Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Δεν ξεχνώ τους Νενέκους του χθες και του σήμερα


123456«…Εγώ λέω ότι ο Ελληνικός Λαός -όπως και κάθε Λαός- είναι υπεύθυνος για την Ιστορία του, συνεπώς, είναι υπεύθυνος και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα…»
Κορνήλιος Καστοριάδης – («είμαστε υπεύθυνοι για την ιστορία μας», συνέντευξη στην Τέτα Παπαδοπούλου, εκδόσεις Πόλις,2000).
[…] Ο δε Νενέκος πριν πέση εις τούτο το ασυγχώρητον έγκλημα, ήτο ένας εκ των γενναίων καπεταναίων των μερών εκείνων, αγαπούσε τον πόλεμο και από όλους αγαπάτο και ιδίως από τους προύχοντας διότι ήτο γνωστός κατά την γενομένη πολιορκία των Πατρών πολλάκις κατ’αυτής ανδραγαθήσας και κατ’αρχάς μετά του Γενναίου Κολοκοτρώνη επήγεν εις την Ρούμελην και κατόπιν με τον Ανδρέαν Ζαϊμην επήγεν εις Μεσολόγγι ωε και εις άλλας περιστάσεις ότι οι Πελοποννήσιοι επέρασαν και εβοήθησαν τους αδελφούς των Μεσολογγίτας. Διά δε την ανδρείαν την οποία έδειξε εις τας μάχας απέκτησεν υπόληψιν παλληκαριού και μεγάλην επιρροήν εις τους Αλβανούς των μερών εκείνων της επαρχίας Πατρών και έκτοτε πλέον έκαμεν έργο το προσκύνημα.

Οι δε Τούρκοι αφού είδαν αυτόν πιστόν τον εδέχθησαν τον εκολάκευσαν του έδωκαν χρήματα και άλλας πολλάς ωφελείας, του χάρισαν άλογα καλά υπεσχέθησαν γαίας και ασυδοσίαν προς αυτόν και εις όλην την γενεάν του κληρονομικώς.Ο δε Ιμβραήμ προσέτι επροκάλεσε και φερμάνι παρά του Σουλτάνου δια του οποίου ονομάσθη Μπέης-Νενέκος και τους έδωκε την άδειαν να πληρώνη χρήματα εις τους Ελληνας, όσοι ήθελαν να προσκυνήσουν δια να συγκροτήση τοιουτρόπως ίδιον σώμα στρατιωτών.
Τοιουτρόπως ο Νενέκος έμεινε πλέον με τα σωστά του Τούρκος και αρχηγός των Τουρκοπροσκυνημένων. Το δε προσκύνημα τούτο άρχισε και πρότερον αλλ’ ιδίως από της ελεύσεως του Ιμβραήμ εις την Πελοπόννησον διότι ως προείπαμεν οι Ελληνες δεν ημπόρεσαν να κάμουν τακτικήν πολιορκίαν των Πατρών οι δε προς τούτο διορισθέντες καπεταναίοι παρέλειπαν και δεν επεμελούντο να περιορίσουν ολίγον τους Τούρκους. Υστερα δε όταν ο Ιμβραήμ επήγεν εις Πάτρας και εκείθεν επέρασεν εις το Μεσολόγγι άρχισαν πλέον τα συμπεθεριά και εις το εξής Τούρκοι και Ελληνες ευκόλως ανακατώνοντο. Μάλιστα δε οι Τούρκοι είχαν πιάσει συμπατριώτας του Νενέκου και άλλους ακόμη και επειδή αυτός επηγενοέρχετο μέσα εις τας Πάτρας ελεύθερα οι συγχώριοί του και οι άλλοι αιχμάλωτοι τον αντάμωναν και τον παρεκξάλουν να μεσιτεύση εις τον Δελή Αχμέτ Πασάν να τους ελευθερώση και τους ελευθέρωσε.
1234
Οι δε ελευθερωθέντες ούτοι αιχμάλωτοι αφού επήγαν εις τα χωρίαν των γνωρίζοντας την ανάγκη την οποίαν οι Τούρκοι είχαν δια τα τρόφιμα και τα λοιπά χρειώδη του βίου και έχοντες το θάρρος και την συνήθεια με αυτούς άρχισαν να φέρουν εις Πάτρας, γάλα, αυγά, κότες, ξύλα και άλλα τοιαύτα τα οποία επώλουν εις μεγάλας τιμάς. Αφού δε αυτοί εγλυκάθησαν από το κέρδος και το πράγμα έγινε γνωστόν άρχισαν να πηγαίνουν περισσότεροι Ελληνες και τοιουτρόπως ένεκα της κακής αρχήθεν παρακινήσεως του κέρδους και της καλής από τους Τούρκους μεταχειρίσεως οι Ελληνες πλέον δεν ήθελαν να ακούσουν ούτε τους ανωτέρως των ούτε άλλον κανέναν μολονότι κανείς δεν ευρέθη εκ των επισήμων και φρονίμων Ελλήνων να τους προτρέψη και να τους εμποδίσει να γυρίσουν οπίσω εις τον Ελληνισμόν των.
Τόσον δε ούτοι ετυφλώθησαν από τα υλικά των συμφέροντα ώστε κατήντησαν να προδίδουν και τους άλλους αδελφούς των Ελληνας, πολύ δε το κακό προχώρησεν,το οποίο δεν περιωρίσθη απλά εως εδώ αλλά προέβησαν και εις άλλο χειρότερον διότι μεταχειρίσθησαν αυτούς τους Τούρκους δια να εκδικηθούν τους άλλους τους μη ομόφρονας γείτονάς των Ελληνας και τους αναγκάσουν ή να προσκυνήσουν και αυτοί ει δε μη να τους αφαιρέσουν την περιουσία των. Τοιουτρόπως δε έπαιρναν τους Τούρκους και νύκτα τους ωδήγουν εις τας οικίας των,άρπαζαν τα πράγματά των και έκαμναν ότι άλλο ήθελαν έκλεπταν τα άλογά των και τα άλλα ζώα των διότι ήσαν φύσει ζωοκλεπται τα οποία μετέφερον και επώλουν εις τους Τούρκους και ένεκα όλων τούτων των κακών διέδωκαν τον φόβο εις αυτούς […]
Απομνημονεύματα Φωτάκου (Χρυσανθόπουλος Φώτιος) -Υπασπιστής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.(Εκδόσεις Βεργίνα)
Δόξα και Τιμή στους Αδάμαστους και Ελεύθερους Ελληνες. Τους Πρόγονους που μας απελευθέρωσαν από τον Οθωμανικό ζυγό.
Η δουλειά όμως φαίνεται ότι έμεινε στη μέση και έχουμε ΟΛΟΙ ΧΡΕΟΣ να ξεμπερδεύουμε και με τους σύγχρονους Νενέκους μια και καλή…!
Οριστικά και Αμετάκλητα.
Χρόνια Πολλά Ελληνες. Χρόνια Πολλά στον απανταχού Ελληνισμό. Στον αδελφό Κυπριακό Λαό.
Στα ξαδέλφια μου και όλους τους Ελληνες στην Αυστραλία.Στην Αμερική, στην Γερμανία σε όλο τον κόσμο.
Ψηλά το κεφάλι.Μην φοβάστε τίποτα.
Και να μην ξεχάσετε τίποτα…
-Αμετανόητος / 25-03-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ πολύ μην γράφετε υβριστικά ή προβοκατόρικα σχόλια διότι θα διαγράφονται.