσματος. Τὸ 2007 ὑπέγραψαν τὰ 11 μέλη τῆς ACK  τὴν ἀλληλοαναγνώριση τοῦ Βαπτίσματος. (σ.σ.: Κι ἐμεῖς πιστεύουμε, ὅτι ἡ Κολυμπάριος Σύνοδος ἀποφάσισε αἱρετικά. Ἡ σύνοδος ἁπλῶς ἐπικύρωσε  αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν ἐδῶ καὶ χρόνια καὶ τὰ ὁποῖα γνωρίζουν καὶ μᾶς ἀπέκρυβαν ὅλοι οἱ παροικοῦντες τὴν Ἱερουσαλήμ. Ἐδῶ λοιπὸν καὶ δέκα χρόνια ἀναγνωρίσαμε τὸ βάπτισμα ὁμάδων ἀνακηρυγμένων ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς αἱρέσεις. Εἶναι μήπως τυχαῖο, ὅτι ὁ «ὀρθόδοξος» ἱερέας, Κωνσταντίνος Radu Μύρων ποὺ διακρίνεται στὴν μέση συμπροσευχόμενος, ἦταν σύμβουλος τοῦ Πατριάρχη στὴν Κρήτη!).
Ἀνανέωση τῆς “βαπτισματικῆς” Οἰκουμένης
Σὲ μία ἑορταστικὴ ἐκδήλωση ἡ καθολικὴ Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Dorothea Sattler (Πανεπιστήμιο τοῦ Münster) καὶ ὁ θεολόγος τῆς ἐλεύθερης ἐκκλησίας Markus Iff (θεολογική ἀνώτερη σχολὴ τοῦ  Ewersbach) προέτρεψαν, νὰ ὑποστηρίξουν  καὶ νὰ κάνουν γόνιμη, ὅλοι οἱ Χριστιανοί, τὴν δυναμικὴ τῆς “βαπτισματικῆς οἰκουμένης” δηλ. μία οἰκουμένη ποὺ νὰ βασίζεται πάνω στὸ μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος...  «Πρέπει νὰ συμφωνήσουμε στὴν ἀντίληψη τοῦ τί σημαίνει Ἐκκλησία καὶ Χριστιανός, καὶ νὰ ὁμολογήσουμε  ἀπὸ κοινοῦ τὸν Χριστό. Πρέπει νὰ τονιστεῖ ἡ ἀδιαπραγμάτευτη ἑνότητα Βαπτίσματος καὶ Πίστης καὶ ἡ ἐνσωμάτωσή της στὴν πρακτικὴ τῆς κάθε Ἐκκλησίας», εἶπε ἡ Dorothea Sattler (σ.σ.: Νέα θεολογία, νέα κατήχηση, νέα δόγματα, νέα ἐκκλησία. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἐνοχλεῖ τοὺς ἡμέτερους, μιᾶς καί …δὲν ὑπάρχει «ἀκόμα» κοινὸ ποτήριον).
Στὴν ἑορταστικὴ ἐκδήλωση τὸ παρὸν ἔδωσαν ὁ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Hacik Gazer ἀπὸ τὴν Ἀρμένικη-Ἀποστολικὴ Ὀρθόδοξη(!) Ἐκκλησία, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Radu Κωνσταντίνος Μύρων ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία,  καὶ ὁ Birgit Foth ἀπὸ τὴν Μεννονίτικη Ἐκκλησία, ἕνα δεῖγμα τῆς δικῆς τους κατανόησης τοῦ Βαπτίσματος καὶ τῆς σημασίας του στὴν πράξη τῆς δικῆς τους Ἐκκλησίας (σ.σ.: Αὐτὸ οἱ οἰκουμενιστὲς τὸ ὀνομάζουν κατήχηση τῶν ἀλλοδόξων καὶ διαφήμιση τῆς Ὀρθοδοξίας στὸν κόσμο. Ὁ καθένας ἂς βγάλει τὰ συμπεράσματά του).
Στὸ τέλος τονίστηκε καὶ ὁ ρόλος τῆς πολύχρωμης Οἰκουμένης σὲ μία ἀναπτυσσώμενη διαπολιτισμικὴ κοινωνία καὶ ἡ σημασία της στὸ πολιτικὸ γίγνεσθαι τῆς Γερμανίας (σ.σ.: Νὰ καὶ ἡ σύμπραξη μὲ τὴν πολιτική. Ἡ θυσία στὸ εἴδωλο τοῦ αὐτοκράτορα)...
Κανεὶς αἱρετικὸς τῶν παλαιοτέρων χρόνων δὲν χρησιμοποίησε τέτοιους μηχανισμοὺς ἀλλοίωσης καὶ συγκάλλυψης, ὅπως πράττουν σήμερα οἱ Οἰκουμενιστὲς καὶ οἱ «λέοντες ἀντιοικουμενιστές». Ποτὲ στὸ παρελθὸν δὲν ἐμπαίχθηκε ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία Του τόσο ἀπροκάλυπτα τόσο ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς Του, ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς ὑποτιθέμενους ὀρθοτομούντας ὑπερασπιστές Του.

Σχόλια