Απάντηση σ’ αυτούς που νομίζουν ότι βγαίνει το άγιο Φώς επειδή ο Πατριάρχης είναι ορθόδοξος

Απαντησι στον ΑΜΕΘΥΣΤΟ:

Τόσο καταλαβαίνετε. 
Τό Ἅγιο Φῶς δέν σταμάτησε ποτέ νά βγαίνει ἐκτός ἀπό μιά καί μοναδική περίπτωση, τό 1101, πού ἀναφέρει ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία του.
 Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής δέν εἶχε κοινωνία μέ τά Ἱεροσόλυμα, μολονότι καί στήν ἐποχή του συνέχιζε νά βγαίνει τό Φῶς. 
Σέ χρόνια πού εἶχαν καταλάβει καί κυβερνοῦσαν αἱρετικοί τό πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων τό Ἅγιο Φῶς ἔβγαινε ἐπίσης. 

Τά θαύματα ὅπως καί οἱ ἀρετές τῶν ἀνθρώπων κι οἱ ἁγιοφάνειες εἶναι χαρίσματα (ὅταν δέν εἶναι τερτίπια τοῦ πονηροῦ) πού δίνονται ἀπό τόν Θεό ἀκόμα καί σέ πλανεμένους καί ἀναξίους, Δέν ἀποτελοῦν ἐκκλησιαστικό κριτήριο γιά τό Χριστιανό. 
Αὐτό πού μετράει (καί δέν φαίνεται νά τό καταλαβαίνουν πολλοί) εἶναι  


ἡ ὀρθή πίστη
Ἡ κοινωνία μέ τήν αἵρεση "μελαίνει τήν ψυχή" λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος. 

 Δέν κλείνετε τό μαγαζί καλύτερα, γιά ν’ ἀπαλλαγεῖτε ἀπ’ τό κατάκριμα παραπλανώντας τούς ἀνθρώπους; 
Τό θαῦμα πού γιορτάζουμε τό Σάββατο τῶν Κολλύβων ὁ ἅγ. Θεόδωρος ὁ Τήρων τό ἔκανε ἐπί πατριαρχείας τοῦ ἀρειανοῦ Εὐδοξίου (δέν θά σᾶς ἐνοχλοῦσε μᾶλλον νά κοινωνεῖτε μέ τόν Ἄρειο ἀφοῦ ὁ "πατριάρχης" του ἔκανε θαύματα).
 Ἄραγε, γιά σᾶς, ὁ ἅγιος Τήρων ἐπιδοκίμασε μ' αὐτό τίς βλασφημίες τῶν ἀρειανοφρόνων; 
Ἤ παλαιότερα, ὁ Ναβουχοδονόσωρ ἤ ὁ μάντης Βαλαάμ ἦταν ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ πού θαυματούργησαν μέ δική Του ἐνέργεια; 
Μήπως χρειάζεσαι νά ἀναφέρω τόν ἅγιο Ἀναστάσιο Σιναΐτη γιά νά τό ἐμπεδώσετε πιό καλά;
"Στά δόγματα περί Θεοῦ νά μή σφάλλει ὁ ἱερέας, γιά τά ἄλλα δέν εἶσαι ἁρμόδιος, ἄν βέβαια γνωρίζεις τά μέτρα σου καί δέν ἔχεις χάσει τό μυαλό σου"! (Λόγος στήν ἁγία σύναξη). 
 Τό Ἅγιο Φῶς βγαίνει γιά τούς ἀλλόπιστους δέν βγαίνει γιά τούς Χριστιανούς. 
Οἱ Χριστιανοί δέν χρειάζονται "ἐνέχυρα" γιά νά πιστέψουν (Ἰω.Χρυσόστομος). 
Γιά τούς Ἀγαρηνούς βγαίνει τό Ἅγιο Φῶς καί τούς αἱρετικούς (τούς ἀδελφούς τῶν πατριαρχῶν σας) πού μπαινοβγαίνουν καί κατακλύζουν τά Ἱεροσόλυμα:  
"καί Ἀρειανοί ποτε καί Νεστοριανοί ποιοῦσι θαύματα· ἀλλ' οὐκ εἰς μαρτυρίαν ἁπλῶς τῆς κατ' αὐτούς αἱρέσεως, ἀλλά τῆς τῶν Χριστιανῶν πίστεως· οἵα τίς ἐστιν ἡ δύναμις πρός τούς πάντῃ ἀπίστους ἐπιδεικνυμένου τοῦ Πνεύματος" 
(Migne PG 86, 1896). 
Τό Ἄστρο τῆς Βηθλεέμ βγῆκε γιά τούς Πέρσες, δέν βγῆκε γιά τούς Ἰσραηλῖτες. 
Τά θαύματα καί τά σημεῖα καί οἱ ἀρετές δέν προϋποθέτουν ἀπαραίτητα ὀρθή πίστη.
 Ὁ Ἀρέθας Καισαρείας (10ος αἰ.) ἔγραφε στόν Ἀμηρᾶ τῆς Δαμασκοῦ, 
"μέχρι τοῦ νῦν ὁ ἅγιος καί τίμιος αὐτοῦ τάφος καθ' ἕκαστον ἔτος τῇμέρᾳ τῆς αὐτοῦ ἀναστάσεως θαυματουργεῖ...". 
Πόσες αἱρέσεις εἶχαν μεσολαβήσει (Μονοφυσιτισμός, Μονοθελητισμός, Εἰκονομαχία, Λατινοκρατία, λίστα ὁλόκληρη) κι' ὡστόσο τό ἅγιο Φῶς τίς παρέκαμψε ὅλες καί "κατ' ἔτος" θαυματουργοῦσε. 
Ὁ καλός Θεός μας πού βρέχει ἐπί δικαίους καί ἀδίκους ἄφησε καί τόν Ἰούδα νά κάνει θαύματα. 
Ἀγκάθι τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός εἶναι γιά σᾶς τούς Νεοημερολογῖτες, πού νομίζετε πώς βγαίνει γιά σᾶς καί τούς αἱρετικούς πατριάρχες σας. 
Ἀγκάθι πού τό θεωρεῖτε γλύκισμα καί δῶρο Θεοῦ πρός τούς αἱρετικούς πατριάρχες σας, καί τό καταπίνετε γιά νά κοιμᾶστε ἥσυχα, ἐμπαίζοντας τούς λιγοστούς ὀρθοδόξους πού ἀκολουθοῦν τή γραμμή τῶν Πατέρων. 
 Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος λέει, "οὐχ ὡς πιστοῖς, ἀλλ' ὡς ἀπίστοις ἐδίδοτο τά σημεῖα, ἵνα γένωνται πιστοί". 
Γιά νά πιστέψουν οἱ πατριαρχάδες σας, ν' ἀνακρούσουν πρύμναν καί νά γίνουν πιστοί! 
Διαφορετικά, νά προσδοκᾶτε κοινή τύχη μέ τό παλαιό Ἰσραήλ: ὁ περίλαμπρος καί καταστόλιστος ναός, ἡ Κιβωτός, τά Χερουβείμ, τά Ἅγια τῶν Ἁγίων, οἱ χρυσοκέντητες στολές τους, ὅλα θάφτηκαν στή γῆ. 
Δέν ἔμεινε λίθος ἐπί λίθον. 
 Ὁ δέ Χριστός μας, δέν ἐπιβράβευσε, ὅπως θά τό θέλατε, ἀλλά "ὀ ν ε ί δ ι σ ε τάς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν" (Ματθ. 11:20). 
Καλή Ἀνάσταση καί μετάνοια! 

ομολογια

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις