ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ - ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ 3ου ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΥΤΟΥ....

Λὲει ὁ Κὺριος μὲ τὸ στὸμα τοῦ προφὴτου Ἠσαΐα στὸ α’ κεφ. στ. 

19,20: «19 καὶ ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε·» 

Ὁ Θεός μᾶς ἀφήνει ἐλεύθερους διότι ἐλευθερία σημαῖνει ἰσόθεον. Ὁ Θεὸς δὲν ἔχει ἄλλον πὰνω ἀπὸ τὸ κεφὰλι του καὶ κἀνει ὅτι θὲλει, καὶ αυτὴν τὴν ἐλευθερὶαν Του μᾶς χαρὶζει σὲ ἐμᾶς τοὺς θνητοὺς, γιὰ νὰ μᾶς κάνει Θεούς κατὰ χὰρην. 

20 «ἐὰν δὲ μὴ θέλητε, μηδὲ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται· τὸ γὰρ στόμα Κυρίου ἐλάλησε ταῦτα .» 

Εἶναι τόσο ἀπλό το νόημα, παρὰδειγμα , σὰν νἀ μᾶς λὲει ἥλιος στὰ μὰτια μας, εὰν θἐλετε νὰ ἔχετε τὰ μὰτια σας ανοιχτὰ, θα προχωρᾶτε χωρὶς νὰ σκοντὰφτετε καὶ πὲφτεται , ἐὰν ὄχι τὸτε σὲ κὰθε σας βῆμα θὰ σκοντὰφτετε και θα σκοτὼνεστε, τὸσο ἀπλὸ εἶναι, ἀλλὰ ὁ ἀνθρωπος ἐμωρὰνθη καὶ δὲν καταλαβαὶνει, δυστυχῶς. 


Στὶς Παροιμὶες Σολομῶντος α. κεφ. στιχ. 24, 33 : 

24 ἐπειδὴ ἐκάλουν καὶ οὐχ ὑπηκούσατε καὶ ἐξέτεινα λόγους καὶ οὐ προσείχετε, 25 ἀλλὰ ἀκύρους ἐποιεῖτε ἐμᾶς βουλάς, τοῖς δὲ ἐμοῖς ἐλέγχοις οὐ προσείχετε, 26 τοιγαροῦν κἀγὼ τῇ ὑμετέρᾳ ἀπωλείᾳ ἐπιγελάσομαι, καταχαροῦμαι δὲ ἡνίκα ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος

Σᾶς φωνὰζω, σὰς καλῶ καὶ δὲν μὲ προσὲχετε, τὼρα Εγὼ στὴν ἰδικὴν σας ἀπὼλεια επιγελὰσσομαι , καὶ θὰ χαρῶ στὸ κακὸ ποὺ θὰ πὰθετε. Διὀτι ὅπως ὀ γονἐας φωνὰζει στὸ παιδὶ του νὰ προςὲξει διὸτι ἐκεῖ ἔχει λὰσπες καὶ αυτὸ δὲν τὸν ακοὺει, καὶ κατὸτιν λὸγω τῆς παρακοὴς του, πὲφτει , τὸτε τοῦ λὲει καλὰ νὰ πὰθεις, διὸτι δὲν ἄκουσες τὸν λὸγον μου. Ὁ λὸγος εἶναι τὸ εἶναι. 

27 καὶ ὡς ἂν ἀφίκηται ὑμῖν ἄφνω θόρυβος, ἡ δὲ καταστροφὴ ὁμοίως καταιγίδι παρῇ, καὶ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν θλῖψις καὶ πολιορκία ἢ ὅταν ἔρχηται ὑμῖν ὄλεθρος.28 ἔσται γὰρ ὅταν ἐπικαλέσησθέ με, ἐγὼ δὲ οὐκ εἰσακούσομαι ὑμῶν· ζητήσουσί με κακοί, καὶ οὐχ εὑρήσουσιν· 29 ἐμίσησαν γὰρ σοφίαν, τὸν δὲ λόγον τοῦ Κυρίου οὐ προείλαντο

