Ενδιαφέροντα σχόλια περί αποτειχίσεως
Από το ιστολόγιο ομολογία
Sotirio  είπε:
1.Άγ. Μάρκος ο Ευγενικός : «Οὐκ ἔστι γάρ ἐν λόγοις ὁ ἀγών, ἀλλ’ ἐν πράγμασιν, οὐδέ ρητῶν καί ἀποδείξεων ὁ καιρός΄ πῶς γάρ ἐν οὕτω διεφθαρμένοις κριταῖς; ἀλλά δεῖ τούς ἀγαπῶντας τόν Θεόν ἔργοις αὐτοῖς γενναίως παρατετάχθαι καί πάντα κίνδυνον ἑτοίμους εἶναι παθεῖν ὑπέρ τῆς εὐσεβείας καί τοῦ μή τῆ κοινωνία χρανθῆναι τῶν ἀσεβῶν» (Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, Σπ. Λάμπρου, Παλαιολόγεια καί Πελλοπονησιασκά, τόμος Α, σελ. 20).
2. Διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρείας. 15 ὡς φρονίμοις λέγω· κρίνατε ὑμεῖς ὅ φημι. 16 τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστι; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; 17 ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν· οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν. 18 βλέπετε τὸν ᾿Ισραὴλ κατὰ σάρκα· οὐχὶ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσί; 19 τί οὖν φημί; ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν; ἢ ὅτι εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν; 20 ἀλλ᾿ ὅτι ἃ θύει τὰ ἔθνη, δαιμονίοις θύει καὶ οὐ Θεῷ· οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι. 21 οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων. 22 ἢ παραζηλοῦμεν τὸν Κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;
3.ΠΡΟ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ Σέ ἐπιστολή του ο Αγ Θεόδωρος πρός τόν μοναχό Ἰγνάτιο, ἀναφερόμενος στήν Κοινωνία τῶν αἱρετικῶν λέγει ὅτι δέν εἶναι κάν ἁπλός ἄρτος, ὅπως δηλαδή αὐτός τόν ὁποῖο χρησιμοποιοῦμε διά τροφή, δέν μεταδίδουν καμμία χάρι, ἀλλά ἀπεναντίας προξενοῦν σκοτισμό καί κόλασι ἀλλά εἶναι δηλητήριο τό ὁποῖο ἀμαυρώνει καί σκοτίζει τήν ψυχή. ...

