Οἱ Νέοι Εἰκονομάχοι


Π. Γεωργίου Μεταλληνού


Ἔτσι στά ὅρια τοῦ λεγομένου «χωρισμοῦ Ἐκκλησίας-Πολιτείας», ἐπιδιώκονται καί πραγματοποιοῦνται, βαθμιαία, πολιτειακά μέτρα, πού ἀποδομοῦν ὄχι μόνο τόν ἐκκλησιαστικό, ἀλλά καί τόν ἐθνικό μας βίο. Τέτοιες ἐπιδιώξεις καί ἀποφάσεις μεταξύ ἄλλων εἶναι: Καθαίρεση τῶν θρησκευτικῶν συμβόλων καί εἰκόνων ἀπό ὅλους τούς δημόσιους χώρους· μεθόδευση τῆς κατάργησης τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὡς καί τῆς συρρίκνωσης καί τελικά διάλυσης τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν· ἀπαίτηση ἐξαφάνισης κάθε θρησκευτικοῦ περιεχομένου στίς ἐθνικές μας ἑορτές, ἀλλά καί κατάργησης θρησκευτικῶν ἀργιῶν· ἐκδίωξη μέ νόμο τῶν Κληρικῶν ἀπό τά Σχολεῖα, τά Νοσοκομεῖα, τίς Φυλακές καί τά Σώματα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων· ὑπονόμευση τῆς Βαπτίσεως τῶν Ἑλληνοπαίδων· ἐπιβολή πολιτικοῦ γάμου, πολιτικῆς κηδείας κ.ἄ. Στό πλαίσιο αὐτό ἤδη ἔχουν μεταξύ ἄλλων ἐπιβληθεῖ: ἡ ἀποποινικοποίηση τῶν ἀμβλώσεων καί τῆς μοιχείας, τό αὐτόματο διάζυγιο· ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπό τις ταυτότητες, γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν Κέντρων ἐξαρτήσεώς μας· ἀπομάκρυνση τῶν Κληρικῶν ἀπό τά Σχολεῖα καί παρακώλυση τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν
φορολόγηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ὡς νά ἄνηκε στούς Κληρικούς καί ὄχι στόν Λαό τοῦ Θεοῦ,


 ἀλλά καί παρεμπόδιση τοῦ πνευματικοῦ της ἔργου, μέ τόν περιορισμό τῶν χειροτονιῶν· θέσπιση τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν καί τῶν χριστιανῶν, ἐπαχθεῖς φορολογήσεις καί περικοπές τῆς μισθοδοσίας τῶν πολιτῶν καί τῆς ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψής τους· σκανδαλώδης ἀποφυγή ἐφαρμογῆς τῶν νόμων καί ἀτιμωρησία, μέ ἀποτέλεσμα τήν αὔξηση τῆς τρομοκρατίας και παρανομίας· διαιώνιση τῆς ἀνυπαρξίας ἀποφασιστικῆς καί ὀρθολογικῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς, πού ἀποβαίνει εἰς βάρος τῶν Πολιτῶν τῆς Χώρας μας, ἀλλά καί αὐτῶν τῶν μεταναστῶν μέ τήν διευκόλυνση τῆς λαθρομετανάστευσης· μειοδοσία στά ἐθνικά μας θέματα καί ἀπεμπόληση τῶν ἐθνικῶν μας κυριαρχικῶν δικαιωμάτων μας· ἀλλοίωση καί παραχάραξη τῆς ἱστορίας τοῦ Ἔθνους μας καί προώθησή της στήν ἐκπαίδευση μέ τά σχολικά βιβλία. Οἱ κινήσεις ὅμως αὐτές τῶν Νέων Εἰκονομάχων μας ἐνισχύονται καί σήμερα, ὅπως κατά τήν παλαιά Εἰκονομαχία, ἀπό τήν πέμπτη φάλαγγα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, τους εἰκονομάχους Κληρικούς, Ἐπισκόπους καί Πρεσβυτέρους, τούς «συνευδοκοῦντας τοῖς πράσσουσι» (Ρωμ. 1,32) τήν ἀνομία, ἐκπροσώπους τῆς ἀφελληνισμένης καί ἀποχριστιανοποιημένης πολιτικῆς Ἡγεσίας. Ἡ διάσπαση δέ τῆς Ἱεραρχίας, καί τότε καί σήμερα, εὐνοεῖ ἀποφασιστικά τήν προώθηση καί ἐπιβολή τῶν εἰκονομαχικῶν καινοτομιῶν. Ὅπως τότε, ἔτσι καί σήμερα ὑπάρχουν δυστυχῶς «ὑδαρεῖς»–κατά τόν ἀείμνηστο καθηγητή Χρ. Ἀνδροῦτσο, Κληρικοί, συσχηματιζόμενοι μέ τά μέτρα τῆς Πολιτικῆς Ἡγεσίας, γιά λόγους προοδευτισμοῦ ἤ διεκδίκησης προσωπικῶν ὠφελημάτων. Ἐπειδή δέ τά πνευματικά συμπορεύονται πάντοτε μέ τά πολιτικά καί πολιτειακά, πρέπει νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ παλαιά Εἰκονομαχία εἶχε σημαντικό ἀντίκτυπο καί στά ἐθνικά θέματα. Οἱ ἀνατολικές ἐπαρχίες βρέθηκαν στήν διάθεση τῶν Ἀράβων καί οἱ εὐρωπαϊκές τῶν Βουλγάρων. Τήν ἀκεραιότητα τοῦ Κράτους ἀπείλησε ἐξ ἄλλου ἡ ἐπανάσταση τοῦ «ἑλλαδικοῦ» (θέματος) ὑπό την ἡγεσία τοῦ ἡρωϊκοῦ τουρμάχου τῶν Ἑλλαδικῶν Ἀγαλλιανοῦ. Εὐχόμεθα, στήν σημερινή εἰκονοκλαστική, ἐθνικά καί πνευματικά, συγκυρία να μή ἀποσταθεροποιηθεῖ καί στή Χώρα μας ἡ εἰρήνη καί ἡ κοινωνική ἠρεμία, ὅπως συμβαίνει ἤδη στον λοιπό μεσογειακό χῶρο.

Πηγή  ορθόδοξη φωνή

Σχόλια