Ξαφνικὰ θὰ ἔρθη τὸ κακὸ, διὸτι δὲν μὲ ἀκοῦτε

Θὰ φωνὰζετε καὶ δὲν θὰ σᾶς ἀκοὺω, διὸτι ἐμὶσησαν οἱ ἄνθρωποι τὴν σοφὶαν τοῦ Θεοῦ διὰ νὰ φωτισθοῦνε γιὰ νὰ βλὲπουνε τὴν αἰωνειὸτητα, ὅπως ὁ μαθητὴς μὲ τὰ λὸγια τοῦ δασκὰλου βλὲπει τὴν γὴν ὅλὸκληρη καὶ ξὲρει ποὺ βαδὶζει. Τὸν λὸγον τοῦ Κυρὶου δὲν τὸν βὰζουμε μπροστὰ μας, ἀλλὰ βὰζουμε τὴν λογικὴν μας. Δηλαδὴ αντὶ νὰ βὰζουμε τὸ ραδιὸφωνο γιὰ νὰ ἀκοῦμε εἰδὴσεις, βὰζουμε το κασσετὸφωνο, διὸτι το μὲν ραδιὸφωνο συμβολὶζει τὴν πὶστην μας - ἕνας σταθμὸς , γιὰ ὅλα τὰ ραδιὸφωνα καὶ ἕνας λὸγος γιὰ ὅλες τὶς λογικὲς μας - ἐνῶ τὸ κασσετὸφωνο συμβολὶζει τὴν λογικὴ μας – κὰθε ἄνθρωπος μὲ διαφορετικὸ λὸγο. 

30 οὐδὲ ἤθελον ἐμαῖς προσέχειν βουλαῖς, ἐμυκτήριζον δὲ ἐμοὺς ἐλέγχους. 

Δὲν θὲλουμε νὰ προσἐχουμε τὸ θὲλημα, καἰ τὶς βουλὲς Τοῦ Κυρὶου, κοροϊδεὺουν ἀκὸμα καὶ τὸν νὸμον τοῦ Θεοῦ, δυστυχῶς. 

31 τοιγαροῦν ἔδονται τῆς ἑαυτῶν ὁδοῦ τοὺς καρποὺς καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσεβείας πλησθήσονται· 

για αυτὸ τὼρα θὰ θερὶσουν τοὺς καρποὺς τῆς ἀσεβεὶας των. 

32 ἀνθ᾿ ὧν γὰρ ἠδίκουν νηπίους, φονευθήσονται, καὶ ἐξετασμὸς ἀσεβεῖς ὀλεῖ. 

Διὸτι φονεὺουν τὰ νὴπια, καὶ δυστυχῶς στὴν ἐποχὴ μας τὸ κακὸ εἶναι τὸσο μεγὰλο, ποὺ ξεπερνὰει ὰκὸμα κὰι τὸν πυρινικὸν πὀλεμον, διὸτι μὸνο στὴν Ἑλλὰδα ἀνεπὶσημα (ὲπἰσημα ἵσως τριπλὰσια ! ) φονεὐονται μὸνο μὲ ἐκτρὼσεις 400.000 νὴπια καὶ πετιοῦνται στὸν ὑπὸνομο ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς “πολιτισμὲνους”. Καὶ ἔτσι ὁ Κὺριος μας ἀναλαμβὰνει νὰ τα ὕπερασπιθεῖ ὅπως μὲ τὸν Ἄβελ ἐρὼτησε τὸν Κὰϊν “Κὰϊν ποὺ εἶναι ταὸ αἵμα τοῦ ἄδελφοῦ σου. “, καὶ συνεχὶζει, 

33 ὁ δὲ ἐμοῦ ἀκούων κατασκηνώσει ἐπ᾿ ἐλπίδι καὶ ἡσυχάσει ἀφόβως ἀπὸ παντὸς κακοῦ. 

Ὁ ἀνθρωπος ποὺ ἀκοὺει τὸν Θεὸν δὲν φοβᾶτε τῖποτα στὸν κὸσμο, ὅπως καὶ τὸ ὑπὰκουο παιδὶ, δὲν φοβᾶται τὶποτα διὸτι τὸ πνεῦμα του φωτὶζεται καὶ βλὲπει ὁ νοὺς του τὰ πὰντα προνοεῖ τὰ πὰντα. Ὁ λὸγος τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ φῶς ποὺ φωτὶζει κὰθε ἄνθρωπο καὶ ὁ λὸγος αὐτὸς μπαὶνει στὴν καρδιὰ μας καὶ λὲγεται συνεὶδηση ὅπως ὁ ἥλιος μπαὶνει στὰ μὰτια μας, ὁ ἠχος στὰ αὑτιὰ μας, καὶ ὁ ἀἐρας στὰ πνευμὸνια μας. ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς μπαὶνει αὐθὸρμητα στὴν καρδιὰ μας, ἄλλὰ δυστυχῶς Τὸν διὼξαμε ἀπὸ τὴν καρδιὰ μας καὶ βὰλαμε τὸ ἐγὼ μας , τὴν λογικὴν μας με ἄποτὲλεσμα νὰ ὀδηγοὺμεθα ἀπὸ τὶς ἐπιθυμὶες μας (ἀδυναμὶες μας) στὸ σκοτὰδι. Κὰθε μας ἐπιθυμὶα μας, μᾶς δεὶχνει τὴν ἀδυναμὶα μας, γιαυτὸ γὶναμε τὸσο αδὺναμοι , ποὺ θὰ γὶνουμε συντρὶμια μὲσω τοῦ πυρινικοῦ πολὲμου.     Ἐπὶλογος του μακαριστού Ιερομονάχου Χριστόδουλου...

