Πρώτη ομαδική χειροτονία διακονισσών στην Ορθόδοξη Εκκλησία!


Ἡ μετάφραση τοῦ γερμανικοῦ κειμένου προηγουμένης ἀναρτήσεως ἀπὸ τὸν Perseas Persiadis

Der orthodoxe Patriarch Theodors II. von Alexandrien
Reuters/Murad Sezer
Patriarch Theodoros II. von Alexandrien weihte am Sonntag sechs Frauen zu Diakoninnen

Afrika: Erste Diakoninnenweihe in orthodoxer Kirche

Der orthodoxe Patriarch von Alexandrien, Theodoros II., hat erstmals sechs Frauen zu Diakoninnen geweiht. Sie sollen vor allem in den Bereichen Erwachsenentaufe,....(ἐδῶ)

Ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος Β΄ Ἀλεξανδρείας χειροτόνησε τὴν Κυριακὴ ἕξι γυναῖκες διακόνους

 

Ἀφρική: Πρώτη χειροτονία διακονισσῶν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

Ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, Θεόδωρος Β΄, χειροτόνησε τὶς πρῶτες ἕξι γυναῖκες διακόνους.
Πρόκειται νὰ δραστηριοποιηθοῦν κυρίως στοὺς τομεῖς τοῦ βαπτίσματος ἐνηλίκων, τῆς προετοιμασίας τοῦ γάμου καὶ τῆς κατήχησης ὅπως ἀνέφερε τὸ Ἵδρυμα Pro Oriente τὴν Δευτέρα.
Ὁ Θεόδωρος Β΄, ὁ ὁποῖος εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία σὲ ὅλη τὴν ἀφρικανική ἤπειρο, χειροτόνησε τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν λειτουργία στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στὴν πόλη τῶν ὀρυχείων Kolwezi στὴν ἐπαρχία Κατάνγκα τοῦ Κονγκὸ τρεῖς κατηχήτριες καὶ τρεῖς μοναχές σὲ διακόνους (διακόνισσες).
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἀλεξάνδρειας ἀποφάσισε κατά τὴν συνεδρίασή της ἀπὸ  17 ἕως 19 Νοεμβρίου τὴν ἐπαναφορὰ τῶν διακονισσῶν καὶ μία ἐπισκοπικὴ Ἐπιτροπὴ "γιὰ νὰ ἐμβαθύνει στὸ θέμα" ποὺ εἰσάγεται. Συλλειτουργοῦντες τοῦ Πατριάρχη στὴν Kolwezi ἦταν οἱ μητροπολίτες Nικηφόρος (Κωνσταντίνου) ἀπὸ τὴν Κινσάσα, Innocent (Biakatonta) τῆς Μπουζουμπούρα καὶ Μελέτιος (Γρηγοριάτης) τοῦ Λουμπουμπάσι.

"Φρέσκο καὶ σημαντικὸ βῆμα"

Τὰ Ὀρθόδοξα ἰστολόγια ὑπενθύμισαν μετὰ τὴν χειροτονία στὴν Kolwezi ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τιμᾶ πολλὲς ἱερὲς διακόνους, ὅπως ἡ Ἁγία Τατιανή, ἡ Ἁγία Ὀλυμπιάδα καὶ ἡ Ἁγία Φοίβη. Στὶς ἀναρτήσεις, ὑπάρχουν ἀναφορὲς ὅτι ἡ χειροτονία στὴν Kolwezi εἶχε βασιστεῖ στὸν λειτουργικὸ θεσμὸ τῆς ὑποδιακονίας.
Ὁ Ὁμότιμος θεολόγος τῶν Ἀθηνῶν Εὐάγγελος Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀσχοληθεῖ ἀκαδημαϊκὰ γιὰ πολλὰ χρόνια μὲ τὶς ἱστορίες τῶν χειροτονιῶν διακονισσῶν, περιέγραψε τὴν ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας ὡς «φρέσκο καὶ σημαντικὸ βῆμα". Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἀλεξάνδρειας θεωρεῖ ὅτι οἱ ἐπείγουσες ποιμαντικὲς ἀνάγκες τοῦ παρόντος, βρίσκονται στὴν προσευχὴ τὴν μελέτη καὶ τὴν  ἀνοικτὴ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων.