Ἀναφέρει ἐπίσης, ἑρμηνεύοντας καί παραλληλίζοντας ἀνάλογο χωρίο τοῦ ἀπ. Παύλου, ὅτι ὅπως οἱ Ὀρθόδοξοι, ὅταν μεταλαμβάνουν, ἐνσωματώνονται μέ τόν Χριστό, ἔτσι καί οἱ μεταλαμβάνοντες τόν αἱρετικό ἄρτο ἐνσωματώνονται μέ τόν διάβολο. Καταλήγει ὁ ὅσιος στό τμῆμα αὐτό ἀναφερόμενος πάλι σέ ἀνάλογα χωρία ἀπό τήν ἁγ. Γραφή:
«Εἴπερ ἀληθής ὁ λόγος• «Ὁ ἁπτόμενος πίσσης μολυνθήσεται καί ὁ κοινωνῶν ὑπερηφάνῳ ὁμοιωθήσεται αὐτῷ». Ἐφ' ᾧ καί τανῦν ἐγκαλούμεθα, διότι τινά τῶν ὑποκρινομένων ὀρθοδοξεῖν, κοινωνοῦντα δέ τῇ αἱρέσει μέχρι παντός ἀπηγορεύσαμεν ὑπό ὀρθοδόξου ἐν ἱεροῖς μνημοσύνοις ἀναφέρεσθαι κατά τήν θείαν μυσταγωγίαν. Εἰ μέν γάρ προέφθασε, κἄν ἐν τῷ θανάτῳ, δι' ἐξομολογήσεως τυχεῖν τῶν ἁγιασμάτων, ἦν ἄν ὑπέρ αὐτοῦ ἀναφοράν ποιεῖσθαι τόν ὀρθόδοξον. Ἐπεί δέ κοινωνῶν τῇ αἱρέσει ἀπεβίῳ, πῶς δυνατόν ἐντετάχθαι τόν τοιοῦτον ἐν ὀρθοδόξῳ κοινωνίᾳ; Καί γοῦν φησιν ὁ ἱερός Ἀπόστολος• «Τό ποτήριον τῆς εὐλογίας, ὅ εὐλογοῦμεν, οὐχί κοινωνία τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; τόν ἄρτον ὅν κλῶμεν, οὐχί κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἐστιν; ὅτι εἷς ἄρτος, ἕν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν• οἱ γάρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνός ἄρτου μετέχομεν». Οὐκοῦν κατά τό ἀνάλογον καί ἡ κοινωνία τοῦ αἱρετικοῦ ἄρτου καί τοῦ ποτηρίου τῆς ἀντικειμένης μερίδος ἐστίν• καί τό ἕν σῶμα ἠλλοτριωμένον Χριστοῦ τούς ἐπικοινωνοῦντας ἀπεργάζεται• ἐπεί μηδεμία «κοινωνία φωτί πρός σκότος, οὐδέ μετοχή δικαιοσύνης καί ἀνομίας, οὐδέ μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου, οὐδέ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετά εἰδώλων», καθώς ἀλλαχοῦ ὁ αὐτός ἐξεβόησεν. Ἀλλ' ὑπέρ μέν τῶν τοιούτων θρηνητέον καί προσευκτέον ὑπέρ τῶν ἔτι ζώντων ἐκπεφευγέναι αὐτούς τῶν τοῦ διαβόλου βρόχων» (Μικρά κατήχησις 129) (σελ. 362-363).
Και επι΄αυτού ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΦΩΝΙΑ :
4.O Αρχιμ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ, Ανθρωπιστικός Οικουμενισμός "....Ο θεόπνευστος φορεύς της αποστολικής και αγιοπατερικής καθολικής Παραδόσεως της Εκκλησίας του Χριστού, ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ευαγγελίζεται εκ της καρδίας όλων των αγίων Πατέρων, όλων των αγίων Αποστόλων, όλων των αγίων Συνόδων της Εκκλησίας την εξής θεανθρωπίνην αλήθειαν: «Ουκ έστι τύπος ο άρτος και ο οίνος του Σώματος και Αίματος του Χριστού (μη γένοιτο), αλλ' αυτό το Σώμα του Κυρίου τεθεωμένον... Δι' αυτού καθαιρόμενοι ενούμεθα τω Σώματι Κυρίου και τω Πνεύματι Αυτού, και γινόμεθα Σώμα Χριστού (= η Εκκλησία)... Μετάληψις δε λέγεται. δι' αυτής γάρ της Ιησού θεότητος μεταλαμβάνομεν. Κοινωνία δε λέγεταί τε και εστιν αληθώς, διά το κοινωνείν ημάς δι' αυτής τω Χριστώ και μετέχειν Αυτού της σαρκός τε και της θεότητος. κοινωνείν δε και ενούσθαι αλλήλοις δι' αυτής. επεί γαρ εξ ενός άρτου μεταλαμβάνομεν, οι πάντες εν Σώμα Χριστού και εν Αίμα, και αλλήλων μέλη γινόμεθα, σύσσωμοι Χριστού χρηματίζοντες. Πάση δυνάμει τοίνυν φυλαξώμεθα μη λαμβάνειν μετάληψιν αιρετικών μήτε διδόναι. «Μη δώτε γαρ τα άγια τοις κυσίν, ο Κύριός φησι, μηδέ ρίπτετε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων» (Ματθ. 7, 6), ίνα μη μέτοχοι της κακοδοξίας και της αυτών γενώμεθα κατακρίσεως. Ει γαρ πάντως ένωσίς εστι προς Χριστόν και προς αλλήλους, πάντως και πάσι τοις συμμεταλαμβάνουσιν ημίν κατά προαίρεσιν ενούμεθα. Εκ προαιρέσεως γαρ η ένωσις αυτή γίνεται, ου χωρίς της ημών γνώμης. Πάντες γαρ εν σώμα εσμεν, ότι εκ του ενός άρτου μεταλαμβάνομεν, καθώς φησιν ο θείος Απόστολος»1.
Ο ατρόμητος ομολογητής των θεανθρωπίνων ορθοδόξων αληθειών αναγγέλλει εις όλους τους ανθρώπους όλων των κόσμων: «Το γαρ κοινωνείν παρά αιρετικού ή προφανώς διαβεβλημένου κατά τον βίον αλλοτριά Θεού και προσοικειοί τω Διαβόλω»2. Κατά τον ίδιον ο άρτος των αιρετικών δεν είναι «σώμα Χριστού»3. Διά τούτο, «Ως ουν ο θείος άρτος υπό των Ορθοδόξων μετεχόμενος, πάντας τους μετόχους εν σώμα αποτελεί. ούτω δη και ο αιρετικός κοινωνούς τους ούτω αυτού μετέχοντας αλλήλων απεργαζόμενος, εν σώμα αντίθετον Χριστώ παρίστησι»4. Επί πλέον, «Η παρά των αιρετικών κοινωνία ου κοινός άρτος αλλά φάρμακον (= δηλητήριον), ου σώμα βλάπτον, αλλά ψυχήν μελαίνον και σκοτίζον» 5.... (Από το βιβλίον ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ).