Ἄλλἀ γιὰ νὰ μὴν ἀκοὺει ὁ ἄνθρωπος τὸν λὸγον τοῦ Κυρὶου ποὺ εἶναι τὸ φῶς τὸ πραγματικὸ καὶ βλὲπει ὁ ἅνθρωπος, καὶ ἐπειδἠ ἡ ἀνθρωπὀτης βαδἰζει χωρἰς τὀν λὀγον τοῦ Κυρὶου θὰ αὑτοκαταστραφοῦμε

Διὸτι ἡ ἀπουσὶα τοῦ πνεὺματος δημιουργεῖ τὸν πὀλεμον γιὰ παρὰδειγμα χωρὶς τὴν τὲχνη τοῦ ὠρολογὰ το ρολὸϊ θὰ τὸ καταστρεψης. 

Ὁ λὸγος τοῦ Κυρὶου εἶναι ζωὴ “’ο ἀκοῦων ταὸν λὸγον μου ἔχει ζωὴν αἰὼνειον καὶ εἴς κρὶσιν οὕκ ἔρχεται …” . Γιαυτὸ ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρὼπου δὲν εἶναι ἡ ὑλη ἀλλὰ ὁ τὺπος, ἡ σὰρκα συμβολιζει τὴν γὴν καὶ ἡ γῆ τὸν Θεὸν, ἡ ψυχὴ εἶναι ἀὸρατη καὶ ὁ Θεὸς εἶναι ἀὸρατος ἡ γῆ εἶναι χῶμα νερὸ καὶ ἀὲρας , ὁ Θεὸς εἶναι Πατὴρ Ὑιὸς καὶ Ἅγιο Πνεῦμα

Ἡ σὰρκα ἐργὰζεται (γῆ καὶ ἔργο , γεωργῶ) καὶ ἡ ψυχὴ μὲ τὸν Θεὸν Θεολογῶ , ἀπὸ τὴν γεωργὶα βγὲνουν καρποὶ γιὰ ταὴν σὰρκα ἀπὸ τὴν θεολογὶα βγὲνουν τὰ νοὴματα καὶ μεγαλὼνει τὸ πνεῦμα, ὅτι κὰνει τὸ παιδὶ στὸ σχολεῖο μὲ τὸ χαρτὶ καὶ τὸ μελὰνι νὰ γεμὶσει ταὸ μυαλὸ του ταὲχνη ,κὰνουμε καὶ εμεῖς μὲ τὸ χῶμα καὶ τὸ νερὸ γιὰ νὰ γεμὶση ἡ ψυχὴ μας μὲ ἅγιον πνεῦμα. ἑμεῖς χὰσαμε ταὸ πνεῦμα ταὸ ἅγιον καὶ ἄδικα φοιτοῦμε στὸ σχολεῖο τὴς γῆς , δυστιχῶς, καὶ ἄντὶ νὰ βγοῦμε ἅγιοι βγὲνουμε τοὺβλα, καὶ κοὺτσουρα, σκοτεινὰ δαιμὸνια,πνεὺματα ἄκὰθαρτα καὶ αλληλοτρωγὸμεθα στὸ πρὸσωπο τῆς γῆς. 

Τὰ λὸγια αὐτὰ ποὺ λὲει ὁ Κὺριος μας πρὲπει νὰ τὰ φωνὰζουν οἱ πὰντες καὶ να τὰ διαβὰζουμε οἱ πὰντες, αλλἀ σκουπιδοτενεκὲ ἔχουν ὅλα τὰ σπὶτιὰ μας, μὸνο Ἁγὶα Γραφὴ δὲν ἕχουνε, καὶ ἔτσι τὸν Θεὸν τὸν ἔχουμε πετὰξει πὶσω ἀπὸ τὰ σκουπὶδια ακὸμα, γιαυτὸ θὰ μᾶς κὰνουν ὅλους ἐμᾶς σκουπὶδια , ὅπως ἀκοὺσαμε, καὶ θὰ γεμὶσει ἡ γῆ πτὼματα καὶ θὰ βρωμὶσουμε ἐπὰνω στὴν γῆ. 