Ἰσχυρὴ Ἀφρικανικὴ Ὀρθοδοξία

Οἱ διακόνισσες θὰ μποροῦσαν νὰ συμβάλλουν σημαντικὰ στὴν ταχέως ἀναπτυσσόμενη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Ἀφρικὴ ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῶν ἐπισκόπων, ἰδίως στοὺς τομεῖς τῆς ποιμαντικῆς φροντίδας, τῆς ἱεραποστολῆς, τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς φιλανθρωπίας. Ἡ ἐργασία καὶ ἡ μαρτυρία τους θὰ ἦταν ἱδιαιτέρως σημαντικὴ σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀρρώστους, τοὺς περιθωριοποιημένους καὶ τοὺς μακρὰν τῆς ἐκκλησίας. Ταυτόχρονα, ἡ διακόνισσα θὰ μποροῦσε ἰδιαιτέρως νὰ μαρτυρεῖ τὶς ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου, στὴν ὁλοένα καὶ περισσότερο ἐκκοσμικευμένη κοινωνία.
Ὁ Θεοδώρου θυμόταν ἐπίσης, ἕνα ἱστορικὸ προηγούμενο. Ὑπῆρχαν λοιπόν, στὴ δεκαετία τοῦ 1930 στὴν Ἀθήνα "Καλόγριες διάκονοι", ποὺ ἔπρεπε νὰ φροντίσουν τὶς γυναῖκες κρατούμενες στὶς φυλακές. Οἱ «διακόνισσες Μοναχὲς» εἶναι προσανατολισμένες, ὡστόσο, πρὸς το μοντέλο των προτεσταντῶν διακονισσῶν.

Ἐντατικὲς συζητήσεις

Ἡ συζήτηση περὶ τῶν διακονισσῶν διεξήχθη ἐντατικὰ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸν τελευταῖο καιρό. Ἔτσι τὸ Ἑλληνικὸ Κέντρο γιὰ Οἰκουμενικές, Ἱεραποστολικὲς καὶ Οἰκολογικές μελέτες «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου», διοργάνωσε ἕνα διεθνὲς ἐπιστημονικὸ συνέδριο μὲ θέμα «Διακόνισσες, Χειροτονία τῶν γυναικῶν καὶ Ὀρθόδοξη Θεολογία». Οἱ συνεισφορὲς τοῦ ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου δημοσιεύθηκαν πέρυσι σὲ βιβλίο στὰ Ἑλληνικά (ἐκδόσεις «CEMES», Θεσσαλονίκη). Τὸ βιβλίο ἦταν ἀφιερωμένο στὸν Πατριάρχη Θεόδωρο Β '.

Ὄχι ἀποκλίσεις ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη ἀλήθεια

Κατὰ τὴ συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Νοεμβρίου ὁ Μητροπολίτης τοῦ Γιαουντέ (Yaounde), τῆς πρωτεύουσας τοῦ Καμεροῦν Γρηγόριος (Στεργίου), ὑπογράμμισε τὸ δυναμικὸ ρόλο τῶν γυναικῶν στην διακονία, στὴν ἱεραποστολικὴ δραστηριότητα. Στὸ τελικὸ μήνυμα τῆς συνέλευσης, τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπογράμμισαν ὅτι «διαφορετικὲς προσεγγίσεις στὰ θέματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς γιὰ ἐμᾶς δὲν ἀποτελοῦν ἀποκλίσεις ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη ἀλήθεια, ἀλλὰ μιὰ προσαρμογὴ στὴν πραγματικότητα τῆς Ἀφρικῆς».

Ἡ λειτουργικὴ καὶ φιλανθρωπικὴ διακονία τῶν γυναικῶν εἶχε ὑπάρξει στὴν χριστιανικὴ Ἀνατολὴ ὡς τὴν σύγχρονη ἐποχή, στὴν Ἐκκλησία τῶν Ἀρμενίων, ἀκόμη καὶ στὴ γενοκτονία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ τὸ 1915. Κανονικῶς (σύμφωνα μὲ τοὺς Κανόνες) ποτὲ δὲν καταργήθηκε ἀλλὰ τέθηκε σὲ ἀχρηστία ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῆς ἰσλαμικῆς κοινωνίας. Στὴ Ρωσσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐμφανίστηκε τὸ 1906, μὲ τὶς πρῶτες προετοιμασίες τῆς Συνόδου τῆς χώρας τους  γιὰ τὴν πρόταση τῆς ἀνανέωσης τῆς παλαιοχριστιανικῆς διακονίας τῶν γυναικῶν.
 
πηγή  πατερική παράδοση

Σχόλια