1. Ιωάννου Δαμασκηνού, Εκδ. Ορθ. πίστεως 4, 13, PG 94, c. 1149. 1152. 1153. Πρεβ. Α' Κορ. 10, 17.
2. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, c. 1668C.
3. Αυτόθι, c. 1597Α.
4. Αυτόθι, c. 1480CD.
5. Αυτόθι, c. 1189CἘάν ἐπιβεβαιωθεῖ ὅτι οἱ διακόψαντες (προσωρινῶς;) τό μνημόσυνο τῶν ἐπισκόπων τους πατέρες (π. Θ. Ζήσης, π. Ν. Μανώλης κ.ἄ.) ἐννοοῦν (ἤ μετανοήσαντες ἐκλαμβάνουν) τήν ἐπιλογή-στάση τους αὐτή ὡς ἔνσταση-διαμαρτυρία ἔναντι τῶν Οἰκουμενιστῶν καί ὄχι, ὅπως Πατερικῶς προβλέπεται καί ὑποδεικνύεται, ὡς ἐπιβεβλημένη διακοπή κοινωνίας μετά τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ΤΟΤΕ πράγματι βρισκόμαστε ἐνώπιον μιᾶς ἐγκληματικῆς ἐπιπολαιότητος τῶν συγκεκριμένων προσώπων ἔναντι τῆς προδιδομένης Ὀρθοδοξίας, ἄν ὄχι ἐνώπιον μιᾶς ἐξελισσομένης νέας ἐξαπατήσεως καί προδοσίας τοῦ ἀγωνιῶντος πιστοῦ λαοῦ! Οἱ προαναφερθέντες ὀφείλουν ΑΜΕΣΑ πρίν ἐξαπλωθεῖ ἡ σύγχυση καί προκληθοῦν διχασμοί καί διασπάσεις στό μέτωπο τοῦ ἀντι-οἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνος, νά ξεκαθαρίσουν τή θέση των ἐπ' αὐτοῦ καί ὁ τρόπος εἶναι ἕνας καί ἁπλός: Ὀφείλουν νά λειτουργοῦν πρός ἐξυπηρέτηση τῶν πιστῶν καί νά καλοῦν αὐτούς νά μή ἐκκλησιάζονται ὅπου λειτουργοῦν ἤ μνημονεύονται οἰκουμενιστές καί τούτοις κοινωνοῦντες. Διαφορετικά εἶναι προφανές ὅτι ἐπιχειρεῖται μία ἄμεσος ἤ ἔμμεσος "διαπραγμάτευση"καί "συναλλαγή" τῶν ἐν λόγῳ πατέρων μετά τῶν προϊσταμένων των, προκειμένου νά ἀποτραπεῖ ἡ καθαίρεσή των μέ ἀντάλλαγμα τήν συγκράτησή των σέ ἕνα μή ἐνοχλητικό γιά τούς οἰκουμενιστές πλαίσιο διαμαρτυρίας! ΠΡΟΣΟΧΗ, λοιπόν, ΠΡΟΣΟΧΗ μεγάλη, διότι ὡς φαίνεται ὁ ἀντίδικος δέν μένει ἄπραγος ἐνώπιον τοῦ ἐνδεχομένου νά ἀφυπνισθεῖ ὁ ἐγκλωβισμένος ὑπό τῶν διαφόρων "καθοδηγητῶν" του λαός τοῦ Θεοῦ καί νά καταφερθεῖ καίριο πλήγμα στήν ἐκκλησιοκτόνο παναἰρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Στῶμεν καλῶς! Δημ. Κυρ. Ἀναγνώστου, Θεολόγος.
·  
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΟΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ , ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ, ΠΑΤΕΡ ΘΕΟΔΩΡΕ, ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΝΑΤΕ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΕΛΛΙΩΤΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ,
ΑΛΛΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΛΑΙΚΟΥΣ,
ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΡΧΑΣ ΚΑΙ ΦΗΤΟΙΤΑΣ,
ΠΡΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΟΥΝ ! ! ! ! ! ! ! !
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΗΛΩ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ, ΙΔΙΚΑ ΣΑΣ........ VIDEO ;

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΠΑΤΕΡ ΘΕΟΔΩΡΕ ,
ΕΧΕΤΕ ΤΟΝΙΣΕΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΧΩΡΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

ΚΑΥΧΑΣΘΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΛΥΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΝ ΣΑΣ.... ΕΙΣ ΤΑ ΛΟΓΙΑ.

ΔΙΟΤΙ ΕΙΣ ΤΑ ΛΟΓΙΑ - ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ, ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΙ ΚΑΙ ΟΜΙΛΗΣΕΙ ΠΕΡΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗΝ , ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΕΙΣΘΕ ΤΩΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΙΝ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΑΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΑΣ,
ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΚΑΝΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΔΕΝ ΠΑΡΕΠΟΝΕΘΗ ΠΟΤΕ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΟΥ.... ! ! !

ΠΩΣ ΝΑ ΣΑΣ ΣΕΒΑΣΘΗ,ΠΑΤΕΡ ΚΑΝΕΙΣ, ΟΤΑΝ ΜΑΓΝΗΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΣΑΣ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΟΜΕΝΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΙΣΤΗΝ,
ΚΑΙ ΣΑΣ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΤΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ ; ; ; ; ! ! ! ! ! ! !

ΠΑΤΕΡ ΘΕΟΔΩΡΕ,,
ΠΟΣΗΝ ΤΕΧΝΗΝ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ,
ΚΑΙ ΠΟΣΗΝ ΠΛΑΝΗΝ ΔΙΧΟΓΝΩΜΙΑΣ ΣΑΣ ΔΙΕΥΘΗΝΕΙ,
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΕ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ....
ΝΑ ΣΑΣ ΑΚΟΥΜΕ, ΔΗΛΑΔΗ, ΑΛΛΑΙΩΣ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΗΡΥΤΤΕΤΕ , ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΙΣΤΕΥΩΜΕΝ ΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΤΑ ΟΣΑ ΛΕΓΑΤΕ.ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΣΘΕ ΔΙΩΓΜΟΝ .
ΚΑΙ ΜΕΤΑ... ΝΑ ΟΜΙΛΗΤΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ , ΜΕ ΤΟΣΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ,
ΟΤΑΝ ΝΙΩΘΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΥΤΗΝ ΑΝΑΣΑ ΤΩΝ ΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΚΥΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ....

ΤΟΙΑΥΤΗ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ...ἤ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΙΣΙΟΥ..... ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΟΚΩΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ .....ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΓΕΙΤΕ ;;

Ἅ λέγουσιν ὑμῖν τηρεῖτε καῖ ποιεῖτε, ἅ δὲ πράττουσιν μὴ ποιεῖτε. . ΑΥΤΟ ΛάΒΕΤέ ΤΟ ΚΑΛΑ ΥΠΟΨΙΝ, πάτερ Θεόδωρε.
ΟΥ ΠΑΣ Ο ΛΕΓΩΝ ...ΑΛΛΑ' Ο ΠΟΙΩΝ ΠΑΤΕΡ Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ε .
ΙΚΑΝΟΝ ΕΣΤΙΝ ΠΑΤΕΡ ΘΕΟΔΩΡΕ Ε Ε Ε .Από  το ιστολόγιο   ορθόδοξη φωνή