Ἅς προσπαθὴσουμε ἀδὲλφοι μου καὶ ἅς μετανοὴσουμε μὲ ὅλη μας τὴν ψυχὴν , γιατὶ τὰ λὸγια αὐτὰ δὲν τὰ λὲγω ἔγὼ ἤ εσεῖς , ἀλλὰ ὁ Θεὸς, καὶ ὅπως εἶπα πρὶν ἔπρεπε τὰ λὸγια αὐτὰ νὰ τὰ φωνὰζουν ἀπὸ δορυφὸρους νὰ τὰ ἀκοὺει ὅλη ἡ γῆ , καὶ οἱ Ἀραπὰδες, οἱ εἰδωλολὰτρες , καὶ νὰ ἔχουμε βὰλει στὰχτη στὰ κεφὰλια μας καὶ νὰ μετανοοῦμε.

Ἄλλἀ οὗτε Πρωθυπουργοἰ, οὗτε Πατριὰρχες οὗτε Ἀρχιεπὶσκοποι οὗτε Δεσποτἀδες καὶ Παπὰδες ἔχουν σκοτἀδι ἄγνοια , γιατὶ δὲν τοὺς αφὴνει ὁ διὰβολος νὰ ανὰψει τὸ φῶς να δοῦμε τὸν γκρεμὸ ποὺ εἴμαστε ἔτοιμοι νὰ πὲσουμε μὲσα στὸ χὰος. Ὅλα τὰ ἄλλα εῑναι ἕνα μηδὲν ὅτι καὶ νὰ κὰνουμε ἔχουν ὅταν δὲν βλὲπουμε τὸ χὰος μπροστὰ μας. 

Γιαυτὸ εὔχομαι μὲ ὅλη μου τὴν ψυχὴ νὰ μετανοὴσουμε καὶ να μεταβιβὰσουμε τὰ λὸγια αὐτὰ τοῦ Κυρὶου καὶ σὲ ἄλλους ὅσο τα
τὸ δυνατὸν γρηγορὸτερο γιὰ νὰ προλὰβουμε διὸτι τὸ κακὸ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴν πὸρτα μας, να προλὰβουμε νὰ μετανοὴσουμε νὰ κλαὺσουμε για τὶς αμαρτὶες μας γιὰ νὰ μᾶς βρεῖ ὁ καλὸς Θεὸς σὲ ὥρα καλἠ, διὸτι ταὸ κακὸ θὰ ἐρθη γρὴγορα καὶ κανεὶς δὲν τὰ φωνὰζει , εἶναι ἀναπὸφευκτο. “Ὁ ουρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεὺσετε οἱ δὲ λὸγοι μου οὔ παπὲλθουσι”, θὰ γὶνουν ὅλα καὶ “ὅποιος προσθὲσει ἄ αφαιρὲσει μὶα κερὲα , ανὰθεμα ἔστω “ ποιὸς ἀμφιβὰλει τὰ λὸγια τοῦ Κυρὶου “Πᾶς ἀνθρωπος ψεὺστης”, ὁ Θεὸς εἶναι `μὸνο αληθεὶς. 

Γιαυτὸ ἀς μὴν ἄκοῦμε κανὲναν συμαθητὴ μας ποὺ εἶναι οἱ συναθρὼποι μας ἀλλὰ μὸνο τὸν διδασκαλὸν μας Χριστὸν διὸτι αυτὸς εἶναι ἡ ἀλὴθεια καὶ σὲ αυτὸν μὸνο θὰ δὼσουμε λὸγον

Ο Θεὸς νὰ μᾶς φωτὶσει καὶ νὰ βλὲπουμε ὥς ἄνθρωποι καὶ ὄχι ὥς ζῶα, μὲ τὰ μὰτια καὶ τὴν γνὼση, διὸτι αὐτὸ εἶναι τὸ σκοτὰδι τῆς κολὰσεως. Εὔχομαι ὁ καλὸς Θεὸς νὰ εῑναι μαζὶ μας καὶ νὰ μας φωτὶζει σὲ κὰθε βῆμα τῆς ζωῆς μας. ἀμὴν. 

πηγη Νεα Εποχή

Σχόλια