BloggerΟ telemaxos doumanis είπε...
ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : Όλοι ομολογούν ότι ο οικουμενισμός είναι αίρεση , η οποία περιλαμβάνει όλες τις αιρέσεις ανά τους αιώνας , και σαν τέτοια είναι καταδικασμένη από το σύνολο των Αγίων Συνόδων , και τους Αγίους Πατέρες !! Αφού λοιπόν ο οικουμενισμός είναι η μεγαλύτερη αίρεση όλων των αιώνων ,οι συμμετέχοντες σε αυτόν , πατριαρχεία τοπικές εκκλησίες κληρικοί ,μοναχοί , λαϊκοί , είναι και αυτοί αιρετικοί είτε δέχονται τις διδασκαλίες του οικουμενισμού είτε όχι ! και σαν καταδικασμένοι αφορισμένοι αιρετικοί είναι εκτός του Σώματος της Εκκλησίας του ΧΡΙΣΤΟΥ ! αυτό σημαίνει ότι οι κληρικοί στερούνται της Αποστολικής Διαδοχής και Ιεροσύνης , και η <> τους είναι τύποις εκκλησία χωρίς μυστήρια και σωστική χάρι !
Και τώρα το μεγάλο ερώτημα : πότε ιδρύθηκε ο οικουμενισμός και από πότε οι διάφορες ορθόδοξες εκκλησίες και πατριαρχεία έγιναν μέλλει του . Η ερώτηση τέθηκε πολλές φορές στο διαδίκτυο , αλλά απάντησή δεν πήρε ! Ξανατίθεται λοιπόν προσωπικά σε όλους τους λεγομένους αντι-οικουμενιστές , π. Θεόδωρο Ζήση , π. Νικόλαο Μανώλη , αλλά και τους υπολοίπους αποτοιχισμένους και μη αντι- οικουμενιστές !!
Ευελπιστούμε σε μία σαφή και τεκμηριωμένη . xristianorthodoxipisti.blogspot.gr: Ο οικουμενισμός είναι θρησκεία της αγάπης?? Ή ………… Ιστορία και ερωτήματα προς αντι-οικουμενιστάς !! Ιωαν. 8 ,32 καὶ γνώσεσθε...
https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2017/04/8-32.html
Το ιστολόγιο ομολογία είπε:
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΠΑΤΕΡΕΣ, Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ, ΑΛΛΑ ΑΠΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΗ. 
ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙ.
ΑΛΛΑ ΕΝΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΓΕΛΑΦΟΣ.

Δυστυχως πατερα Θεοδωρε Ζηση και οι λοιποι συρομενοι απο αυτον, αυτο και εμεις που φανταζομαστε, αυτο ακριβως και πραγματι συνεβη, τιποτα περισσοτερο και τιποτα λιγοτερο.
Η μοναδικη αιτια ειναι η ΠΑΡΑΝΟΪΚΗ Τελεβαντια θεωρια της συνεχειας του συγχρωτισμου με τους Αιρετικους. Ο αδιακοπος συνεκκλησιασμος σας μαζι τους.
Πραγματι αποτελειτε τους Δουρειους Ιππους της Εκκλησιας.
Εσεις ειστε οι πονηροι και οι δολιοι και οχι οι Αγιορειτες. 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ και Υπενθυμιζουμε, λοιπον, σε ολους, οσα εσεις ειπατε δημοσια. 
Τοσο γρηγορα τα ξεχασατε;
Ειπατε, λοιπον, οτι σας παραχωρησαν καποιο μοναστηρι εξω απο τη Θεσσαλονικη για να λειτουργειτε αφου αποτειχισθηκατε απο τον Οικουμενιστη επισκοπο σας. 
Επομενως δεν υπηρχε κανενα προβλημα συνεκκλησιασμου με τους Αιρετικους, αφου θα ειχατε ναο δικο σας.
Μας δουλευετε αγρια ολους μας. 
Κριμα, πατερα Ζηση, γιατι ψευδεσθε δημοσια και εν τη Εκκλησια.
Υπαρχει και δευτερος ναος, πατερες, του Αγιου Μαρκου του Ευγενικου στη Σουρωτη που θα μπορουσε καποιος απο τους πατερες αν θα ηθελε να λειτουργει  παντοτε, αφου ηδη εδω και χρονια λειτουργει αλλα μονο μια φορα το μηνα και μαλιστα Σαββατο γιατι ο πατηρ Ευθυμιος Τρικαμηνας δεν ευκαιρει να λειτουργει  περισσοτερο. 
Ελπιζαμε, λοιπον, οτι τωρα που αποτειχιστηκαν και αλλοι πατερες, θα ηταν ευκολο να γινη και αυτο


Βλεπετε λοιπον οτι δεν υπαρχει προβλημα αλλα εσεις και μονον το δημιουργειτε, γιατι αυτη η Αποτειχισι που θελετε να εφαρμοσετε ειναι ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΚΗ αποτειχισι, δηλαδη μια απλη διαμαρτυρια, εστω και εντονη διαμαρτυρια.
Και ο πατηρ Νικολαος ας ευρισκε μια αιθουσα του συνεταιρου του Κοσμιδη, ή ακομα και στα δαση οπως εκαναν και ολοι οι ανα τους αιωνες αποτειχισμενοι, π.χ. οι Ιωαννιτες της εποχης του Αγιου Χρυσοστομου.
Δυστυχως, παιζετε εν ΟΥ ΠΑΙΚΤΟΙΣ.
Σας κατηγορω, λοιπον, δημοσια επι εσκεμμενη ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑ. 
Υπαρχουν τοποι, υπαρχουν αιθουσες, υπαρχουν και αποθηκες, υπαρχουν αντισκηνα, υπαρχουν καλυβες, δοξα τω Θεω, υπαρχουν και αντιμηνσια, που θα μπορουν οι πιστοι να τα μετατρεψουν σε θυσιαστηρια. 
Δυο τετοιους ναους αναρτουμε απο την Εκκλησια των κατακομβων της Σερβιας που λειτουργει σημερα μεσα στις αχυροκαλυβες ο Αγιωτατος ΑΡΤΕΜΙΟΣ, τον οποιο εσεις κατακρινατε και διαπομπευσατε ως σχισματικο, κατα την Τελεβαντια θεωρια.
Ομως ξεχασατε οτι εδω και μονον εδω μεσα υπαρχει ο ΕΝΟΙΚΟΣ Κυριος Ιησους Χριστος. 
Επομενως αλλοι ειναι οι λογοι, απλουστατα δεν πιστευετε στην Ιερα Αποτειχισι, αλλα σε μια ερμαφροδιτη Αποτειχισι, μηδαμινης και αναποτελεσματικης αξιας, παρανοϊκης αποτειχισης, της γνωστης Τελεβαντιας.
Οι Αγιοι Πατερες, σεβαστε π. Θεοδωρε,  διεκοπταν ΑΜΕΣΑ καθε σχεσι με τους Αιρετικους.  
Εσεις ομως, οπως και αυτοαποκαλυπτεσθε απο τα λεγομενα σας, θα συνεχισετε να εχετε κοινωνια και επικοινωνια και συγκοινωνια με τους Αιρετικους ή με τους κοινωνουντας με τους Αιρετικους.
Θα συνεκλησιαζεσθε μαζι τους, θα τους διαφημιζετε σαν ορθοδοξους, θα δημοσιευετε τις ομιλιες τους και τα κηρυγματα τους, οπως κανει ηδη ο πατηρ Μανωλης, που ενω αποτειχιστηκε απο τους Οικουμενιστες, μετανοιωσε και συνεχιζει την κοινωνια με αυτους, λειτουργειται στους ναους τους και απο την αλλη μερια παριστανει και τον Αποτειχισμενο.
Οντως ζουμε τραγελαφικες καταστασεις.
Επομενως δεν ειναι αιτια η ελειψι ναων, ΟΠΩΣ ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΑ ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΘΕ, ριχνοντας σταχτη στα ματια των πιστων, αλλα εσωτατη  πεποιθησι σας, οτι δεν φυγατε και δεν αποσκιρτησατε απο τους Αιρετικους, αλλα παραμενετε μαζι τους  αφου πιστευετε οτι η χαρις παραμενει σε αυτους και ανεπιφυλακτα καλειτε τα τεκνα σας να συνεχισουν να κοινωνουν και να λειτουργουνται μαζι τους. 
ΤΡΑΓΕΛΑΦΙΚΕΣ πραγματι καταστασεις και διδασκαλιες, πραγματικα παρανοϊκες και κυριολεκτικα βλακωδεις.
Δυστυχως για σας διδασκετε καινα δαιμονια και μαλιστα σημερα που ο λαος τα εχει ολα μεσα του ομιχλωδη και συγκεχυμενα. 
 Ομως ακομα ειναι καλυτερα που κανατε οσα κανατε σημερα για να ξεκαθαριση η ...ηρα απο το σιταρι, οι Αποτειχισμενοι απο τους Ψευτοαποτειχισμενους, η μπασταρδεμενη αποτειχισι, απο την κανονικη Αποτειχισι.
Ναστε βεβαιοι οτι ο χριστιανικος λαος, ο νουνεχης λαος, ο ορθοδοξος ο λαος, που ακουει και πειθαρχει στους Αγιους Του Θεου και οχι στους σημερινους κακοδοξους μεταπατερες ή υποταγμενους και προσκυνημενους  γερονταδες, δεν θα σας ακολουθηση αλλα θα σας αποδοκιμαση για την απατη που εξυφανατε και επιχειρησατε να την επιβαλλετε δολιως και υπουλως και εις ημας και εις τους αλλους.
To ιστολόγιο πατερική παράδοση είπε:
  Ὡς πρὸς τὰ διαδικαστικὰ θὰ ἀπαντήσουν (πιστεύουμε) οἱ Ἁγιορεῖτες. Ἐμεῖς θὰ ἀπαντήσουμε στὴν φοβερὴ διαστροφὴ τῆς ἁγιοπατερικῆς μας Παραδόσεως ἀπὸ τὸν π. Θεόδωρο καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ.
    Ἡ ὁμιλία του δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο, παρὰ συνειδητὴ διαστροφή. 
  Διαστροφὴ τῶν περὶ «Ἀκριβείας» καὶ «Οἰκονομίας»! (Οἰκονομία στὰ τῆς Πίστεως χωρεῖ, π. Θεόδωρε; Οἰκονομία π.χ. περὶ τῶν θεμάτων τοῦ γάμου, ἔκαναν καὶ στήν ...Κολυμπάριο Σύνοδο! Κι ὅμως τὴν κατέκρινες!).
   Διαστροφὴ τῆς  ἱστορίας καὶ τῆς στάσεως τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου καὶ ἀσέβεια στοὺς ἀγῶνες καὶ τοὺς διωγμοὺς ποὺ ὑπέστη ὁ Ἅγιος!
  Διαστροφή, ἀκόμα, καὶ τῶν ὅσων εἶπαν οἱ Ἁγιορεῖτες -περὶ ἀκυρότητος μὴ τῶν μυστηρίων- στὴν Ἡμερίδα τοῦ  Ὡραιοκάστρου.
   Εὐτυχῶς τὸ Ὡραιόκαστρο δὲν μολύνθηκε ἀπὸ τὶς Τελεβάντιες «ἀσχήμιες» τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, ἀλλὰ θὰ μνημονεύονται οἱ ἀποφάσεις του, ὡσὰν ἑνὸς κάστρου τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ διέσωσε τὴν Ἁγιοπατερικῆς μας Παράδοση, παρὰ τὶς ὅποιες ἀνθρώπινες ἀτέλειες ἐπισημάνθηκαν.
   "Οὐρά", λοιπόν, τοῦ Τελεβάντου, π. Θεόδωρε! Ποιός περίμενε τέτοια πτώση! Τέτοια διαστροφή! Ὁ διδάσκων περὶ «ἀκοινωνησίας», κοινωνεῖς;Το ιστολόγιο ο παιδαγωγός είπε:
Οι ιερωμένοι (π.Θεόδωρος Ζήσης, π.Νικόλαος Μανώλης κλπ) πιστεύουμε ότι αποφάσισαν να εφαρμόσουν μια δική τους αποτείχιση
οι ίδιοι να μην μνημονεύουν τον μητροπολίτη Άνθιμο, αλλά ταυτόχρονα τόσο οι ίδιοι όσο και τα πνευματικά τους παιδιά να "λειτουργούνται" κανονικά στους ναούς όπου μνημονεύεται.
Μα τότε ποια διακοπή μνημόνευσης εφαρμόζουν;

Αυτονόητο ήταν οι αγιορείτες πατέρες να μην δεχθούν μια τέτοια άποψη ως "διδασκαλία" στην ημερίδα (στα συμπεράσματα της).
Διευκρινίζουμε ότι άλλο ένας πνευματικός για λόγους οικονομίας να επιτρέπει σε έναν πιστό κάτι (αναλαμβάνοντας προσωπικά ο ίδιος ως πνευματικός την ευθύνη γι αυτό), 
και άλλο να γίνεται η "οικονομία" κανόνας.

Η προτροπή τους να πηγαίνουν οι πιστοί σε "ευλαβείς" κληρικούς (που όμως συνεχίζουν να μνημονεύουν) είναι τουλάχιστον φαιδρή.. και σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζει την "διακοπή μνημόνευσης" και δεν "αποτειχίζει" το σώμα της εκκλησίας από τους αιρετικούς. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με όσα έκαναν οι Άγιοι Πατέρες μας προς τους αιρετικούς επισκόπους και Πατριάρχες.

(αποτειχίζω= δημιουργώ τοίχο προστασίας, μέσα στην μάντρα=εκκλησία,  για να προστατευθώ από τον μολυσμό της αίρεσης. 
Αφού στην εκκλησία μας η αίρεση σχετίζεται από τον επίσκοπο που μνημονεύεις (θεωρείται ότι έχεις την ίδια πίστη με αυτόν), τότε φυσικά οφείλεις να διακόψεις κάθε μνημόνευση του αιρετικού επισκόπου σου).
Από το ιστολόγιο κατάνυξις
ΣΕΒΑΣΤΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΣΑΣ ! ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ! ΟΤΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΕΝ ΦΑΣΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΚΟΥΜΕ . ΠΑΤΕΡΑ ΘΕΟΔΩΡΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΟΛΙΕΣ ΣΑΣ ΜΑΘΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΣΑΣ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΤΕ ΟΤΙ ΣΚΕΦΤΟΜΕ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ . ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟ ΣΚΕΦΤΟΜΟΥΝ ΜΕ ΠΗΡΕ ΜΙΑ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΕΔΩ ΠΑΤΕΡΑ ΘΕΟΔΩΡΕ ΝΑ ΕΡΧΕΣΤΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΤΕ. ΤΩΡΑ ΤΟ ΓΥΡΙΖΕΤΕ. ΜΑΣ ΜΠΕΡΔΕΥΕΤΑΙ ΠΟΛΛΗ. ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΤΗΡ ΦΩΤΙΟΣ Ποῖος νὰ συγκαλέσῃ Πανορθόδοξον Σύνοδον ἥτις θὰ καταδικάσῃ τὸν οἰκουμενισμόν; Ὁ Βασιλεύς; Δὲν εἶναι εἰς τὸν θρόνον του. Οἱ ἀντι-οἰκουμενισταὶ ἀρχιερεῖς; Ἔχουν τὸ θάρρος καὶ τὴν δύναμιν; Καὶ ὣς πότε πρέπει νὰ περιμένωμε οἱ πιστοί γιὰ νὰ συγκληθῇ ἡ Σύνοδος; Ἀνθρωπίνως, θεωρεῖτε ὅτι θὰ γείνῃ τοῦτο συντόμως, ἅγιοι πατέρες;

· 
Να με συγχωράτε τον αγράμματο, αλλά έχει κανείς να μου λύσει μια απορία που μου δημιουργήθηκε;

Σε πρόσφατο σχόλιο ο πατέρας Νικόλαος είπε, ότι οι λόγοι που απέχουν από την ημερίδα «είναι θεολογικοί και πάρα πολύ σοβαροί που έχουν σχέση με την σωτηριολογία»!!! Μάλιστα στο ίδιο σχόλιο λέει: «Ευχαριστούμε τον Θεό που μας προ φύλαξε από το να παραστούμε από την ημερίδα»! Και στο 2ο λεπτό του βίντεο, ακούμε ότι οι λόγοι ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΙ!!!

ΥΓ. Όποιος επιθυμεί να μάθει περισσότερες ασυνέπειες (εννοώ πολύ περισσότερες), είμαι πρόθυμος να απαντήσω.
Απο το ιστολόγιο  ο παιδαγωγός


Εφφαθά είπε...
Αναμένωμεν την διάψευσην των αγιορειτών περί μη τηρήσεως συμφωνίας όποια κι αν ήτο αυτή. Αν δεν διαψεύσουν όσα είπαν οι πατέρες τότε όντως αθέτησαν την μεταξύ των συμφωνία. Το αν διαφωνούμε ή όχι με την συμφωνία είναι άλλο ζήτημα.

Ημείς πάντως διαβλέπωμεν τάσεις εξουσίας εξ αμφοτέρων των μερίδων και αυτές θεωρούμε ως αιτία της ας πούμε διασπάσεως.

Διαβάσαμε εις την σύντομην ανακοίνωσην του π. Νικολάου ότι οι λόγοι είναι σωτηριολογικοί, αλλά ακούσαμε εις την αρχήν του βίντεο των πατέρων, τον π. Θεόδωρο να λέει ότι δεν είναι ουσιαστικοί οι λόγοι που δεν συμμετείχαν.

Επίσης ο π. Ευστράτιος ο Λαυρεώτης γέρων του π. Σάββα είχε επικοινωνήσει με τον π. Θεόδωρο όπως ο ίδιος λέγει εις το βίντεο, άρα ο π. Σάββας έχει σχέσεις με τον γέροντα του παρ' όλο που ούτος δεν έχει αποτειχισθεί και μνημονεύει εις την Λαύραν τον Βαρθολομαίο.

Τελικώς μήπως οι Έλληνες δια άλλην μίαν φοράν έδειξαν το DNA τους δημιουργώντας ο καθείς την δική του ομάδα; Αφού για οικονομίες ομίλησαν και οι μεν και οι δε, και ξεκαθάρισαν όλοι ότι η οικονομία δεν είναι νόμος.

Αιτία η γλυκιά εξουσία, αφορμή η διάφορη διατύπωσις των ιδίων πραγμάτων. Ας μας συγχωρέσουν όσοι αισθάνοτναι αδικημένοι από την άποψη μας. Ζητούμε ταπεινώς συγγνώμη.  
Ο μόνος λόγος που επικαλούνται στο βίντεο οι 5 πατέρες που ΔΕΝ συμμετείχαν, είναι το "που θα εκκλησιάζεται ο κόσμος μας".

Μάλιστα ένας από αυτούς προκάλεσε: "δείξτε μας έναν ναό μέσα στον νομό θεσσαλονίκης, σε απόσταση μέχρι 1 ώρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης".

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Υπάρχουν ήδη 2 ναοί που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της αποτείχισης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης :
1) Στον Τρίλοφο (λειτουργεί ο π.Γεώργιος Αγγελακάκης)
2) παρεκκλήσιο στην Σουρωτή (λειτουργείται μόνον 1 φορά το μήνα, κάποιο Σάββατο από τον π.Ευθύμιο Τρικαμηνά, τις Κυριακές κλπ ΔΕΝ λειτουργείται)
Συνεπώς ΝΑΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. Δεν το ξέρατε;

Φυσικά και το ήξεραν. Γιατί λοιπόν ψεύδονται;;;
(όταν υποδείξαμε τους 2 ναούς στο Κατάνυξις, στα σχόλια του βίντεο, στις 9:30 πμ σήμερα, μας έσβησαν το σχόλιο! μιλάμε για ήθος ...)

2) ο ίδιος ο π.Θεόδωρος Ζήσης έλεγε (σε πρόσφατο βίντεο) στους πιστούς ότι υπάρχει μοναστήρι στον νομό Θεσσαλονίκης όπου θα μπορούν να πηγαίνουν και να εκκλησιάζονται, όπου ΔΕΝ θα μνημονεύουν.
Γιατί λοιπόν ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ;;; ότι δεν υπάρχουν ναοί και που θα πηγαίνει ο κόσμος τους;


Πολύ απλά: για να δικαιολογήσουν την ατολμία τους. Έχουν μάθει να κάνουν ένα βήμα και να ακούνε χιλιάδες χειροκροτήματα. Αν δεν τα ακούσουν, σκιάζονται και γυρνάνε πίσω το πόδι τους.


Το θλιβερό είναι ότι δημιούργησαν η ίδια την δικιά τους θεωρία αποτείχισης ... και "τίκτουν και παρθενεούουν"

Αλλά για ποια αποτείχιση (=διακοπή μνημόνευσης) μιλάμε;

Ο π.Νικόλαος Μανώλης μετά την εξαγγελία του, ΟΥΔΕΠΟΤΕ -φανερά τουλάχιστον- λειτούργησε, για να διακόψει το μνημόσυνο. Υπάκουσε στις ποινές του Άνθιμου.

Ο π.Θεόδωρος Ζήσης -μετά την μία και μοναδική φορά που διέκοψε το μνημόσυνο, την Κυριακή της Ορθοδοξίας- έπαψε να πηγαίνει στον Άγιο Αντώνιο (υπακούοντας και αυτός στον Άνθιμο) και επίσης συνεχίζει κι αυτός να "λειτουργείται" σε ναούς όπου συνεχίζουν να μνημονεύουν.
Ποια αποτείχιση ισχυρίζονται ότι έκαναν τελικά;;; Στα λόγια;
Για τα βίντεο και τα χειροκροτήματα μια χαρά είναι.


Όσο για τα τσιράκια του Πειραιώς, που εμφανίστηκαν δίπλα τους, μάλιστα ήταν και ομιλητής ο ένας (ο οποίος συνεχίζει να μνημονεύει τον Πειραιώς, που αποδέχθηκε την Σύνοδο της Κρήτης και συνεχώς ανταλλάσσει επισκέψεις με Μεσσηνίας, Βόλου, Αλεξανδρουπόλεως κλπ, και που πρόσφατα έστειλε και δώρο στον πατριάρχη Βαρθολοαμίο):
Ο επίσκοπος που μνημονεύεις, εκκλησιαστικά εκφράζει την πίστη σου, τι πιστεύεις. Αποδέχονται λοιπόν την ψευδοΣύνοδο της Κρήτης μέσω του επισκόπου τους και ταυτόχρονα παριστάνουν και τους αγωνιστές στις εκδηλώσεις;


Οι άνθρωποι τρέμουν. Τρέμουν μην τους πούνε "σχισματικούς" οι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ. Ασχολούνται με τα νομικά επιχειρήματα και προσπαθούν να διασφαλισούν νομικά και αδιαφορούν για την παράδοση των Αγίων.


2 τελευταίες λέξεις:
ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ που παριστάνετε και τους αγωνιστές (βέβαια όταν έχεις άλλους 10.000 παπάδες επαγγελματίες που δεν βγάζουν ούτε μιλιά, αυτοί φαίνονται ως ομολογητές). Όταν όμως στέλνουν τα πνευματικοπαίδια τους βορά στους λύκους, τότε για εμάς δεν αξίζουν καμίας τιμής.


Εμείς δεν χρειαζόμαστε "στρατηγούς". Οι στρατηγοί αναδεικνύονται την ώρα της μάχης. Και μάχες εδώ και πολλά χρόνια δεν δόθηκαν. Χαρτοπόλεμος ... άφθονος.

Από το ιστολόγιο ορθόδοξη φωνή
+ΙΓΖ   είπε:         
Οι Μεγάλοι Πατέρες και Ιεράρχες έμειναν στην ιστορία επειδή πήραν ορθόδοξες αποφάσεις.
Κόβω μνημόσυνο σημαίνει: δεν σε αναγνωρίζω εφεξής ως ορθόδοξο επίσκοπο,και προστατεύω τα πρόβατα που μου εμπιστεύθηκε ο Θεός ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
Η εκκλησιολογία και με τον Χριστό και με τον Διάβολο είναι ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ είναι ΔΕΙΛΙΑ είναι για εσωτερική κατανάλωση και για να δουλευόμαστε μεταξύ μας.

Η ορθοδοξία έχει κόστος κύριοι αδελφοί και Πατέρες.
Τι σου στοίχησε η ορθοδοξία;
Τι σου στοίχησε ο αγώνας;
Ποιο είναι το κόστος;;;
ΠΑΤΕΡ, ΜΕ ΟΛΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΣΟΥ, ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΣ ΓΙΑΤΙ ΕΝΩ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙΣ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΓΑΘΩΝΑ Ή ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ , ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΥΕΙ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ,   ΔΕΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙΣ   ΑΝΘΙΜΟ  ΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ;

ΔΥΟΙΝ ΘΑΤΕΡΟΝ. Ή ΑΓΑΘΩΝ ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ ΜΝΗΜΟΝΕΥΩΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ Ή ΑΓΑΘΩΝ ΟΥΚ ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ, ΟΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ.  

ΕΧΕΙΣ ΠΑΤΕΡ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ; ΑΝΑΜΕΝΩ ΕΙΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΝ ΜΟΥ. 
Σ.σ. Έχω την εντύπωση ότι θα αναμένεις πολύ.....


Ο  telemaxos doumanis άφησε ένα σχόλιο για την ανάρτησή σας "Του αδελφού μας Ιουστίνου : ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Α...":

Ψεύδονται και παραπλανούν τον λαό όσοι κληρικοί του νέου ημερολογίου λένε ακόμη ότι η εκκλησία της Ελλάδος και των πατριαρχείων είναι Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !! Ψεύδονται ενσυνείδητα και κρατούν τον λαό στο στόμα του αντίχριστου οικουμενισμού ο οποίος έχει αλώσει εδώ και 90 χρόνια τις λεγόμενες ορθόδοξες εκκλησίες, ψεύδονται και οδηγούν τον λαό στον όλεθρο της παν θρησκείας. Ψεύδονται δηλώνοντας ότι θα συγκληθεί ορθόδοξη σύνοδος για να καταδικάσει τον οικουμενισμό !! Από ποιους θα συγκληθεί η σύνοδος ?? Από τα όργανα του άθεου οικουμενισμού ? Κατηγορούν τους Γ.Ο.Χ. ως σχισματικούς ! μα οι Γ.Ο.Χ. δεν έκαναν τίποτε περισσότερο η λιγότερο από αυτό που ορίζει η Πατερική Παράδοση, δεν άλλαξαν τίποτα, δεν πρόσθεσαν ή αφαίρεσαν τίποτα από όσα μας έχει παραδώσει η ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ! ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ, ΤΟΝ  ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ !! Διότι αυτό είναι η Εκκλησία το ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ !! και όχι οι μισθωτοί δημόσιοι υπάλληλοι της κρατικής οργάνωσης αυτοαποκαλούμενης ως εκκλησία ! Προσέχετε ἀπό τῶν ψευδοπροφητῶν και <>, οἵτινες ἔρχονται πρός ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες» (Ματθ. 7, 15).
Ο Εὐαγγελιστής Ἰωάννης προειδοποιεῖ : «Ἀγαπητοί, μή παντί πνεύματι πιστεύετε, ἀλλά δοκιμάζετε τά πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ὅτι πολλοί ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τόν κόσμον» (Α΄ Ἰωάν. 4, 1). Τό τέλος αὐτῶν, πού περιφρονοῦν τά ἅγια καί ἱερά τῆς πίστεώς μας, εἶναι ἡ ἀπώλεια (παράβ. Φιλιπ. 3, 19).
Ο οικουμενισμός είναι θρησκεία της αγάπης?? Ή ………… Ιστορία και ερωτήματα προς αντι-οικουμενιστάς !! Ιωαν. 8 ,32 καὶ γνώσεσθε...


https://xristianorthodoxipisti.blogspot.gr/2017/04/8-32.html
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις